ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ NA STANOWISKA CZŁONKÓW ZARZĄDU W-M SSE S.A.

26 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zakończyła postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Rada Nadzorcza wybrała Pana Zbigniewa Targowskiego zamieszkałego w Olsztynie na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. oraz Pana Grzegorza Kłoczko zamieszkałego w Olecku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 67/5 o powierzchni 0,6762 ha, położona w obrębie nr 2 m. Elbląg, objęta księgą wieczystą KW EL1E/00093129/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu.

 

2.      Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu, stanowiącego treść Uchwały nr XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.

 

3.      Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Elblągu przy ul. Michała Rosnowskiego, w dzielnicy przemysłowej Modrzewina-Południe i posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się istniejącym zjazdem z ul. M. Rosnowskiego o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest pofałdowany i częściowo zakrzaczony.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

           woda: sieć wodociągowa Ø110 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

           kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

           kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø600 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

           gaz: brak;

           energia: podziemna sieć energetyczna średniego napięcia zlokalizowana jest w ul. Michała Rosnowskiego;

           W odległości ok. 165m od południowo-zachodniego narożnika nieruchomości w ul. Antoniego Czuchnowskiego zlokalizowana jest sieć ciepłownicza cw2x88.9/250.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 371 910,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziesięć  00/100).

 

6.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 37 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

7.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

8.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:00.

 

9.       Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 10;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

10.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

11.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. w siedzibie Spółki.

 

12.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

 

13.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

 

14.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

15.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty zamknięcia postępowania. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

 

16.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

17.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

 

18.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 16 czerwca 2020 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

19.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu

 

Rada Nadzorcza

Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie

 ul. Barczewskiego 1; 10-061 Olsztyn; KRS 0000105443

w związku z upływającą kadencją Członków Zarządu ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

 

Prezesa Zarządu Spółki

oraz

Wiceprezesa Zarządu Spółki

 

Prezesem/ Wiceprezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 z późn. zm.), a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

 

·        posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

·        posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

·        posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

·        spełniać inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego,

·        posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

·        posiadać praktyczną znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zasad ładu korporacyjnego,

·        wyrazić gotowość do podpisania umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1885 z późn. zm.).

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 

a)      życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,

b)      oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających jednoznacznie:

a.      wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b.      co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własną rachunek,

c.      co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, samodzielnych lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

c)      wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego

(wzór kwestionariusza stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

d)      informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą publikacji ogłoszenia,

e)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Ministra Aktywów Państwowych

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia),

f)       zgodę na pełnienie funkcji,

g)      kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli:

  Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy,

(wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

 

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki (do godz. 15.00 ostatniego dnia wyznaczonego terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki do siedziby Spółki), w zaklejonej kopercie z napisem:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

lub

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A.”

 

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

 

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji na kopercie, po zakończeniu postępowania.

 

Kandydatom, którzy nie zostaną powołani na stanowisko w Zarządzie Spółki wszystkie złożone dokumenty zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres wskazany do korespondencji, po zakończeniu postępowania.

 

Rozmowy kwalifikacyjne

 

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 11 maja 2020 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

 

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny będą następujące zagadnienia:

a)      znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

b)      wiedza w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

c)      znajomość ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 482 z późn. zm.),

d)      znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 r., poz. 1162 z późn. zm.),

e)      doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego,

f)       umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną.

 

W przypadku ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu przez kandydatów pełniących dotychczas funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności tych kandydatów za cały okres zajmowania przez nich stanowiska.

 

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

a)      statutem Spółki,

b)      regulaminem Zarządu,

c)      sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

d)      sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

e)      sprawozdaniem F-01 za okres do końca IV kwartału 2019,

f)       sprawozdaniem F-01 za okres do końca I kwartału 2020.

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl.

 

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki z podaniem imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania kandydatów wyłonionych do składu Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/aktywa-panstwowe.

 

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko w Zarządzie Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata >>>

Oświadczenie lustracyjne >>>

Oświadczenie RODO >>>

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bartoszycach

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 11/2 i 11/3 o łącznej powierzchni 0,9509 ha, położona w obrębie nr 9 m. Bartoszyce, objęta księgą wieczystą KW OL1Y/00032706/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

 

2.      Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce, stanowiącego treść Uchwały nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 2016 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod produkcję i usługi.

 

3.      Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Bartoszycach przy ul. Inwestycyjnej w sąsiedztwie ul. Gen. Józefa Bema (w ciągu drogi krajowej nr 51 w kierunku przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim). Dojazd do nieruchomości odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Gen. Józefa Bema poprzez odcinek ul. Inwestycyjnej o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości jest płaski.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

        woda: sieć wodociągowa Ø160 przebiega w ulicy ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości; 

        kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø250 przebiega w ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości;

        kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø800 przebiega w ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości; 

        gaz: sieć gazowa średniego ciśnienia Ø200 przebiega w ul. Inwestycyjnej w odległości 500m od granicy nieruchomości;

        energia: przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, która może być rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości.

 

6.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 286.000,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy  00/100).

 

7.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 14 300,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

8.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

9.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 18 listopada 2019 r. o godz. 15:00.

 

10.   Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 11;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

11.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

12.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10.00. w siedzibie Spółki.

 

13.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

 

14.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

15.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

16.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 4 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.

 

17.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

18.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

 

19.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 15 listopada 2019 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

20.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Korpelach

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 21/72 i 21/73 o łącznej powierzchni 0,2153 ha, położone w obrębie Korpele gm. Szczytno, objęte księgami wieczystymi: KW OL1S/00012649/4 i KW OL1S/00028977/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Szczytnie.

 

2.      Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Szczytno w obrębie Korpele, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/170/2001 Rady Gminy w Szczytnie z dnia 27 lutego 2001 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod ulicę lokalną.

 

3.      Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane i niezagospodarowane. Położone są w dzielnicy przemysłowej w sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych. Dojazd do działek odbywa się z ul. Gnieźnieńskiej poprzez drogi wewnętrzne o nawierzchniach: z kostki betonowej oraz płyt betonowych. Teren działek jest płaski.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

        woda: sieć wodociągowa Ø110 przebiega przy granicy działki nr 21/73 w pasie drogi wewnętrznej; 

        kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiega przy granicy działki nr 21/73 w pasie drogi wewnętrznej;

        kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø400 przebiega przy granicy działki nr 21/73 w pasie drogi wewnętrznej; 

        gaz: sieć gazowa średniego ciśnienia Ø110 przebiega przy granicy działki nr 21/73 w pasie drogi wewnętrznej;

        energia: przy granicy działki nr 21/73 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanych w pkt 1 wynosi 49.100,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy sto 00/100).

 

6.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

8.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 18 listopada 2019 r. o godz. 15:00.

 

9.       Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 10;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

10.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

11.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10.30. w siedzibie Spółki.

 

12.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

 

13.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

14.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

15.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.

 

16.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

17.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

 

18.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 15 listopada 2019 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

19.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Olsztynie

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 13/1 o powierzchni 0,9961 ha, położona w obrębie nr 13 m. Olsztyn, objęta księgą wieczystą KW OL1O/00105761/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.

 

2.      Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna uchwalonym uchwałą Nr LXII/724/2010 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 maja 2010 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie usług, przemysłu i składów.

Uchwałą Nr XXXVII/639/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2017 r. przystąpiono do  sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zimowej i Jesiennej w Olsztynie” obejmującego teren przedmiotowej nieruchomości.

 

3.      Nieruchomość położona jest w Olsztynie przy ul. Jesiennej o nawierzchni nieutwardzonej, w sąsiedztwie zakładu przetwórstwa drobiu INDYKPOL. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Zimowej o nawierzchni asfaltowej oraz odcinkiem drogi o nawierzchni gruntowej o długości 37 m. Teren jest lekko pofałdowany.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

        woda: w odległości 105 m przebiega sieć wodociągowa Ø160;

        kanalizacja sanitarna: w odległości 330 m przebiega kolektor sanitarny Ø 1400;

        kanalizacja deszczowa: w odległości 340 m przebiega kolektor deszczowy Ø 2000;

        gaz: w odległości 600 m przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia Ø 90;

        energia: przez teren działki przebiega napowietrzna oraz kablowa linia energetyczna średniego napięcia.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 976.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100).

 

6.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 48 800,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy osiemset 00/100) Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

7.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

8.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 18 listopada 2019 r. o godz. 15:00.

 

9.       Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 10;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

10.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

11.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 11.00. w siedzibie Spółki.

 

12.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

 

13.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

14.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

15.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.

 

16.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

17.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

 

18.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 15 listopada 2019 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

19.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez W-M SSE SA

„Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez W-M SSE SA” jest organem doradczym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Rada działa przy W-M SSSE zgodnie z Art.11.1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Rada składa się z 12 członków, wybranych przez W-M SSE SA na dwuletnią kadencję wspólną. W jej skład wchodzą przedstawiciele: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez W-M SSE SA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

Pełny skład Rady: 

Przedsiębiorcy

1.MAREK NOWOGRODZKI (Wiceprezes Zarządu DFM)

2.MARCIN BERKOWSKI (Właściciel Stolarni mazurskiej)

3.MONIKA DZIADOSZ (Główna Księgowa W-M Glass)

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

– przedstawiciele województw

4.ZENON SZCZEPANKOWSKI (Radny Powiatu Przasnyskiego)

5.PAULINA PUZA (Ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

– przedstawiciele gmin i powiatów

6.KRZYSZTOF ROSIŃSKI (Radny Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński)

7.DARIUSZ TOMASZ BIELECKI (Wójt Gminy Pomiechówek)

8.DARIUSZ OSTROWSKI (Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Urzędu Miasta w Elblągu)

9.ANDRZEJ MATEUSZ KAMIŃSKI (Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nidzica)

10.KAROL LIZUREJ (Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Kętrzyn)

Przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

11.JERZY DOSTATNI (województwo warmińsko-mazurskie)

12.ZBIGNIEW SAGAŃSKI (województwo mazowieckie)

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali Prezydium:

Przewodniczący – ANDRZEJ MATEUSZ KAMIŃSKI

Wiceprzewodniczący – MARCIN BERKOWSKI

Sekretarz – KAROL LIZUREJ

Rada przedstawia opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru zarządzanego przez W-M SSE SA oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Osobą do kontaktu z ramienia Rady jest jej Przewodniczący – Pan Andrzej Mateusz Kamiński: e-mail: an.kaminski@nidzica.pl; kom. 531 102 414.

O Polskiej Strefie Inwestycji na I Szczycieńskim Samorządowym Forum Przedsiębiorczości

O Polskiej Strefie Inwestycji na I Szczycieńskim Samorządowym Forum Przedsiębiorczości

27 września 2019 r. w Szczytnie odbyło się I Szczycieńskie Samorządowe Forum Przedsiębiorczości zorganizowane przez władze samorządowe Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Obecni na forum pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zaprezentowali funkcjonowanie oraz możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Na terenie Szczytna obowiązują najniższe w kraju kryteria ilościowe (minimalna wartości inwestycji) wynoszące odpowiednio: 10 mln zł dla dużego przedsiębiorcy, 2 mln zł dla średniego przedsiębiorcy, 0,5 mln zł dla małego przedsiębiorcy i 0,2 mln zł dla mikroprzedsiębiorcy. Dla województwa warmińsko-mazurskiego wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnień w podatku dochodowym wynosi do 70%  wartości inwestycji. 

Uczestniczący w forum przedstawiciele Portu Lotniczego Olsztyn Mazury, Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podzieli się swoją wiedzą na temat kierunków rozwoju regionu i lokalnej przedsiębiorczości, możliwości pozyskania środków unijnych oraz kwestii rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników. W spotkaniu uczestniczyło blisko 80 przedsiębiorców.

 

Olsztyn – Pstrowskiego

Olsztyn – Hozjusza

Prezentacja Polskiej Strefy Inwestycji w Giżycku

Prezentacja Polskiej Strefy Inwestycji w Giżycku

31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA przedstawili lokalnym inwestorom możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Ze strony samorządu uczestników spotkania przywitał Wojciech Iwaszkiewicz – Burmistrz Giżycka. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora oraz Dariusz Truszczyński – Starszy Inspektor. Po zakończeniu prezentacji Polskiej Strefy Inwestycji, przedsiębiorcy zadawali szczegółowe pytania dotyczące indywidualnych przypadków.

 

 

O Polskiej Strefie Inwestycji w Nasielsku

O Polskiej Strefie Inwestycji w Nasielsku

24 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. W ramach wydarzenia przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Agnieszka Cegłowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego zapoznali zgromadzonych uczestników spotkania z zasadami funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

Od 5.09.2018 r., w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, firmy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref. Decyzje o wsparciu mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, firmy otrzymują zwolnienie z podatku dochodowego na okres do 15 lat. Nowy system wspierania inwestycji zróżnicował kryteria przyznawania pomocy w zależności m.in. od jakości inwestycji oraz sytuacji gospodarczej w regionie.

</table

tasbud

tasbud

HP

HP

Czmuda

Czmuda

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY W OLSZTYNIE

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY W OLSZTYNIE

Rada Miasta Olsztyna uchwaliła 26 czerwca 2019 r. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A”. Plan obejmuje obszar o powierzchni 32 ha, w tym ponad 12 ha będących własnością Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA położonych w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-wschodniej obwodnicy Olsztyna (w ciągu drogi krajowej S16).

Zgodnie z założeniami planu teren nim objęty jest przeznaczony pod zabudowę związaną z usługami, w tym działalność logistyczną.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz uzbrojenia terenu prezentujemy poniżej:

Aktywna mapa z zaznaczonym terenem inwestycyjnym.

Lista danych dotyczących terenu.

Szczegóły dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP dotyczącym uchwalenia planu.

Inwestycyjny boom przy obwodnicy. Miasto nakreśliło perspektywę.

O Polskiej Strefie Inwestycji w Dobrym Mieście

O Polskiej Strefie Inwestycji w Dobrym Mieście

26 czerwca 2019 r. w Dobrym Mieście odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników spotkania przywitał Jarosław Kowalski – Burmistrz Dobrego Miasta. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentował Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania ww. wsparcia.

Po oficjalnej części spotkania odbyły się indywidualne konsultacje.

 

Opinie TVP o podsumowaniu działalności W-M SSE w 2018 r.

Opinie TVP o podsumowaniu działalności W-M SSE w 2018 r.

7 stycznia 2019 r. Prezes W-M SSE SA – Grzegorz Smoliński podsumował w studiu TVP efekty działalności Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w 2018 r.
Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Opinie TVP 07.01.19.

Podsumowanie działalności W-M SSE w 2018 r.

 

bujalski

bujalski

ES System Wilkasy

ES System Wilkasy

techmar

techmar

proba audio

Decyzja o wsparciu

Informację wstępne

 

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów KPA.

 

W decyzji o wsparciu wskazuje się okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

 

Okres ważności decyzji może wynosić:

 1. wsparcie w okresie 10 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 10, 15 albo 25%;
 2. wsparcie w okresie 12 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35%;
 3. wsparcie w okresie 15 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%;
 4. wsparcie na 15 lat otrzymują nowe inwestycje na terenie, który znajduje się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie.

 

 

Kryteria ilościowe

 

Jest to zobowiązanie przedsiębiorcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w określonej wysokości w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji.

Poziom przeciętnej stopy bezrobocia ocenia się na podstawie aktualnych opublikowanych danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1321, 1428, 1543, 2371, 2494 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730 i 858).

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się:

 

Przyjęta została zasada, że im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa wymagana kwota inwestycji.

 

Szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało przedstawione na mapie (po „kliknięciu” kursorem na wybraną gminę, wyświetlana jest kwota minimalnych kosztów, które przedsiębiorca musi ponieść).

 

 

Kryteria jakościowe

 

Kryteria jakościowe określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713). Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać odpowiednią ilość punktów przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów. Mianowicie:

 

Kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Podzielone zostały na dwie grupy:

Wśród minimalnej ilości uzyskanych punktów muszą się znaleźć przynajmniej po jednym punkcie z każdej grupy.

Niektóre z kryteriów muszą być spełniane w „okresie utrzymania inwestycji”. Okres ten jest wskazany w artykule 14 punkt 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 329, str. 28/1, z 2016 r. Nr 149, str. 10 oraz z 2017 r. Nr 156, str. 1.): 

„Artykuł 14

Regionalna pomoc inwestycyjna

 1. Środki regionalnej pomocy inwestycyjnej są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

 1. Inwestycja jest utrzymywana w obszarze otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat lub, w przypadku MŚP, przez co najmniej trzy lata, od daty jej ukończenia. Powyższa zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres.

…”

Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawiera plik dostępny pod niniejszym linkiem: „WERYFIKACJA KRYTERIÓW”.

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze znajduje się w pliku dostępnym pod niniejszym linkiem: „LISTA MIAST”.

 

Procedura uzyskania Decyzji o wsparciu

 

Wskazane jest aby staranie o wydanie Decyzji o wsparciu przedsiębiorca rozpoczął od skontaktowania się z nami. Takie działanie pozwoli nam przekazać niezbędne informacje, wstępnie ocenić kwalifikowalność projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), omówić procedurę i wiele innych ważnych aspektów dotyczących wsparcia. Efektem tych rozmów może być złożenie przez przedsiębiorcę Listu intencyjnego, w którym w sposób bardziej formalny będą wyrażone zamiary inwestycyjne. Ponadto złożenie listu intencyjnego spowoduje wpisanie danego projektu do ewidencji wsparcia prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dokonanie takiego wpisu jest oficjalnym rozpoczęciem procedury wydania Decyzji o wsparciu i w przypadku gdy Rada Ministrów zawiesi wydawanie nowych Decyzji to nie będzie to dotyczyło projektów wpisanych do ewidencji.

 

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713). Wzór wniosku można pobrać po kliknięciu na niniejszy link: „WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU”. Do wniosku należy dołączyć:

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o wsparciu:

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany przez W-M SSE S.A. w trybie administracyjnym. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku.

Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawne następuje wydanie Decyzji o wsparciu. W przeciwnym wypadku wydawana jest odmowa wydania Decyzji o wsparciu. Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność (wysokość) regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi:

Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych i mikro o 20%.

 

 

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa zawarta jest na końcu niniejszego artykułu.

 

W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego (pomocy publicznej), przedsiębiorca musi uzyskać Decyzję o wsparciu. Warunki uzyskania Decyzji o wsparciu opisane są w zakładce „DECYZJA O WSPARCIU”.

 

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

 

Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

 

Koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się wydatki inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje wyłącznie dochody uzyskane z działalności, której zakres jest określony w Decyzji o wsparciu. W myśl obowiązujących przepisów nie każdy rodzaj działalność podlega wsparciu. Decyzji o wsparciu nie wydaje się między innymi na działalność handlową, hodowlaną, usług budowlanych, produkcji napojów alkoholowych, usług powszechnych dla ludności. Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w paragrafie 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713)

 

Przykłady obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji.

Zakup gruntu 1 ha

200 000 zł

Budynki i budowle

2 500 000 zł

Wyposażenie

3 300 000 zł

Całkowity koszt inwestycji

6 000 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna należna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

4 200 000 zł

Średni

60%

3 600 000 zł

Duży

50%

3 000 000 zł

 

Pomoc z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją.

Liczba zatrudnionych

100

Średni miesięczny koszt pracy jednej osoby

4 000 zł

Całkowity koszt pracy w okresie 2 lat (100 x 4000 x 24)

9 600 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

6 720 000 zł

Średni

60%

5 760 000 zł

Duży

50%

4 800 000 zł

 

Przykład korzystania z pomocy.

Załóżmy, że:

 1. Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorcy to 4 800 000 zł.
 2. Przedsiębiorca osiągnął dochody, od których powinien zapłacić 300 000 zł podatku dochodowego.
 3. Przedsiębiorca prowadzi działalność w ramach Decyzji o wsparciu.

W takim przypadku przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego a jego maksymalna kwota pomocy do wykorzystania zmniejsza się o niezapłacony podatek. W wyniku tej operacji, omawianemu przedsiębiorcy pozostanie do wykorzystania kwota pomocy w wysokości 4 500 000 zł.

W ten sposób przedsiębiorca może postępować aż do wykorzystania całej maksymalnej kwoty pomocy, jednak nie dłużej niż do upłynięcia okresu na jaki została wydana decyzja.

 

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Pozostałe to przedsiębiorstwa duże.

 

Informacje wstępne

30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydane do tej pory Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozostają w mocy i będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich wydawania. Specjalne strefy ekonomiczne mają funkcjonować do końca 2026 roku, ale nie będą już wydawane nowe zezwolenia.

 

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej (zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego). Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu. Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Obszar, na którym Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydaje Decyzje o wsparciu opisany jest w zakładce „INFORMACJE OGÓLNE”.

 

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami KPA. Warunki uzyskania Decyzji o wsparciu opisane są w zakładce „DECYZJA O WSPARCIU”.

 

Wielkość pomocy publicznej (ulgi podatkowej) jest uzależniona od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Szczegóły dotyczące wysokości pomocy publicznej jaką może otrzymać przedsiębiorca opisane są w zakładce „KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY”.

Rozmowa z Prezesem W-M SSE w Radiu Plus

Rozmowa z Prezesem W-M SSE w Radiu Plus

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Smolińskim w Magazynie Reporterów Radia Plus z 3.09.2018 r. Głównym tematem audycji z udziałem Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA było podsumowanie ostatnich dwóch i pół roku działalności W-M SSE SA.

 

 

Szczegóły dotyczące efektów ww. działalności znajdują się na naszej stronie internetowej.

60 zezwoleń W-M SSE w dwa i pół roku.

Zaproszenie do Przetargu Łącznego i Rokowań

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać korzystając z niniejszego linku.

Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać korzystając z niniejszego linku.

Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań – 23.02.2018

23.02.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 23.02.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań 26.01.2018

26.01.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg, rokowania 26.01.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.