Dla samorządów

Każdy samorząd, który na swoim terenie posiada atrakcyjne inwestycyjnie grunty, może wystąpić z inicjatywą objęcia ich granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym celu, odpowiedni organ samorządowy (prezydent miasta, burmistrz, wójt) powinien skierować odpowiedni wniosek do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i informacje dotyczące gruntów i planowanych na nich inwestycji.

Zawartość wniosku samorządu

Wniosek o objęcie terenów granicami W-M SSE, składany przez odpowiedni organ samorządu powinien zawierać następujące informacje:

 1. Określenie terenów włączanych (podać numery działek i powierzchnię).
 2. Stopień uzbrojenia terenów włączanych (w przypadku braku uzbrojenia informację o przewidywanym terminie doprowadzenia brakujących elementów infrastruktury do granic nieruchomości).
 3. Przeznaczenie proponowanych do objęcia granicami Strefy terenów według aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
 4. Przewidywane skutki wnioskowanych zmian granic Strefy ze wskazaniem przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją na terenie wnioskowanym do objęcia granicami Strefy (na podstawie załączonych listów intencyjnych).
 5. Informacje dotyczące struktury własnościowej terenów włączanych (aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące terenów wnioskowanych do objęcia granicami Strefy).

Wykaz załączników do wniosku samorządu

Organ samorządowy, składający wniosek o objęcie terenów granicami W-M SSE powinien do wniosku dołączyć następujące informacje i dokumenty:

 1. Uchwałę Rady Gminy (Rady Miasta) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wnioskowanych terenów granicami W-M SSE.
 2. Mapę sytuacyjno-wysokościową (w skali zapewniającej pełną czytelność) terenów włączanych do strefy (z zaznaczoną istniejącą infrastrukturą techniczną).
 3. Geodezyjny opis granic terenów włączanych do Strefy (mapa ewidencji gruntów i budynków z numerami działek i numerami punktów granicznych w skali zapewniającej pełną czytelność mapy oraz opis słowny granic po zewnętrznym obrysie).
 4. Krótki opis terenów proponowanych do włączenia: lokalizacja, sąsiedztwo, położenie względem układu komunikacyjnego, istniejące zabudowania, ukształtowanie powierzchni itp.
 5. Informacje dotyczące ulg i zwolnień z opłat lokalnych stosowane na terenie gminy (kserokopie uchwał).
 6. Informacja dotycząca przewidywanych skutków dla budżetu gminy (szacunkowo) z tytułu zagospodarowania terenów wnioskowanych do włączenia do strefy (przewidywane przychody z tytułu podatków od nieruchomości, bez uwzględnienia ewentualnych zwolnień z opłat lokalnych).

Przetargi i rokowania

Załącznik do listu intencyjnego

Do pobrania plik zawierający treść Załącznika do Listu Intencyjnego

Załącznik w formacie .doc

Załącznik w formacie .pdf

Wzór listu intencyjnego

Do pobrania plik zawierający wzór Listu Intencyjnego

Wzór listu w formacie .doc

Wzór listu w formacie .pdf

Procedura uzyskania zezwolenia – grunt poza granicami Strefy

Procedura uzyskania Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – przy wyborze lokalizacji nie objętej granicami W-M SSE.

(Schemat graficzny procedury)

1.  Nawiązanie rozmów bezpośrednich.

Jest to zazwyczaj pierwszy kontakt inwestora ze Strefą. W tym momencie zainteresowanemu przedsiębiorcy przedstawiana jest oferta Strefy (ulgi, grunty, dodatkowe zachęty). Natomiast inwestor przedstawia swe zamierzenia i potrzeby (branżę, wysokość planowanych wydatków, wielkość planowanego zatrudnienia, powierzchnię gruntów potrzebną do realizacji przedsięwzięcia, preferencje lokalizacyjne, zapotrzebowanie na media techniczne).

2.  Wskazanie przez inwestora propozycji lokalizacyjnej.

3.   Złożenie do Strefy odpowiednich dokumentów.

1)  List intencyjny inwestora.

List intencyjny powinien zawierać następujące dane:

–  rodzaj branży i podstawowych wyrobów, które mają być wytwarzane na terenie W-M SSE,

–  wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,

–  planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej,

–  planowana liczba utworzenia nowych stanowisk pracy,

–  opis przyczyn, z powodu których niezbędne jest realizowanie projektu w warunkach specjalnej strefy ekonomicznej,

–  informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, na terenie której planowana jest działalność gospodarcza (powierzchnia, lokalizacja),

–  ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie na media techniczne (w postaci załącznika do Listu intencyjnego),

–  ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z przedsięwzięcia.

         Wzór Listu Intencyjnego

         Wzór załącznika do Listu Intencyjnego 

2)   Wniosek (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) o objęcie danego terenu granicami W-M SSE. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

–  określenie terenów włączanych (podać numery działek i powierzchnię),

–  stopień uzbrojenia terenów włączanych (w przypadku braku uzbrojenia informację o przewidywanym terminie doprowadzenia brakujących elementów infrastruktury do granic nieruchomości),

–  przeznaczenie proponowanych do objęcia granicami strefy terenów według aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z  wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

–  przewidywane skutki wnioskowanych zmian granic Strefy ze wskazaniem przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją na terenie wnioskowanym do objęcia granicami strefy (na podstawie załączonych listów intencyjnych),

–  informacje dotyczące struktury własnościowej terenów włączanych (aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące terenów wnioskowanych do objęcia granicami strefy).

3)   Uchwała Rady Gminy (Rady Miasta) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wnioskowanych terenów granicami W-M SSE. 

4)   Mapa sytuacyjno-wysokościowa (w skali zapewniającej pełną czytelność) terenów włączanych do Strefy (z zaznaczoną istniejącą infrastrukturą techniczną). 

5)   Geodezyjny opis granic terenów strefy (mapa ewidencji gruntów i budynków z numerami działek i numerami punktów granicznych w skali zapewniającej pełną czytelność mapy oraz opis słowny granic po zewnętrznym obrysie) po przeprowadzeniu zmiany granic. Dotyczy to korekty opisu granic terenu dotychczas objętego strefą oraz opisu granic terenu włączonego. 

4.  Sporządzenie i złożenie do Rady Ministrów, przez W-M SSE S.A., wniosku o zmianę granic Strefy.

5.    Uchwalenie i opublikowanie przez  Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego granice W-M SSE.  

6.    Publikacja w prasie zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego.

Po spełnieniu powyższych punktów W-M SSE S.A. publikuje w prasie ogólnopolskiej Zaproszenie do przetargu łącznego lub Zaproszenie do rokowań. Zaproszenie do przetargu łącznego publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się o uzyskanie Zezwolenia i zakup od W-M SSE S.A. nieruchomości gruntowej. Zaproszenie do rokowań publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się tylko o wydanie Zezwolenia.

Zaproszenie zawiera między innymi następujące informacje:

–    nazwę i siedzibę Zarządzającego Strefą oraz nazwę Strefy,

–   określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę Specyfikacji,

–   miejsce i termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 21 dni licząc od dnia opublikowania ogłoszenia,

–   termin otwarcia ofert,

–   w przypadku przetargu łącznego Zaproszenie zawiera również informację o nieruchomości, która ma być wykorzystana do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy, cenę wywoławczą nieruchomości oraz wysokość wadium. 

7.    Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań lub Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu lub rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań.Specyfikacja zawiera:

–   opis nieruchomości,

–   zasady i warunki udostępnienia nieruchomości,

–   kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych,

–   Regulamin Strefy,

–   sposób przygotowywania oferty,

–   określenie terminu związania ofertą,

–   termin, miejsce składania i otwarcia ofert.

W przypadku przetargu łącznego Specyfikacja zawiera dodatkowo:

–   cenę wywoławczą nieruchomości,

–   określenie terminu, formy i wysokości wnoszenia wadium,

–    istotne postanowienia przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości.  

8.   Wpłacenie wadium określonego w Specyfikacji.  

9.   Złożenie przez inwestora oferty zgodnej z wykupioną Specyfikacją.

Składana oferta musi być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:

–   wypełnione dokumenty stanowiące załączniki do Specyfikacji,

–   aktualną umowę spółki mającej działać w strefie wraz z wypisem z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,

–   opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego,

–   warunki realizacji przedsięwzięcia – biznes plan,

–    w przypadku przetargu łącznego oferowaną cenę nabycia nieruchomości i kopię dowodu wpłaty wadium,

–   podpis oferenta.  

10.   Prace Komisji ds. Przetargu lub Rokowań, przyjęcie oferty przez komisję.

W określonym w Specyfikacji terminie Komisji ds. Przetargu lub Rokowań  dokonuje otwarcia, oceny i kwalifikacji złożonych ofert.

Ocenie podlega:

–   zgodność przedsięwzięcia z celami rozwoju Strefy,

–   konkurencyjność w stosunku do innych przedsięwzięć prowadzonych na terenie Strefy i w jej otoczeniu,

–   wartość i warunki realizacji przedsięwzięcia, wielkość nakładów i planowane zatrudnienie,

–   udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Strefy i w jej otoczeniu,

–   udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej Strefy,

–   stosowana innowacyjność technologii,

–   wpływ stosowanej technologii na środowisko naturalne,

–   w przypadku przetargu łącznego cena i warunki zakupu nieruchomości,

–   deklarowane przez oferenta warunki współpracy z organami samorządowymi miasta, gminy i powiatu.

Oferty, które w ocenie Komisji otrzymają wymaganą ilość punktów są kwalifikowane do dalszego postępowania. Następnie przewodniczący komisji ustala termin spotkania z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane w celu przeprowadzenia rokowań.  

11.   Rokowania.

Po otwarciu i dokonaniu oceny i kwalifikacji ofert Komisji ds. Przetargu lub Rokowań  przeprowadza rokowania z przedsiębiorcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania.

Przedmiotem rokowań mogą być:

–   cena nieruchomości,

–   terminy i warunki płatności,

–   udział oferenta w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej Strefy,

–   przedsięwzięcia planowane przez oferenta mające na celu ochronę środowiska naturalnego,

–   zobowiązania dotyczące wysokości wydatków inwestycyjnych, liczby nowych stanowisk pracy, przedmiotu produkcji,

–   uszczegółowienie oferty,

–   warunki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.

Rokowania kończą się podpisaniem Protokołu uzgodnień lub Protokołu rozbieżności.  

12.   Wydanie przez Zarząd W – MSSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd W-M SSE S.A.

Zezwolenie jest wydawane przez Zarząd W-M SSE S.A. niezwłocznie po zatwierdzeniu Protokołu uzgodnień. Wydane Zezwolenie ważne jest do końca okresu na jaki została powołana W-M SSE.  

Cała procedura, licząc od dnia publikacji w prasie Zaproszenia nie trwa zazwyczaj dłużej niż 2 miesiące.

Procedura uzyskania zezwolenia

Uwaga! W związku z wejściem w życie z dniem 30.06.2018 r. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162)  poniższa procedura jest aktualna tylko w stosunku do postępowań o wydanie zezwolenia, które wszczęte zostały przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Procedura uzyskania Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – przy wyborze lokalizacji objętej granicami W-M SSE.

(Schemat graficzny procedury)

1.  Nawiązanie rozmów bezpośrednich.

Jest to zazwyczaj pierwszy kontakt inwestora ze Strefą. W tym momencie zainteresowanemu przedsiębiorcy przedstawiana jest oferta Strefy (ulgi, grunty, dodatkowe zachęty). Natomiast inwestor przedstawia swe zamierzenia i potrzeby (branżę, wysokość planowanych wydatków, wielkość planowanego zatrudnienia, powierzchnię gruntów potrzebną do realizacji przedsięwzięcia, preferencje lokalizacyjne, zapotrzebowanie na media techniczne). 

2.  Przedstawienie przez Strefę propozycji lokalizacyjnej.

W oparciu o otrzymane od przedsiębiorcy informacje Strefa przedstawia propozycje lokalizacji dla planowanego przedsięwzięcia.

3.  Deklaracja inwestora w postaci Listu Intencyjnego.

Jest to oficjalne przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorcy i zarazem wyrażenie woli przystąpienia do zaawansowanych rozmów i procedur mających na celu wydanie dla inwestora Zezwolenia.

 

List Intencyjny powinien zawierać następujące dane:

 

Wzór Listu Intencyjnego

Wzór załącznika do Listu Intencyjnego 

4.  Akceptacja zaproponowanej lokalizacji i przeprowadzenie wstępnych uzgodnień.

Po otrzymaniu Listu intencyjnego Strefa zaprasza przedsiębiorcę na spotkanie, na którym inwestor akceptuje zaproponowaną lokalizację i uzgadniane są terminy dalszego postępowania.

5.  Publikacja w prasie zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego.

Po złożeniu przez inwestora Listu Intencyjnego i dokonaniu wstępnych uzgodnień Strefa publikuje w prasie ogólnopolskiej Zaproszenie do przetargu łącznego lub Zaproszenie do rokowań. Zaproszenie do przetargu łącznego publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się o uzyskanie Zezwolenia i zakup nieruchomości gruntowej. Zaproszenie do rokowań publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się tylko o wydanie Zezwolenia.

Zaproszenie zawiera między innymi następujące informacje:

6.  Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań lub Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu lub rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań.

Specyfikacja zawiera:

W przypadku przetargu łącznego Specyfikacja zawiera dodatkowo:

7.  Wpłacenie wadium określonego w Specyfikacji.

8.  Złożenie przez inwestora oferty zgodnej z wykupioną Specyfikacją.

Składana oferta musi być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:

9.  Prace Komisji ds. Przetargu lub Rokowań, przyjęcie oferty przez komisję.

W określonym w Specyfikacji terminie Komisja ds. Przetargu lub Rokowań dokonuje otwarcia, oceny i kwalifikacji złożonych ofert.

Ocenie podlega:

Oferty, które w ocenie Komisji otrzymają wymaganą ilość punktów są kwalifikowane do dalszego postępowania. Następnie przewodniczący komisji ustala termin spotkania z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane w celu przeprowadzenia rokowań.

10. Rokowania.

Po otwarciu i dokonaniu oceny i kwalifikacji ofert Komisja ds. Przetargu lub Rokowań przeprowadza rokowania z przedsiębiorcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania.

Przedmiotem rokowań mogą być:

Rokowania kończą się podpisaniem Protokołu uzgodnień lub Protokołu rozbieżności.

11. Wydanie przez Zarząd W – MSSE S.A. Zezwolenia.

Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd W-M SSE S.A.

Zezwolenie jest wydawane przez Zarząd W-M SSE S.A. niezwłocznie po zatwierdzeniu Protokołu uzgodnień. Wydane Zezwolenie ważne jest do końca okresu na jaki została powołana WMSSE.

Cała procedura, licząc od dnia publikacji w prasie Zaproszenia nie trwa zazwyczaj dłużej niż 2 miesiące.

Dla kogo Strefa?

Z oferty Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  może skorzystać każdy, kto na jej terenie:

Zakres działalności gospodarczej, na który nie jest wydawane Zezwolenie określa §2. ROZPORZADZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działajacym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Ww inwestycja musi być przeprowadzona na terenie objętym granicami W-M SSE.

W trybie normalnym przedsiębiorca wybiera nieruchomość gruntową spośród terenów już objętych strefą ekonomiczną. Jednakże, w przypadku projektów ważnych dla rozwoju gospodarczego regionu, granicami Strefy może być objęty  teren wskazany przez inwestora. Niemniej każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Dlatego też zostały wyodrębnione dwie procedury postępowania przy udzielaniu Zezwolenia i udostępnianiu nieruchomości objętej granicami W-M SSE: 

 1. Procedura postępowania przy wyborze nieruchomości już objętej granicami W-M SSE.
 2. Procedura postępowania przy obejmowaniu granicami W-M SSE nieruchomości wskazanej przez inwestora.

Nasz region

Dlaczego warto u nas inwestować? 

Nowoczesność i ekologia

Na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują firmy korzystające z najnowocześniejszych technologii produkcji, dzięki czemu ich działalność nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego.

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem zrównoważonego rozwoju, polegającym na racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych bez nadmiernego skażenia środowiska i rozwojem nieuciążliwego przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii proekologicznych. Polskie normy w zakresie ochrony środowiska często wielokrotnie przewyższają normy obowiązujące w innych Unii Europejskiej co daje pełną gwarancję ochrony środowiska naturalnego. 

Oni nam zaufali.

Warmia i Mazury to nie tylko piękna przyroda i zabytki, ale także miejsce inwestycji takich światowych gigantów jak LG czy Michelin. Bogate zasoby surowca i wieloletnie tradycje w obróbce drewna sprawiły, że nasz region stał się zagłębiem meblowym kraju. Funkcjonuje szereg firm rodzimego pochodzenia, które z powodzeniem eksportują swoje wyroby na rynki całego świata. W ostatnim czasie swoją fabrykę uruchomiła w naszym województwie także IKEA. 

Historia

Historia

Pierwotnie Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna została ustanowiona na okres 20 lat Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

W pierwotnym kształcie Strefa obejmowała obszar 334,96 ha gruntów zlokalizowanych w 3 podstrefach – Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno. Pierwsza zmiana granic W-M SSE miała miejsce w październiku 2001 r. W jej wyniku, do trzech istniejących podstref doszły kolejne dwie – Elbląg i Pasłęk, a obszar naszej strefy wzrósł do 372,1 ha. W wyniku kolejnych korekt granic obszar Strefy kształtował się następująco:

 

Niektóre korekty granic owocowały powstaniem nowych Podstref.

Pierwsze Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostało wydane w dniu 28.10.1998 r. przedsiębiorstwu CETCO Poland Sp. z o.o.

Jako pierwsze, na terenie W-M SSE, działalność gospodarczą rozpoczęło przedsiębiorstwo Sanit Plast Adam i Eulalia Filipczak sp. j. – w dniu 02.09.1999 r.

Obecnie granicami W-M SSE  jest objęte 1364,7 ha gruntów zlokalizowanych w 37 podstrefach – Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Ciechanów, Dobre Miasto, Działdowo, Elbląg, Iława, Iłowo Osada, Kętrzyn, Kurzętnik, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Orneta, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Pasłęk, Piecki, Pisz, Płońsk, Pomiechówek, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo, Wielbark, Zakroczym, Zalewo, Żuromin. W chwili obecnej przepisy prawa stanowią, że W-M SSE działa do 31.12.2026 r.

Wśród firm, które prowadzą działalność na naszym terenie dwie największe to – Michelin Polska S.A. i LG Electronics Mława Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i szybko zmieniające się warunki pracy wymagają od nas uczenia się przez całe życie, a także stworzenia możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką i potrzebami rynku pracy. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie młodzieży do elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności pożądane przez przyszłych pracodawców.

Podniesienie jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego to inwestycja w przyszłość młodzieży oraz rozwój wielu sektorów gospodarki, dlatego niezwykle istotne są wszelkie działania w tym zakresie.

Z tych powodów W-M SSE podejmuje działania mające na celu wsparcie i rozwój kształcenia zawodowego. Dzięki upowszechnieniu współpracy szkół z pracodawcami oraz ich zaangażowaniu w praktyczne nauczanie zawodu uczniowie szkół zawodowych zyskują większe szanse na zatrudnienie, a pracodawcy dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Mamy nadzieję, że wspólne działania w sferze szkolnictwa zawodowego przyczynią się do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększą jego atrakcyjność i dostępność.

Aktualności – szkolnictwo zawodowe

OTWARTY KONKURS INNOWACYJNOŚCI

W dniu 28.04.2015 r. w auli ZSP Nr 1 w Bartoszycach  odbędzie się finał konkursu Innowacyjność i nowoczesność – ścieżki do postępu i rozwoju, którego przedmiotem są wiedza dotycząca nowoczesnych dziedzin techniki, informatyki, innowacyjności i wynalazczości, budowania kariery zawodowej oraz umiejętność pracy w zespole, a także prezentacja wyników pracy zespołu oraz  umiejętność twórczego rozwiązywania problemów związanych z nauką, techniką, życiem codziennym.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Startują zespoły 2-osobowe.
Jego głównymi celami jest:

Więcej informacji: http://www.oki.mechaniak.edu.pl/

Akty prawne

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji ( Dz.U. z 2020 r. poz 1752, t.j.).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ( Dz.U. z 2018 r. poz 1731).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym ( Dz.U. z 2018 r. poz 1698).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu ( Dz.U. z 2018 r. poz 1705).

pdefek Pobierz plik


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 362).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc deminimis lub pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie  ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz 312).

pdefek Pobierz plik


Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020.

pdefek Pobierz plik


Plan Rozwoju Inwestycji

pdefek Pobierz plik


Interpretacja Ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym

pdefek Pobierz plik



 

 

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.


Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1010).

pdefek  Pobierz plik


 

USTAWA z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 734 ze zm.)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 676 ze zm.).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną(tj. Dz.U. z 2015  r. poz 1473).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 465)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 158 poz 1254).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2049).

pdefek Pobierz plik


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr112 poz. 933).

pdefek Pobierz plik


 

Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

pdefek Pobierz plik


 

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych

pdefek Pobierz plik


 

Podstrefa Elbląg

agrochem

agrochem

Podstrefa Bartoszyce – Kompleks Bezledy

Barczewo

english

 

Podstrefa Bartoszyce – Kompleks Bema

 

 

Logo7

Logo7

Logo6

Logo6

Logo5

Logo5

Logo4

Logo4

Logo3

Logo3

logo1

logo1

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.