Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza 
Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 spółki Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: WMSSE S.A., Spółka)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem: Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 10 – 061 Olsztyn ul. Barczewskiego 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

3. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
1) zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
2) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
3) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
4) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4. Oferta powinna zawierać :
a) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą :
– formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
– wpisu na listę firm audytorskich,
– liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
– składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
b) oświadczenia firmy audytorskiej o:
• spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
• wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art, 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt.3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki łub jednostek z nią powiązanych,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
f) wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce,
g) rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, w przypadku kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2020 r.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2021 r.

6. Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

7. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

8. Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu +48 89 535 02 41, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 23 sierpnia 2019 r., godz. 11:00.
Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdania finansowego dokonane zostanie do końca III kwartału 2019 r.

10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.