O W-M SSE w Radiu WNET

O W-M SSE w Radiu WNET

Gościem audycji Poranek Radia WNET był Prezes Zarządu W-M SSE S.A. Grzegorz Smoliński. Jedną z poruszanych kwestii były tematy związane z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zapraszamy do odsłuchania audycji http://www.radiownet.pl/#/publikacje/najwieksze-w-polsce-zwolnienia-z-podatku-dochodowego

Tymbark

Tymbark

WMGlass

WMGlass

Sanit

Sanit

Polmak

Polmak

Peak

Peak

MTNord

MTNord

Metal

Metal

Wojcik

Wojcik

Lutgens

Lutgens

Szynaka

Szynaka

Taranko

Taranko

Inventiv

Inventiv

Eurotter

Eurotter

Europrofil

Europrofil

Elstar

Elstar

Budokop

Budokop

AKREDYTACJA OŚRODKA INNOWACJI

AKREDYTACJA OŚRODKA INNOWACJI

Informujemy, że Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie uzyskało Akredytację Ministra Rozwoju upoważniającą do świadczenia certyfikowanych „usług doradczych w zakresie innowacji”.

CIiTT jest jednostką UWM, której celem działalności jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uniwersytetu oraz transfer do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM. Efektem działalności CIiTT jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym, procesowym i organizacyjnym. Certyfikat został przyznany na 2 lata.

Zapraszamy do współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy realizacji projektów finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-720 Olsztyn, ul. R.  Prawocheńskiego 9
Tel. 089 523 39 00
Tel./fax 089 523 49 00
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/ciitt

Zapraszamy do przetargu łącznego i rokowań

Zapraszamy do składania ofert w procedurze przetargu łącznego i rokowań.

Przetarg ma na celu wyłonienie przedsiębiorców, którym zostanie wydane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz sprzedaż wymienionych działek:

  1. Działka nr 836/4 o powierzchni 0,6989 ha położona w obrębie nr 27 Miasta Elbląg.
  2. Działka nr 836/6 o powierzchni 0,8678 ha położona w obrębie nr 27 Miasta Elbląg.
  3. Działka nr 41/8 o powierzchni 1,1245 ha położona w obrębie Korpele.
  4. Działka nr 41/13 o powierzchni 0,6902 ha położona w obrębie Korpele.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia

Kalkulator zwolnień podatkowych

Kalkulator zwolnienia z podatku

Niniejszy kalkulator jest narzędziem, które szybko i w prosty sposób pozwoli Państwu oszacować wielkość zwolnienia z podatku dochodowego, należnego z tytułu prowadzenia działalności na naszym obszarze w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.
Otrzymane wartości mają charakter szacunkowy i w żadnym wypadku nie mogą być użyte do celów rozliczenia podatku dochodowego.

 

 

Kalkulator zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Liczba zatrudnionych
Średni miesięczny koszt płacy jednej osoby
Całkowity koszt płacy w okresie 2 lat
 

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Kwota zwolnienia z podatku

Mały

70%

Sredni

60%

Duży

50%

 

 

 

Kalkulator zwolnienia podatkowego z tytułu poniesionych nakładów na nową inwestycję.

Zakup gruntu
Budynki i budowle
Wyposażenie
Całkowity koszt inwestycji
 

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Kwota zwolnienia z podatku

Mały

70%

Sredni

60%

Duży

50%

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego – Partner Strategiczny W-M SSE S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski

Ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
e-mail: olsztyn@bgk.pl
tel. 22 475 18 00

Urząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki

testowa galeria

Ogólne informacje

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspiera rozwój gospodarczy województwa warmińsko-mazurskiego i północnej części województwa mazowieckiego poprzez udzielanie, w imieniu Skarbu Państwa, pomocy publicznej przedsiębiorcom, którzy decydują się na przeprowadzenie nowych inwestycji gospodarczych.

Udziałowcami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. są samorządy i Skarb Państwa.

Struktura kapitałowa W-M SSE S.A.

Lp.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Głosy na Walnym Zgromadzeniu

1.

Skarb Państwa

169 240

49,21 %

277 793

61,39 %

2.

Gmina Bartoszyce

80 661

23,45 %

80 661

17,83 %

3.

Gmina Miasto Bartoszyce

49 309

14,34 %

49 309

10,90 %

4.

Gmina Dobre Miasto

27 978

8,13 %

27 978

6,18 %

5.

Gmina Szczytno

9 038

2,63 %

9 038

2,00 %

6.

Gmina Miasto Mrągowo

3 040

0,88 %

3 040

0,67 %

7.

Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie

2 672

0,78 %

2 672

0,59 %

8.

Gmina Olecko

1 984

0,58 %

1 984

0,44 %

  Łącznie:

343 922

100 %

452 475

100 %

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest podzielona na podstrefy, których lokalizację przedstawia poniższa grafika.

 

lokalizacje2

 

 

Testowy zespol

Zarząd W-M SSE S.A.

 

Grzegorz Smoliński

Grzegorz Smoliński
Prezes Zarządu

Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg
Wiceprezes Zarządu

 

Departament Infrastruktury Strefy

 

026

Krzysztof Gąsior
Dyrektor

76

Magdalena Szulc
Zastępca Dyrektora

035

Bronisław Anfolecki
Starszy Inspektor

050

Dariusz Truszczyński
Starszy Inspektor

057

Tomasz Harhaj
Starszy Inspektor

010

Marcin Kemski
Starszy Inspektor

Departament Finansowo-Organizacyjny

 

031

Grażyna Rosińska
Dyrektor – Główna księgowa

43

Eliza Nel Jurkianiec
Zastępca Dyrektora

068

Ewelina Sulkowska
Starszy Inspektor

065

Agnieszka Cegłowska
Starszy Inspektor

test slidera mastera

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z Regionalną Strategią Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym: działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów:
– tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
– dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

 

Rejon kompetencji

Projekt zakończony.

 

Geneza projektu:
Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników przyczynia się do wzrostu efektywności, skuteczności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utrzymania i poszerzenia kręgu klientów. W czasach intensywnego rozwoju kontaktów handlowych wiedza nt. negocjacji handlowych, technik sprzedaż i skutecznego zarządzania jest niezbędna. Wiele firm traci szanse biznesowe w wyniku przeszkód lub nieznajomości narzędzi i sposobów prowadzenia biznesu przez niewyszkoloną kadrę. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez WN problemy, z jakimi borykają się MŚP z naszego regionu poprzez organizację warsztatów profesjonalnej sprzedaży, warsztatów skutecznego zarządzania, warsztatów reklamy i promocji oraz biznesowych kursów językowych.
Projekt skierowany jest do właścicieli i/lub pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem projektu jest:
Rozwój potencjału i kompetencji zawodowych pracowników poprzez biznesowe kursy językowe oraz warsztaty sprzedażowe, marketingowe i zarządcze.

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:
Realizacja biznesowych kursów językowych
Profesjonalne kursy języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego uwzględniające potrzeby zawodowe słuchaczy, ze szczególnym naciskiem na specjalistyczne słownictwo biznesowe, umiejętności jego zastosowania w praktyce, podstawy tłumaczenia tekstów biznesowych (korespondencja handlowa, oferty, raporty, itp.), symulacje sytuacyjne – zastosowanie w praktyce nabytych umiej językowych poprzez ćwiczenia związane z typowymi sytuacjami biznesowymi i handlowymi.
Wybrany kurs językowy będzie trwał 120 godzin lekcyjnych, po ok. 4 godziny tygodniowo. Zajęcia będą się odbywały w kameralnych grupach ok. 10 osobowych wydzielonych na podstawie poziomu znajomości języka poszczególnych uczestników (wstępne testy kwalifikacyjne), następnie odbędzie się symulacja egzaminu i sam egzamin.
Kursy zostaną zakończone międzynarodowym egzaminem językowym, w przypadku języka angielskiego będzie to międzynarodowy egzamin TOEIC, w przypadku języka niemieckiego –WiDaf, a w przypadku języka rosyjskiego – TELC. Każdy zdający otrzymuje międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka zgodnie z poziomami Rady Europy (CEF), który stanowi obiektywne i rzetelne potwierdzenie kompetencji językowych w międzynarodowym środowisku pracy.
Kursy odbędą się w Olsztynie. Będą prowadzone przez wyłonioną szkołę językową, która poprowadzić zajęcia na podstawie najnowszych założeń metodyczno – dydaktycznych przez wykwalifikowanych i doświadczonych  lektorów i native speaker’ów.
Kursy rozpoczną się we wrześniu 2014 i potrwają do marca 2015.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest obecność na 80% godzin zajęć  i pozytywny wynik egzaminu próbnego.

Realizacja specjalistycznych warsztatów zarządczych, sprzedażowych i marketingowych
Warsztaty przeznaczone są dla osób, których praca zawodowa związana jest z szeroko pojętą sprzedażą i które chcą zdobyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje.
Zaplanowano: 2 edycje warsztatów z zakresu technik profesjonalnej sprzedaży (6 dni, 48h szkolenia, 20 uczestników); 2 edycje warsztatów skutecznego zarządzania (8 dni, 64h szkolenia, 26 uczestników) oraz 1 edycja reklamy i promocji z elementami e-marketingu (8 dni, 64h szkolenia, 10 uczestników).
Poszczególne warsztaty obejmą: SPRZEDAŻ – zarządzanie procesem sprzedaży, budowanie wizerunku firmy, negocjacje handlowe; REKLAMA I PROMOCJA – elementy e-marketingu, reklama internetowa, metody pomiaru efektywności reklamy, pisanie tekstów reklamowych, efektywne kreowanie oferty do klientów; SKUTECZNE ZARZĄDZANIE – skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą, zarządzanie konfliktem, motywowanie pracowników, budowa autorytetu kierownika, psychologia w kierowaniu ludźmi.
Zajęcia odbywać będą się w formie 2-dniowych zjazdów, średnio co 2 tygodnie. Szkolenia będą prowadzone metodą warsztat opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach (ok 13 uczestników).
Warsztaty będą realizowane od VIII 2014 do XI 2014 w Olsztynie. Na początku każdego warsztatu oraz na koniec warsztatów każdy uczestnik rozwiąże test sprawdzający poziom ich wiedzy i umiejętności.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu warsztatów jest obecność na 80% godzin zajęć  i pozytywny wynik testu.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji
Biuro projektu „Rejon kompetencji”
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn
tel. 89 535 02 41

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu:

Regulamin projektu

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami zajęć:

Harmonogram zajęć sprzedaz 1 grupa

Harmonogram zajęć sprzedaz 2 grupa

Harmonogram zajęć zarządzanie 1 grupa

Harmonogram zajęć zarządzanie 2 grupa

Harmonogram zajęć promocja

Harmonogram zajęć angielski 1 grupa

Harmonogram zajęć angielski 2 grupa

Harmonogram zajęć angielski 3 grupa

Harmonogram zajęć angielski 4 grupa

Harmonogram zajęć angielski 5 grupa

Harmonogram zajęć angielski 6 grupa

Harmonogram zajęć niemiecki 1 grupa

Harmonogram zajęć niemiecki 2 grupa

Harmonogram zajęć rosyjski 1 grupa

Harmonogram zajęć rosyjski 2 grupa

Dodatkowe materiały szkoleniowe z zarządzania

Materiały promocyjne

Na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej są zamieszczone ciekawe publikacje, materiały promocyjne, a także filmy związane ze szkolnictwem zawodowym.

Dokumenty.
Filmy.
Materiały promocyjne.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej są zamieszczone nowe podstawy programowe posortowane dla każdego zawodu. Stanowią one wyciąg z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

strona internetowa

Szkolne plany nauczania

Na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej są zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych, struktury szkolnego planu nauczania, etapów opracowywania szkolnego planu nauczania, szablonów szkolnych planów nauczania, przykładowych szkolnych planów nauczania, a także obszerna biblioteczka.

strona internetowa

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.