Sprzedaż nieruchomości w Nowym Modlinie

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie,
10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 ogłasza aukcję na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1. Prowadzącym aukcję jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn.

2. Przedmiotem aukcji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 6/104 o powierzchni 4,5250 ha, położona w obrębie nr 15 Nowy Modlin, w gminie Pomiechówek (powiat nowodworski), objęta księgą wieczystą KW nr WA1N/00076035/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin, zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013 r., zmienionym uchwałą nr XXI/175/2016 z dnia 29 września 2016 r. oraz uchwałą nr XXII/184/2016 z dnia 17
listopada 2016 r. Rady Gminy Pomiechówek, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usług publicznych z dopuszczeniem zabudowy usługowej, zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, obiektów i urządzeń technicznych przetwarzających energię słoneczną, dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej.

4. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Leży w Nowym Modlinie, w gminie Pomiechówek, w sąsiedztwie zabudowań dawnego PGR i jest wyłączona z rolniczego użytkowania.
Dojazd do działki odbywa się z drogi gminnej o nawierzchni twardej. Teren działki jest płaski, lekko opadający do wąwozu w kierunku północnym, i w niewielkiej części zadrzewiony.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

5 Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej.

   Cena wywoławcza netto: 3 855 000 zł

  Minimalne postąpienie: 40 000 zł

  Wadium: 200 000 zł

6.  Warunkiem udziału w aukcji jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić w terminie do dnia 13 października 2021 r. włącznie, w tytule przelewu podając oznaczenie aukcji z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać
na konto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie, prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr: 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu aukcji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

7.   Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 – t.j. ze zm.) Gminie Pomiechówek przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

8. W aukcji jako Oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)     członkowie
organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)     podmioty
gospodarcze prowadzące aukcję oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)     osoby,
którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji;

4)     małżonek,
dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)     osoby,
które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3, w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
prowadzącego aukcję.

9.  Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 15 października 2021 r. Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godz. 10:30, natomiast aukcja (licytacja) rozpocznie się o godz. 11:00.

10.  Oferent zobowiązany jest do złożenia przed aukcją dokumentów, zawierających następujące dane:

1)     imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)     dowód wniesienia wadium;

3)     datę oraz wskazanie nieruchomości, której aukcja dotyczy;

4)     oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami aukcji;

5)     podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu   Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  majątkowych;

6)   odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Oferenta;

7)  oświadczenie Oferenta, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.

11. § 1. Przed przystąpieniem do aukcji uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.

   § 2. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzenia aukcji.

  § 3. W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie
pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

 § 4. W przypadku osoby fizycznej, jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

 § 5. W przypadku małżonków konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem, zawierającym zgodę na uczestnictwo w aukcji w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

12.  Uczestnik aukcji, którego oferta została przyjęta, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu
notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

13. Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

14.  Po rozstrzygnięciu aukcji i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

15. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

16.  Informacje na temat aukcji można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Walentego Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

17.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 13 października 2021 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

18. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany jej warunków oraz do jej unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania rozstrzygnięcia i podania przyczyny – w każdym czasie.

Szkolenie – zamówienia dla Armii Amerykańskiej

Szkolenie – zamówienia dla Armii Amerykańskiej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce.

 

Termin szkolenia: 23 września 2021 r., godz. 10:00 – 14:00.

Miejsce: Olsztyn-Hotel Kopernik, Al. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn. 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podlaskiego oraz przedstawicieli instytutów naukowych i uczelni wyższych z ww. regionów.

 

Cel szkolenia:

 

Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

 

Szkoleniowiec: Poland-U.S. Operations Sp. z o.o. (firma doradcza specjalizująca się w zamówieniach dla armii amerykańskiej).

 

Zgłoszenia do dnia 20 września 2021 r.

 

Chętni do wzięcia udziału proszeni są o rejestrację za pomocą poniższego formularza:

 

Ważna informacja!

Zdarza się, że wiadomości rejestracyjne automatycznie przenoszone są do katalogu „spam”. W związku z tym, w razie braku wiadomości rejestracyjnej prosimy o  sprawdzenie tego katalogu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 89 535 02 41.

Wynik wyboru biegłego rewidenta za 2021 i 2022 rok.

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i 2022 i wybrała ofertę POL-TAX 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wybór biegłego rewidenta za 2021 i 2022 rok.

RADA NADZORCZA

Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna

z siedzibą w Olsztynie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022 spółki: Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Olsztynie (dalej: W-MSSE S.A., Spółka)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.),

badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.).

2. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o składanie lub przesyłanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” w terminie do dnia 2 września 2021 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem:

Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. W. Barczewskiego 1

10 – 061 Olsztyn

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

3. Od firmy audytorskiej oczekujemy:

1) zbadania sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

2) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

3) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na spotkaniach informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4. Oferta powinna zawierać:

a) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych(?) dotyczącą:

formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,

wpisu na listę firm audytorskich,

liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania sprawozdań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

b) oświadczenia firmy audytorskiej o:

· spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

· dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

· wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 w/w ustawy;

c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt. 3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych;

d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce;

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

f) rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, a w przypadku, kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2022 r.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2023 r.

6. Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

7. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

8. Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu +48 89 535 02 41, adres e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 3 września 2021 r., godz. 12:00.

Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdań finansowych dokonane zostanie do końca III kwartału 2021 r.

10. Rada Nadzorcza W-MSSE S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 – t.j.).

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 ogłasza aukcję na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

1. Prowadzącym aukcję jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn.

2. Przedmiotem aukcji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr: 53, 67/5 i 67/6 o łącznej powierzchni 3,8768 ha, położona w obrębie nr 2 m. Elbląg, objęta księgą wieczystą KW nr EL1E/00093129/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu, stanowiącym treść Uchwały nr XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.

4. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Elblągu przy ul. Michała Rosnowskiego, w dzielnicy przemysłowej Modrzewina-Południe i posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się istniejącym zjazdem z ul. M. Rosnowskiego o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest pofałdowany i częściowo zakrzaczony.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

woda: sieć wodociągowa Ø110 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø600 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

gaz: brak;

energia: podziemna sieć energetyczna średniego napięcia zlokalizowana jest w ul. Michała Rosnowskiego;

W odległości ok. 165m od południowo-zachodniego narożnika nieruchomości w ul. Antoniego Czuchnowskiego zlokalizowana jest sieć ciepłownicza cw2x88.9/250.

5. Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cena wywoławcza netto: 1 860 000 zł

Minimalne postąpienie: 18 600 zł

Wadium: 93 000 zł

6. Warunkiem udziału w aukcji jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić w terminie do dnia 21 września 2021 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie aukcji z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie, prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr: 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu aukcji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

7. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 – t.j. ze zm.) Gminie Miasto Elbląg przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

8. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2) podmioty gospodarcze prowadzące aukcję oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.

9. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 23 września 2021 r.

Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godz. 10:30, natomiast aukcja rozpocznie się o godz. 11:00.

10. Oferent zobowiązany jest do złożenia przed aukcją dokumentów, zawierających następujące dane:

1) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2) dowód wniesienia wadium;

3) datę oraz wskazanie nieruchomości, której aukcja dotyczy;

4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami aukcji;

5) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

6) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Oferenta;

7) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.

11. § 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.

§ 2. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzenia aukcji.

§ 3. W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

§ 4. W przypadku osoby fizycznej, jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

§ 5. W przypadku małżonków, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem zawierającym zgodę na uczestnictwo w aukcji w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

12. Uczestnik aukcji, którego oferta została przyjęta, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

13. Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

14. Po rozstrzygnięciu aukcji i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

15. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

16. Informacje na temat aukcji można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Walentego Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

17. Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 21 września 2021 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

18. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany jej warunków oraz do jej unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania rozstrzygnięcia i podania przyczyny – w każdym czasie.

Nieruchomość w Piszu na sprzedaż.

MAZURSKI KURCZAK Spółka z o.o., Daszyńskiego 7, 11-500 Giżycko sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową:

  1. Powierzchnia – 4,3089 ha,
  2. Obręb ewidencyjny – 0001 Pisz 1,
  3. Miasto – Pisz, ul. Kmicica,
  4. Gmina – Pisz,
  5. Numer geodezyjny – 1431/15,
  6. Numer księgi wieczystej – Kw.OL1P/00022783/6,
  7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego –    – 1.P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
  8. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej,
  9. Nieruchomość położona wzdłuż obszaru linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk,
  10. Nieruchomość posiada wbudowane i odebrane urządzenia elektroenergetyczne.

Telefon kontaktowy: Prezes – Jan Skrypoczko 606 683 242.

Komunikat

Informujemy, że biuro W-M SSE S.A. w  dniu 04 czerwca 2021r. będzie nieczynne.

Nowa inwestycja w Olecku

Nowa inwestycja w Olecku

4 marca 2021 roku Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System sp. z o.o. otrzymało decyzję o wsparciu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego zakładu, w którym będą świadczone nowoczesne usługi dla biznesu, między innymi z zakresu usług inżynieryjnych, specjalistycznego projektowania, architektonicznych, planowania i doradztwa.

Inwestycja zostanie zrealizowana w Olecku na terenie o powierzchni 0,1859 ha. Budowa i wyposażenie zakładu pochłonie kwotę co najmniej 2 150 000 zł, a zatrudnienie w nim znajdzie co najmniej 15 osób.

POROZUMIENIE Z GMINĄ GIŻYCKO

POROZUMIENIE Z GMINĄ GIŻYCKO

18 lutego 2021 r. w siedzibie W-M SSE zostało podpisane porozumienie pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Gminą Giżycko. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE SA, Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Zarządu W-M SSE SA  i Marek Jasudowicz- Wójt Gminy Giżycko.

Strony zadeklarowały swoją najlepszą wolę i pomoc we wszelkich działaniach każdej ze stron, których celem jest rozwój gospodarczy Warmii i Mazur oraz Gminy Giżycko, w tym udzielanie wsparcia przedsiębiorcom przy realizacji nowych inwestycji

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

16 lutego 2021 r. w siedzibie W-M SSE został podpisany listy intencyjny pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Sektorową Radą ds. Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE SA, Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Zarządu W-M SSE SA i Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

Działania podejmowane w ramach porozumienia zmierzać będą do zbudowania efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a sektorem nowoczesnych usług dla biznesu, w tym poprzez identyfikację potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz prowadzenia wspólnych działań z interesariuszami sektora, mających na celu optymalne przygotowanie przyszłych kadr gospodarki.

 

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Na zbliżające się Święta, pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Nowy Rok 2021, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 

Zarząd i Pracownicy

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Webinarium „Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”

Webinarium „Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na webinarium „Zmiana właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych”. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo, jak od 1 stycznia 2021 r. zmieni się obsługa dużych i średnich podatników w urzędach skarbowych.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się właściwość urzędów skarbowych dla niektórych podatników.

Co się zmienia

Spotkanie z ekspertami

Zapraszamy przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych na webinarium z ekspertami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawimy, jak po 1 stycznia 2021 r. zmieni się właściwość urzędów skarbowych i jak będzie wyglądać obsługa największych podatników przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

Gdzie i kiedy
Webinarium odbędzie się 21 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-12.00.

W celu połączenia z webinarium prosimy o skorzystanie z linku: www.transmisjeonline.pl/mif5

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU W-M SSE S.A.

4 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zakończyła postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie.
Rada Nadzorcza wybrała Pana Krzysztofa Żochowskiego zamieszkałego w Elblągu na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.

Webinarium “Zarządzanie ryzykiem walutowym w obrocie międzynarodowym w erze pandemii”, 7 grudnia 2020

Ośrodek Enterprise Europe Network przy WMARR S.A. w Olsztynie

oraz

DMK Sp. z o. o.

zapraszają

na bezpłatne seminarium on-line 

”ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM W ERZE PANDEMII

Zamykanie portfela zabezpieczeń bez fizycznej dostawy waluty”

 

Zbliża się końcówka 2020 roku…..W ciągu ostatnich 25 lat, aż 24 razy w grudniu złoty był bardzo silny! Należy przyjąć założenie, że obecny rok nie będzie wyjątkiem od tej reguły, i że pod koniec roku kurs EUR/PLN będzie kilkanaście groszy, może nawet kilkadziesiąt groszy niższy, niż w czasie jesiennych szczytów. Warto wiedzieć zawczasu, jak wykorzystać taką sezonowość kursu złotego i umiejętnie wykorzystać posiadane transakcje zabezpieczające, chroniące przed umocnieniem złotego. O tym wszystkim opowie Jacek Maliszewski – główny ekonomista DMK Sp. z o.o.

 

Więcej informacji po adresem: https://www.een.wmarr.olsztyn.pl/7346/

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

 ul. Barczewskiego1; 10-061 Olsztyn; KRS 0000105443

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

a)posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych.

b)posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

e)posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f)posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,

g)wyrazić gotowość do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zgłoszenie powinno zawierać

a)życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

b)oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:

a. wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b.co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,

c.co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda strona), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

c)wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego

(wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

d)informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,

e)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),

f)zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

g)kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli:

Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy,

(wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 02 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki).  Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki), w zaklejonej kopercie z napisem:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnymi lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji na kopercie, po zakończeniu postępowania.

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji, po zakończeniu postępowania.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 04 grudnia 2020 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny będą następujące zagadnienia:

a)znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

b)wiedza w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

c)znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,

d)znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,

e)doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego,

f)umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu przez kandydatów pełniących dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tych kandydatów za cały okres zajmowania przez nich stanowiska  w składzie Zarządu Spółki.

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

1)Statutem Spółki,

2)sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

3)sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,

4)sprawozdaniem F-01 za okres do końca II kwartału 2020 r.

5)Regulaminem Zarządu.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl.

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/web/aktywa-panstwowe.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.W takiej sytuacji Rada nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Załączniki:

zał. 1 kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu

zał. 2 oświadczenie RODO

zał. 3 oświadczenie lustracyjne

Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wszczęte uchwałą nr 88/IX/2020 Rady Nadzorczej z dnia 07 października 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego ulega zakończeniu bez wyłonienia kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza

Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

ul. Barczewskiego 1; 10-061 Olsztyn; KRS 0000105443

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki

 

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych.

b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

e) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f) posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,

g) wyrazić gotowość do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 

a) życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

b) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:

a. wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,

c. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda strona), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

c) wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego

(wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

d) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),

f) zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,

g) kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli:

Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy,

(wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 14 października 2020 r. do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółki). Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki), w zaklejonej kopercie z napisem:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

 

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnymi lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji na kopercie, po zakończeniu postępowania.

 

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji, po zakończeniu postępowania.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

 

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 16 października 2020 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny będą następujące zagadnienia:

a) znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

b) wiedza w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

c) znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,

d) znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,

e) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego,

f) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

 

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu przez kandydatów pełniących dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tych kandydatów za cały okres zajmowania przez nich stanowiska w składzie Zarządu Spółki.

 

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

1) Statutem Spółki,

2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,

3) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,

4) sprawozdaniem F-01 za okres do końca II kwartału 2020 r.

5) Regulaminem Zarządu.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl.

 

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/web/aktywa-panstwowe.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

 

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

 

zał. 1 – Kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu

zał .2 – Oświadczenie_RODO 

zał. 3 – Oświadczenie lustracyjne

Komunikat Spółki

W dniu 7 października 2020 r. Rada Nadzorcza spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Zbigniewa Targowskiego.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie opublikowane w dniu 8 października 2020  r. na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bartoszycach

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 11/2 i 11/3 o łącznej powierzchni 0,9509 ha, położona w obrębie nr 9 m. Bartoszyce, objęta księgą wieczystą KW OL1Y/00032706/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

 

2.      Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce, stanowiącego treść Uchwały nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 2016 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod produkcję i usługi.

 

3.      Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Bartoszycach przy ul. Inwestycyjnej w sąsiedztwie ul. Gen. Józefa Bema (w ciągu drogi krajowej nr 51 w kierunku przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim). Dojazd do nieruchomości odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Gen. Józefa Bema poprzez odcinek ul. Inwestycyjnej o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości jest płaski.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

·            woda: sieć wodociągowa Ø160 przebiega w ulicy ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości; 

·            kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø250 przebiega w ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości;

·            kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø800 przebiega w ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości; 

·            gaz: sieć gazowa średniego ciśnienia Ø200 przebiega w ul. Inwestycyjnej w odległości 500m od granicy nieruchomości;

·            energia: przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, która może być rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości.

 

6.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 286 000,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy  00/100).

 

7.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 28 600,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 12 października 2020 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

8.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

9.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 13 października 2020 r. o godz. 15:00.

 

10.   Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 11;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

11.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

12.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2020 r. o godz. 10.00. w siedzibie Spółki.

 

13.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

 

14.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

15.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

16.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

 

17.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

18.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

 

19.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 12 października 2020 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

20.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

Komunikacja z Akcjonariuszami

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz


INFORMACJA O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

pdefek Pobierz informację


WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

 

Zarząd Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105443, NIP 7391864517, REGON 510496897 (Spółka), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 605406039.

pdefekPobierz „II Wezwanie Akcjonariuszy”

pdefek Pobierz: „I Wezwanie Akcjonariuszy”


kaj

kaj

jar

jar

draminski

draminski

Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu”

Konferencja Techniczna „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu”

Pracownicy zakładów produkcyjnych, chcący mieć wpływ na doskonalenie i optymalizację procesów wytwórczych, spotkają się na Konferencji Technicznej połączonej z praktycznymi warsztatami, która odbędzie się już 30 września w Olsztynie. Wciąż można dołączyć do grona uczestników spotkania – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie www organizatora. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ponad 20 ekspertów, 11 prezentacji, 15 stoisk konsultacyjnych – wrześniowa konferencja to niepowtarzalna okazja, aby w ciągu zaledwie jednego dnia zapoznać się z użytecznymi informacjami i doświadczeniami związanymi z niezawodnością i usprawnianiem produkcji. Oprócz prelekcji przygotowanych przez specjalistów, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w praktycznym warsztacie, dotyczącym wykorzystania termowizji lub laserowego osiowania adaptacyjnego.

W programie m.in.:

Organizator zapewnia Elektroniczny Certyfikat Udziału, pakiet materiałów konferencyjnych i dostęp do prasy branżowej. Przewidziany jest także poczęstunek.

Ponadto, mając na uwadze wspólny komfort i bezpieczeństwo, podczas wydarzenia wdrożone zostaną wszystkie zalecane normy sanitarne i higieniczne. 

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/utrzymanie-ruchu-wrzesien-2020-olsztyn/

warminska

warminska

malewski

malewski

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

 

1.        Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 46/2 i 45 o łącznej powierzchni 12,1909, położona w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego w obrębie 133, objęta księgą wieczystą KW OL10/00014965/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,

w tym:

dz. 45  ŁV-0,1759 ha, PsV-0,2793 ha W-0,0188 ha

dz. 46/2  RIIIb-2,8415 ha, RIVa-4,4862 ha, RIVb-2,1864 ha, ŁV-0,5840 ha, ŁVI-0,1169 ha, PsIV-0,3675 ha, PsV-0,3006 ha, W-0,0041 ha, Lzr-RIIIb-0,0600 ha, Lzr-RIVa-06640 ha, N-0,1057 ha       

2.        Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego treść Uchwały nr X/161/19 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granica miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A” przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, w tym logistykę.

3.      Nieruchomość użytkowana jest rolniczo. 

4.        Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 4900,00 (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

5.        Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 9 00.

6.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki  czynszu. Minimalne postąpienie  nie może wynosić  mniej niż  1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w  górę do  pełnych  złotych.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu. 

7.        Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego stanowi wartość rocznego czynszu dzierżawnego. Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy dzierżawy.

8.        Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie rocznej przypadającej na dzień 9 października 2020 r.

9.        Okres dzierżawy przedmiotowych nieruchomości wynosi 1 rok.

10.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przedłożyć dowód tożsamości.

11.     W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

11.     Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Dzierżawcy nieruchomości.

12.  Informacje na temat przetargu oraz wzór umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

13.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 1 września 2020 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

14.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

 

 

Zaproszenie na webinarium „INFORMATORIUM RYNKOWE – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku skandynawskim”.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców na seminarium on-line „INFORMATORIUM RYNKOWE – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynku skandynawskim”, które odbędzie się dnia 28 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 14:00.

Relacje biznesowe firm z Polski z partnerami ze Skandynawii są coraz bliższe. W dalszym ciągu jednak istnieje ogromny niewykorzystany potencjał, aby relacje te pogłębiać.

W ciągu ostatnich 5 lat dynamika obrotów handlowych pomiędzy Polską a czterema krajami skandynawskimi wzrosła o 23 procent. Skandynawia stała się drugim największym kierunkiem eksportowym dla polskich firm.

Podczas seminarium eksperci, Pan Maciej Snarski oraz Pan Waldemar Ślefarski, przybliżą uczestnikom charakterystykę rynku oraz przedstawią warunki oraz możliwości współpracy z kontrahentem ze Skandynawii.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres een@wmarr.olsztyn.pl do dnia 24.07.2020 r.

W przeddzień seminarium wszyscy uczestnicy otrzymają od organizatora link z dostępem do spotkania on-line.

Zapraszamy!

 

Poniżej pliki do pobrania:

Program seminarium >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż nieruchomości w Elblągu

Informujemy, że do przetargu na sprzedaż nieruchomości w Elblągu, ogłoszonego 08.06.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta

Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Zarząd W-M SSE S.A. zaprasza na cykliczne webinarium pod tytułem Wsparcie nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Webinarium to odbywa się w każdy czwartek sierpnia i września o godzinie 10:00. W trakcie webinarium dowiecie się Państwo między innymi co to jest nowa inwestycja w rozumieniu Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, co możecie zyskać dzięki wsparciu w ramach PSI, jakie warunki należy spełnić aby otrzymać wsparcie oraz jakie obowiązują procedury. Po części prezentacyjnej przewidziana jest dyskusja, w trakcie której będziecie Państwo mogli wyjaśnić wątpliwości oraz zadawać szczegółowe pytania.

Chętnych do wzięcia udziału prosimy o zarejestrowania się na dogodny termin poprzez formularz zamieszczony poniżej. Po zarejestrowaniu otrzymacie Państwo, na podany w formularzu adres, wiadomość rejestracyjną z informacjami na temat uczestnictwa w webinarium.

 

Imię i Nazwisko (wymagane)Adres email (wymagane)

Numer telefonu (opcjonalnie)Wybierz termin webinarium, w którym chcesz wziąć udział:

17.09.2020 r. o godzinie 10:0024.09.2020 r. o godzinie 10:00


 

Ważna informacja!

Zdarza się, że wiadomości rejestracyjne automatycznie przenoszone są do katalogu „spam”. W związku z tym, w razie braku wiadomości rejestracyjnej prosimy o  sprawdzenie tego katalogu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 607 406 042.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.