szabelski

szabelski

Zaproszenie do przetargu i rokowań

22.01.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg, rokowania 22.01.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

04.01.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 04.01.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu i rokowań

Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
 
Przetarg, rokowania.
 
Zapraszamy do składania ofert.
Demko

Demko

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

23.11.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 23.11.2017 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

15.11.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 15.11.2017 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.
TVP o zezwoleniach w Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu

TVP o zezwoleniach w Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała od 01.01 do 16.10.2017 r. 33 zezwolenia, co jest wynikiem absolutnie rekordowym. Dzięki zapisom zawartym w tych dokumentach nakłady inwestycyjne osiągną minimum 1 695 533 000 zł oraz zostanie utworzonych co najmniej 1458 nowych miejsc pracy.

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały zezwolenia w 2017 r. z uwzględnieniem pochodzenia kapitału:

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały zezwolenia w 2017 r. z uwzględnieniem wielkości firmy:

13.10.2017 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisał dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

 

Materiał dotyczący inwestycji w Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu przygotowała TVP.

Strefa śrubuje rekord i wydaje pozwolenia na kolejne inwestycje

Szczegółowe informacje na temat inwestycji można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Grupa Meblowa Szynaka rozbudowuje zakład w Nowym Mieście Lubawskim

Hydropress z zezwoleniem w Elblągu

 

Hydropress

Hydropress

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz za rok 2018 spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe za rok 2017 i za rok 2018 jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki badanej spółki.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2017 roku do godz. 15:00 w siedzibie spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie”.

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 5. wskazanie metod badania sprawozdania finansowego,
 6. wskazanie terminów badania sprawozdania finansowego osobno odnośnie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i osobno odnośnie sprawozdania finansowego za rok 2018
 7. dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Oferty z terminem realizacji dłuższym:

 1. niż 30 marca 2018 roku – odnośnie badania sprawozdania finansowego za rok 2017;
  – podlegają odrzuceniu.
 2. niż 28 marca 2019 roku – odnośnie badania sprawozdania finansowego za rok 2018;
  – podlegają odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1.

Ten sam podmiot nie może badać spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 r., poz. 1089).

Od biegłych rewidentów (o ile to będzie konieczne) oczekuje się obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.

W przypadku sporządzania dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki oczekuje się od biegłych rewidentów, iż przekażą te informacje do wiadomości Rady Nadzorczej.

Mackiewicz

Mackiewicz

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań.

29.08.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 29.08.2017 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.
Siklvan

Siklvan

Porta

Porta

DFM sp. z o.o. rozbuduje zakład w Dobrym Mieście

DFM sp. z o.o. rozbuduje zakład w Dobrym Mieście

DFM sp. z o.o. planuje znaczną rozbudowę zakładu w Dobrym Mieście w ramach zezwolenia, które 25.08.2017 r. zostało podpisane przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg. Dokument odebrał Prezes Zarządu DFM sp. z o.o. – Roman Dariusz Kołakowski.

Jest to czwarte zezwolenie DFM sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dobrym Mieście.

Nowa inwestycja będzie polegała m.in. na uruchomieniu własnej produkcji drewnianych elementów stelaży mebli. Powstanie nowoczesny tartak, który będzie zabezpieczał dostawy elementów konstrukcyjnych na potrzeby własnej produkcji oraz dla podmiotów zewnętrznych. Zakup specjalistycznych maszyn oraz urządzeń zapewni precyzyjną i powtarzalną produkcję mebli. Inwestycja ma zaowocować wzrostem ilości wytwarzanych mebli tapicerowanych. Planowane jest również uruchomienie innowacyjnej produkcji elementów siedzisk mebli.

W ramach zezwolenia DFM sp. z o.o. zadeklarowała poniesienie: co najmniej 50 000 000 zł nakładów inwestycyjnych, zatrudnienie nie mniej niż 15 nowych osób, utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 879 pracowników. Projekt będzie realizowany w Dobrym Mieście na nieruchomościach o powierzchni 11.7997 ha.

DFM sp. z o.o. to duży przedsiębiorca z polskim kapitałem. Spółka powstała w 2001 r. i specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych, które eksportuje do państw Unii Europejskiej.

Więcej informacji o firmie.

 

Huta szkła inwestuje w Działdowie

Huta szkła inwestuje w Działdowie

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymała 25.08.2017 r. firma Heinz Glas Działdowo sp. z o.o. Decyzja dotycząca realizacji inwestycji została podpisana przez Zarząd W-M SSE S.A.: Prezesa – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego zakładu oraz zakup technologii, która zagwarantuje zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa o ponad 85%. Planowane jest wyposażenie zakładu w innowacyjne linie technologiczne, maszyny i urządzenia do produkcji szkła (np. instalacja do topienia szkła z wanną szklarską, automaty szklarskie do formowania produktów). W wyniku realizacji inwestycji możliwa będzie produkcja szkła znacznie lepszej jakości, zwiększenie ilości oferowanych produktów oraz wprowadzenie do oferty nowych (np. butelek alkoholowych typu premium oraz butelek o większych gabarytach). Zastosowanie nowej technologii pozwoli na zmniejszenie ilości stłuczki poprodukcyjnej oraz ograniczenie błędów na wszystkich etapach produkcji.

W ramach projektu Heinz Glas Działdowo sp. z o.o.  zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 87 050 000 złotych, zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o minimum 50 nowych osób oraz utrzymanie liczby pracowników na poziomie co najmniej 547 ludzi. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości o powierzchni 2,9040 ha.

Tradycja wytwarzania szkła przez rodzinę Heinz sięga roku 1523, zaś tradycja przedsiębiorstwa Heinz Glas rozpoczyna się w 1622 r. Obecnie Heinz Glas należy do światowych liderów na rynku produkcji i uszlachetniania szklanych flakonów i zamknięć stosowanych w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym. W jej ofercie znajdują się opakowania szklane (opakowania do perfum, kosmetyków pielęgnacyjnych, lakierów do paznokci), jak również karafki i nasadki

Huta szkła w Działdowie powstała w marcu 1946 r. Specjalizuje się w produkcji wysokojakościowych opakowań ze szkła bezbarwnego oraz barwionego, a także szkła opalowego. Spółka konstruuje i wykonuje formy szklarskie według sugestii klienta, wykorzystując komputerową technikę projektowania. Heinz Glas Działdowo sp. z o.o. opiera swoją działalność na opatentowanych i unikalnych technologiach oraz doświadczeniu.

Produkty Heinz Glas Działdowo mogą być uszlachetniane przy zastosowaniu różnorodnych technik, takich jak: matowanie, wielobarwne lakierowanie, sitodruk, metalizacja, nadruk tamponowy, laserowanie i grawerowanie laserowe.

Więcej informacji o firmie.

 

Ósme zezwolenie Mebli Wójcik

Ósme zezwolenie Mebli Wójcik

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 25.08.2017 r. firmie Meble Wójcik sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Dokument podpisany przez Prezesa – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg jest ósmym zezwoleniem wydanym elbląskiej firmie prowadzonej przez rodzinę Wójcików.

1.08.2017 r. nastąpiła konsolidacja trzech spółek: Wójcik Fabryka Mebli, Fabryka Mebli Stolpłyt oraz Żuławska Fabryka Mebli. Prawa i obowiązki pozostałych podmiotów przejęła Wójcik Fabryka Mebli, która zmieniła nazwę na Meble Wójcik sp. z o.o.

Zezwolenie podpisane 25.08.2017 r. zawiera zapisy dotyczące inwestycji wartej co najmniej 50 000 000 zł.  Meble Wójcik sp. z o.o. deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o minimum 120 ludzi i utrzymanie liczby pracowników na poziomie 1430 osób. Projekt będzie realizowany w Elblągu na nieruchomościach o powierzchni 5,3718 ha.

Inwestycja będzie polegać na budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz hali magazynowo-logistycznej. Zaplanowane jest także wyposażenie hal w zautomatyzowane i innowacyjne linie do produkcji mebli oraz do obsługi magazynu. Firma zamierza również rozbudować istniejący system informatyczny, dostosowując możliwości produkcji mebli do indywidualnych potrzeb klientów.

Meble Wójcik sp. z o.o. działa na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od 2006 r., a podpisane 25 sierpnia zezwolenie jest ósmą decyzją o realizacji inwestycji w granicach Strefy, co czyni Meble Wójcik bezapelacyjnym liderem w kategorii liczby zezwoleń otrzymanych od W-M SSE S.A. W 2017 r. Meble Wójcik sp. z o.o. jest największym pracodawcą w Elblągu.

Pierwszy zakład produkcyjny został założony przez stolarza Leszka Wójcika w 1986 r. Od tego czasu firma pozostaje w rękach rodziny Wójcik, a w jej skład wchodzą elbląskie fabryki, które specjalizują się w produkcji mebli skrzyniowych do samodzielnego montażu. Meble produkowane w Elblągu trafiają do państw takich jak: Polska, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Białoruś, Ukraina oraz wielu innych.

Więcej informacji o firmie.

 

 

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

21.08.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 21.08.2017 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.
W-M SSE w Telewizji Kopernik

W-M SSE w Telewizji Kopernik

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Grzegorzem Smolińskim – Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wywiad dotyczący działalności i osiągnięć W-M SSE został zarejestrowany w marcu 2017 r. przez Telewizję Kopernik.

Strefa sukcesu

 

Hainz

Hainz

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

08.08.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 08.08.2017 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

28.07.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 28.07.2017.
 
Zapraszamy do składania ofert.
Wójcik Fabryka Mebli inwestuje w Elblągu

Wójcik Fabryka Mebli inwestuje w Elblągu

11 lipca 2017 r. Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na realizację projektu inwestycyjnego na terenie elbląskiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokument został podpisany przez Zarząd W-M SSE S.A.: Prezesa Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg.

W ramach projektu planowany jest zakup najnowocześniejszej linii okleinującej, co pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu zajmującego 4,36 ha. Wartość nakładów inwestycyjnych wynosi co najmniej 12 000 000 złotych. Wójcik Fabryka Mebli deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o minimum 8 pracowników i osiągnięcie oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie 555 osób. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do 31.12.2018 r.

W elbląskich fabrykach stworzonych przez Leszka Wójcika pracuje już ponad 1500 osób, co sprawia, że jest to największy pracodawca w Elblągu. Trzy nowoczesne zakłady: Fabryka Mebli Stolpłyt, Wójcik Fabryka Mebli i Żuławska Fabryka Mebli, codziennie produkują meble, które trafiają do klientów z prawie 30 rynków całego świata.

Wójcik Fabryka Mebli działa na terenie W-M SSE od 2006 roku i posiada już sześć zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo, jedno zezwolenie zostało wydane Żuławskiej Fabryce Mebli, co czyni Meble Wójcik liderem w kategorii ilości zezwoleń otrzymanych od W-M SSE S.A.

Więcej informacji o firmie.   

 

Zaproszenie do rokowań

30.06.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Rokowania – 30.06.2017.
 
Zapraszamy do składania ofert.
AMK

AMK

Centrum logistyki w Morągu – zezwolenie

Centrum logistyki w Morągu – zezwolenie

Utworzenie Centrum Logistyki w Morągu z infrastrukturą umożliwiającą efektywne magazynowanie oraz przemieszczanie towarów od producenta do klienta to przedmiot Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 13 czerwca 2017 r. pod dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji podpisy złożyli: Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu W-M SSE S.A. oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes. Zezwolenie zostało wydane firmie „Paged-Sklejka” S.A.

W ramach projektu poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 złotych, a firma osiągnie łączny stan zatrudnienia w wysokości minimum 632 pracowników. Na nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,46 hektarów powstaną m.in.: nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, powierzchnie biurowe, infrastruktura informatyczna, parkingi i place manewrowe. Głównym zadaniem Centrum Logistyki będzie tworzenie warunków do sprawnego przepływu towarów, a także wspieranie i inicjowanie pozytywnych tendencji oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej w obszarze logistyki.

Spółka „Paged-Sklejka” została utworzona w 1996 r. na bazie byłego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mazurskie Zakłady Przemysłu Sklejek. Firma zajmuje się przetwórstwem drewna. W zakładzie wytwarzane są różnego rodzaju sklejki, płyty stolarskie, sklejki surowe i okleinowane filmem fenolowym. Spółka jest wiodącym producentem sklejek w Polsce i liczącym się Europie eksporterem (ponad 50% wyrobów sprzedawana jest za granicę).

Więcej informacji o firmie.

 

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

07.06.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 07.06.2017.
 
Zapraszamy do składania ofert.
Koopress

Koopress

Inter Cars uruchomił najnowszą inwestycję w Zakroczymiu

Inter Cars uruchomił najnowszą inwestycję w Zakroczymiu

Inter Cars, największy dystrybutor części samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, piąty na rynku europejskim i dziesiąty na świecie, otworzył w Zakroczymiu, na terenach objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych. Inwestycja pochłonęła 200 mln zł. Jej uruchomienie umożliwi spółce dalszą dynamiczną ekspansję.

31 maja 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli wszyscy strategiczni partnerzy biznesowi Inter Cars. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. reprezentowali: Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu oraz Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy.

Centrum zapewnia pełną automatyzację najistotniejszych procesów związanych z obsługą dystrybucji produktów zamówionych przez klientów z całego świata. Daje możliwość wysłania niemal 10 milionów paczek rocznie i spakowania do nich prawie 130 milionów sztuk towarów. Wspomagane będzie ośmioma regionalnymi centrami dystrybucji, trzema w Polsce i po jednym na Łotwie, Ukrainie, na Węgrzech, w Rumunii i w Chorwacji.

Inter Cars posiada 462 filialne punkty dystrybucyjne w całej Europie, w tym 236 poza Polską. Spółka oferuje części do aut osobowych, ciężarówek i motocykli, dystrybuuje opony, oleje, akumulatory, elementy karoserii i wyposażenie warsztatów. Eksport na koniec 2016 roku stanowił 36 procent całkowitej sprzedaży grupy. W ciągu czterech lat ma wzrosnąć do 45 procent. Dalszy skokowy rozwój oferty i wzrost skali działania firmy nie byłby możliwy bez inwestycji w logistykę.

„Nasza sieć logistyczna jest przygotowana do ekspansji. Każdego dnia wysyłamy trzysta samochodów we wszystkich kierunkach…” – powiedział Wojciech Aleksandrowicz, prezes ILS, operatora logistycznego Inter Cars. „Jako że kolejne segmenty oferty Inter Cars dynamicznie się rozwijają, wciąż trwa rozbudowa centrum o kolejne powierzchnie” – dodał.

Uruchomienie centralnego magazynu pozwoli na optymalizację kosztów logistyki – będą one rosły wolniej niż przychody i marże. Najnowocześniejsze sortery i systemy magazynowe przełożą się na wzrost wydajności spółki. Inwestycja jest korzystna nie tylko z perspektywy Inter Cars, ale i regionu – stworzyła ponad 250 nowych miejsc pracy.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyły spotkania partnerów biznesowych spółki – filiantów, właścicieli warsztatów samochodowych, dostawców, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, a także inwestorów i reprezentantów instytucji finansowych.

Z wielką przyjemnością składam na ręce przedstawicieli zarządu Grupy Inter Cars serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Pełniąc zasłużoną rolę lidera, spółka wyznacza strategiczne kierunki rozwoju dla swojej branży. Kreuje innowacyjne rozwiązania. Wspiera rozwój polskiej gospodarki, efektywnie działając także poza granicami kraju oraz UE” – poinformował Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Raduje mnie, że wraz z zarządem Inter Cars udało nam się połączyć w Specjalnej Strefie Ekonomicznej potrzebę inwestora z potrzebami regionu, w którym powstała ta inwestycja. Dumą napawa mnie świadomość, że otwarcie centrum to nie finał wielkiego przedsięwzięcia, lecz dopiero początek jego wspaniałego rozwoju. A także że właśnie tutaj, w naszym regionie, powstało miejsce, z którego na cały świat trafiać będą produkty rodzimych producentów. Bo wiem, że ponad połowa produktów oferowanych przez Inter Cars pochodzi od krajowych wytwórców i dystrybutorów” – powiedział Wojciech Fedko, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Podczas uroczystości dziesięciu przedstawicieli, spośród ponad 50 tysięcy współpracujących ze spółką w całej Europie warsztatów, otrzymało certyfikaty Ambasadora Sieci Warsztatowych w Polsce. Wyróżniono partnerów zapewniających najwyższe standardy usług i kierujących się troską o klienta.

Dla naszych partnerów sukces Inter Cars stanowi wartość i element własnego sukcesu” – powiedział Maciej Oleksowicz, nowy Prezes Zarządu Spółki. „Spotkanie odbywało się pod hasłem synergii, która najlepiej definiuje sposób, w jaki Inter Cars postrzega swoją rolę na rynku oraz funkcję uczestnika życia społecznego. Bo synergia to współdziałanie. Połączenie inicjatyw, które dzięki współpracy generują wyższe zyski, niż każdy z uczestników biznesowej kooperacji mógłby wypracować samodzielnie” – dodał.

Inter Cars, poza dystrybucją części samochodowych, działa również w obszarze produkcji naczep, regeneracji części samochodowych i usług logistycznych. Firma poszukuje kolejnych nisz rynkowych, które zapewniłyby dalszy rozwój grupy. Obecnie jest w trakcie testowania programu „Auto w warsztacie”, w ramach którego na preferencyjnych warunkach zaopatruje warsztaty w samochody zastępcze dla klientów. Rozwija się też w segmencie maszyn rolniczych i przygląda się rynkowi marine.

W momencie debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w 2004 roku, Inter Cars generował sprzedaż na poziomie 613 mln zł. Zeszły rok Grupa zamknęła już niemal 6 mld zł przychodów. Kolejny cel sprzedażowy to osiągnięcie minimum 10 mld zł sprzedaży w 2020 roku.

Źródło: Inter Cars S.A.

 

Zaproszenie do rokowań

11.05.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Rokowania – 11.05.2017.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.