Wizyta w firmie Delphia Yachts

Wizyta w firmie Delphia Yachts

Wręczenie Zezwolenia dla Delphia Yachts było okazją do złożenia wizyty w największej fabryce jachtów żaglowych w Polsce oraz jednej z największych stoczni w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Magdalena Szulc oraz Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy – Marcin Kemski (autor zdjęć) mieli przyjemność zwiedzić zakład, gdzie wyprodukowano już ponad 20 000 jachtów żaglowych i motorowych sprzedawanych w Europie i Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Chinach oraz Australii. 

Delphia Yachts jest rozpoznawalną marką wśród żeglarzy na całym świecie. 95% jachtów żaglowych i motorowych jest eksportowanych. Doskonała jakość, komfort, trwałość, innowacyjność projektów oraz perfekcyjne wykonanie to klucz do sukcesu firmy. Delphia Yachts została założona w 1990 roku i oferuje łodzie żaglowe Delphia i Phila oraz motorowe Nautika i Nano o długościach od 7 do 15 metrów.

Delphia Yachts jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, takich jak Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii „Obecność na Rynku Globalnym” oraz nominacji do nagrody „European Yachts of the Year”.

Obok produkcji jachtów firma oferuje usługi frezowania na pięcioosiowym centrum obróbczym CNC i realizuje zamówienia dla przemysłu jachtowego, lotniczego, kolejowego.

 

Zezwolenie dla DELPHIA YACHTS

Zezwolenie dla DELPHIA YACHTS

30 czerwca 2016 roku miało miejsce uroczyste wręczenie Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dokument został wręczony współwłaścicielowi firmy Delphia Yachts Wojciechowi Kotowi przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego. Gratulacje dla kadry zarządzającej firmą złożył również Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, który był obecny podczas wręczania Zezwolenia.

Stocznia otrzymała zezwolenie na budowę centrum badawczo-rozwojowego, w którym zostaną zatrudnieni naukowcy i inżynierowie, co zagwarantuje wysoką jakość produktów i zwiększy konkurencyjność oraz innowacyjność firmy. W wyniku planowanej inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 9 300 000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r.

Zaplanowane centrum badawczo-rozwojowe będzie funkcjonowało we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. Prowadzone w nim będą prace nad nowymi technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów.

Inwestycja jest odpowiedzią na ciągłą potrzebę rozwoju i wzrost konkurencyjności produktów branży stoczniowej. Efektem prowadzonych badań będą nowoczesne linie technologiczne oraz wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów – mówi Wojciech Kot.

 

O wręczeniu zezwolenia w mediach

O wręczeniu zezwolenia w mediach

30 czerwca 2016 roku Stocznia Delphia Yachts otrzymała zezwolenie na działalność w oleckiej podstrefie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na 2,5-hektarowej działce powstanie centrum badawczo-rozwojowe, dzięki któremu będą budowane łodzie w oparciu o nanotechnologie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na ten temat:

Radio Olsztyn
TVP Olsztyn
Olecko.wm.pl

konferencja „Zrozumieć programowanie – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej”

konferencja „Zrozumieć programowanie – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej”

22 czerwca odbyła się konferencja „Zrozumieć programowanie – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i objęta patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W-M SSE S.A. była reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Smolińskiego oraz Zastępcę Departamentu Infrastruktury Strefy – Magdalenę Szulc, która przedstawiła m.in. efekty działalności Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., a także plany Spółki dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie.

kongres Impact’16

kongres Impact’16

15 – 16 czerwca w Krakowie odbył się kongres Impact’16, na którym Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. reprezentowała Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg. Zaproszeni goście podejmowali tematy związane z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Jarosław Kaczyński – Prezes PiS, Mateusz Morawiecki – Minister Rozwoju, Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Wiceminister Rozwoju – Jadwiga Emilewicz, Prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – profesor Maciej Chorowski, Prezes PARP – Patrycja Klarecka, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego – Zbigniew Jagiełło oraz Prezes Zarządu PZU – Michał Krupiński. 

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu podkreślił, że do skutecznego przeprowadzenia rewolucji przemysłowej w naszym kraju potrzebna jest ingerencja państwa, m.in. w celu likwidacji barier, które przeszkadzają rozwojowi gospodarczemu.

Podczas kongresu  zaprezentowany został program „Start In Poland”, który jest elementem Planu Morawieckiego. Jest to program mający na celu stworzenie sprzyjających warunków do działalności start-upów, na każdym etapie ich rozwoju, począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez rozwój, jak i ekspansję międzynarodową. Ma on również zachęcać podmioty z zagranicy do zakładania start-upów i rozwijania ich działalności na terenie naszego kraju.

Wicepremier Mateusz Morawiecki podsumowując założenia programu „Start In Poland”, stwierdził, że efektów wsparcia dla start-upów można się spodziewać za pięć lat.

Więcej o programie Start In Poland.

 

Konferencja pod patronatem W-M SSE S.A.

Konferencja pod patronatem W-M SSE S.A.

Zapraszamy na konferencję „Zrozumieć programowanie – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej”, która będzie dotyczyć edukacji formalnej opartej o innowacje pedagogiczne w szkołach. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2016 r. (środa) od godz. 10.00 w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, sala 52. Konferencja jest organizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a patronat objęła Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Rejestracja na konferencję poprzez formularz dostępny na stronie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty.

Biuro W-MSSE opuszcza Rosję. „Nie stać nas na kontynuowanie fikcji”

Biuro W-MSSE opuszcza Rosję. „Nie stać nas na kontynuowanie fikcji”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVP Olsztyn, w którym między innymi można dowiedzieć się, dlaczego Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna zrezygnowała z utrzymywania swojego przedstawicielstwa w Kaliningradzie?

Materiał TVP Olsztyn.

Współpraca z ANR

Współpraca z ANR

O zakresie i możliwych formach współpracy rozmawiali dzisiaj Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński z Zastępcami Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie: Zbigniewem Nadrowskim oraz Piotrem Krasulskim. 

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa w zakresie:

 

58 milionów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

58 milionów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W okresie od 30.06.2016 r. do 29.07.2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na:

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – niepozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

 

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego, nie mogą przekroczyć 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu).

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast.

 

Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 58 524 726,21 PLN.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu, 50% dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej.

 

Minimalna wartość projektu i wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 000 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych przypadająca średnio na 1 ha terenu inwestycyjnego objętego projektem nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

 

Istotne kwestie (szczegóły w kryteriach oceny):

 

Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie:
ZAŁĄCZNIKI

Kryteria oceny projektu:
KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE I SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE I PREMIUJĄCE

Więcej informacji.

Finansowanie ochrony własności przemysłowej

Finansowanie ochrony własności przemysłowej

50 mln złotych to pula środków przeznaczonych dla mikro, małych i średnich firm w II edycji konkursu Programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.

 

Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

 

Więcej informacji.

Szkolenie W-M SSE

Szkolenie W-M SSE

Dzisiaj odbyło się szkolenie dotyczące wpływu właściwego określenia klasyfikacji produktów oraz usług na preferencje podatkowe, które prowadził Pan Krzysztof Wiński, starszy konsultant w warszawskim biurze PwC.

Szkolenie było zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. we współpracy z firmą PwC.

Poruszane były m.in. następujące tematy:

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

 

500 milionów na linie pilotażowe dla dużych firm

500 milionów na linie pilotażowe dla dużych firm

„Demonstrator to jeden z instrumentów wsparcia eksperymentalnych prac rozwojowych – ważnego, ale i ryzykownego etapu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Dzięki Funduszom Europejskim firmy zwiększają szansę na powodzenie swoich projektów” – powiedziała Wiceminister Rozwoju – Jadwiga Emilewicz.

W przypadku tego konkursu możliwe jest zakwalifikowanie wydatków dotyczących prac rozwojowych obejmujących budowę linii pilotażowych oraz demonstrację w środowisku operacyjnym, umożliwiającą późniejsze uruchomienie produkcji na skalę przemysłową. Dlatego w momencie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest wykazanie osiągnięcia co najmniej VI poziomu TRL, czyli potwierdzenie, że dokonano demonstracji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na realizację prac rozwojowych związanych z wytworzeniem dużych linii pilotażowych (minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 30 mln PLN). Linia pilotażowa jest to instalacja technologiczna potrzebna do pozyskania danych na temat zachowania i wydajności linii produkcyjnych (i produktów) w skali półprzemysłowej. Jest to tak jakby prototyp linii produkcyjnej, gdzie można przeprowadzić ostateczne testy przed uruchomieniem produkcji przemysłowej lub procesu. Organizatorzy konkursu zakładają, że linia pilotażowa umożliwi walidację w ramach prac rozwojowych technologii w warunkach zbliżonych do skali przemysłowej, co w konsekwencji pozwoli ostatecznie na stworzenie instalacji technologicznej na pełną skalę przemysłową. Stworzenie linii pilotażowej ma więc na celu pozyskanie wiedzy o istotnych cechach zachowania danej linii technologicznej w skali półprzemysłowej, potrzebnej przed podjęciem decyzji o budowie danej linii technologicznej w pełnej skali przemysłowej. Ponadto, prace rozwojowe na instalacji w skali półprzemysłowej mają służyć dostosowaniu jej do funkcjonowania operacyjnego, optymalizacji technologii produkcji lub procesu. Wyrażenie „skala półprzemysłowa” oznacza, że instalacja pilotażowa jest co do zasady mniejsza i tańsza od instalacji przemysłowej w pełnej skali.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników prac rozwojowych, czyli do wprowadzenia ich do własnej działalności gospodarczej, udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wyników projektów innemu przedsiębiorcy.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 6 lipca do 31 października 2016 r.

Więcej informacji.

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu

Ostatnie wolne miejsca na szkoleniu

Informujemy, że zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca na szkoleniu dotyczącym wpływu właściwego określenia klasyfikacji produktów oraz usług na preferencje podatkowe.

 

Szkolenie jest organizowane we współpracy z firmą PwC (PricewaterhouseCoopers).

 

Jednocześnie informujemy, że rozszerzyliśmy treść merytoryczną naszego szkolenia. Teraz w programie dodatkowo dodaliśmy część w zakresie potencjalnych zwolnień z podatku akcyzowego dla zużywanej energii elektrycznej. Temat dotyczy oszczędności przedsiębiorstw, które w toku swojej działalności zużywają znaczne ilości energii elektrycznej. Jakie podmioty mogą skorzystać? Jakie warunki należy spełnić? Jakie mogą powstać wątpliwości? Odpowiedzi na te zagadnienia poznacie Państwo w trakcie szkolenia.

 

W programie m.in.:

 

Zapraszamy do udziału.

Program szkolenia >>>
Formularz zgłoszeniowy >>>

Film z konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych

Film z konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych

Zapraszamy do zapoznania się z relacją video z konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych, która odbyła się w Krakowskim Parku Technologicznym:

400 mln złotych na innowacje w regionach

400 mln złotych na innowacje w regionach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Konsorcja naukowo–przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy.

– Jednym z kluczowych celów planu premiera Morawieckiego jest wyłonienie branż gospodarki, w których mamy największy potencjał. Ale chcemy też, żeby te branże koncentrowały się w określonych regionach tak, żeby każde z polskich województw miało swoje gospodarcze specjalizacje – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
 
Konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z budżetu 400 mln złotych. Z tej kwoty aż 372 mln zł jest dedykowane regionom słabiej rozwiniętym, zaś 28 mln mogą wykorzystać konsorcja z województwa mazowieckiego.
 
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Wartość kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie  wynosi od 1 do 8 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.
 
Więcej informacji.

Strefa w TVP

Strefa w TVP

Gościem wczorajszego programu „Opinie” był Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński. Rozmowa dotyczyła planów i perspektyw rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kontekście społeczno-gospodarczych możliwości naszego regionu.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się materiałem TVP Olsztyn:

Program „Opinie” z dnia 6.06.2016 r.

Dyskusja o rozwoju stref

Dyskusja o rozwoju stref

Ostatni dzień konferencji specjalnych stref ekonomicznych zdominowała dyskusja o rozwoju stref w kontekście „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. „Chcemy wspólnie z Państwem wypracować nową politykę strefową” – powiedziała Jadwiga Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Było to ostatnie wydarzenie w ramach  trzydniowej wizyty, w trakcie którego poruszano również kwestie dotyczące: projektowanej nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wniosków o rozszerzenie granic specjalnych stref ekonomicznych, gruntów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, a także spraw związanych z rozwijaniem szeroko rozumianego szkolnictwa zawodowego.

Problemy naszego regionu przedstawił Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński.

 

Wizyta w firmie Woodward Poland sp. z o.o.

Wizyta w firmie Woodward Poland sp. z o.o.

2 czerwca 2016 roku miała miejsce wizyta przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych w zakładzie firmy Woodward Poland sp. z o.o. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat działalności przedsiębiorstwa oraz mieli okazję poznać najważniejsze osiągnięcia firmy. Ostatnim etapem wizyty było zwiedzanie zakładu zlokalizowanego w Niepołomicach, w województwie małopolskim.

Woodward jest największą na świecie niezależną firmą zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem rozwiązań z zakresu sterowania pracą silników i turbin lotniczych oraz przemysłowych, a także urządzeń wytwarzających energię elektryczną. Innowacyjne systemy sterowania i dozowania paliwa pomagają producentom na całym świecie dostarczać bardziej efektywne i ekologiczne urządzenia. Produkty i usługi firmy Woodward są używane w lotnictwie, energetyce, w procesach pozyskiwania energii z paliw kopalnianych, transporcie kolejowym, morskim a także ciężkich pojazdach przemysłowych.

Podczas tej wizyty Warmińsko–Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. reprezentowali: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński oraz Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.

Więcej informacji o firmie.

 

Konferencja Specjalnych Stref Ekonomicznych

Konferencja Specjalnych Stref Ekonomicznych

2 czerwca 2016 roku w Krakowskim Parku Technologicznym miało miejsce spotkanie przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, w którym wzięli udział Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński oraz Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego. Wydarzenie to było okazją do rozmów na temat przyszłości stref w kontekście wyzwań gospodarczych najbliższych lat oraz okazją do poznania się  i wymiany doświadczeń związanych z bieżącą współpracą z przedsiębiorcami.

Na koniec spotkania, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia nowej siedziby Krakowskiego Parku Technologicznego, gdzie znajduje się m.in. laboratorium multimedialne (jego podstawową funkcją jest produkcja i postprodukcja filmów, gier, reklam, realizacja efektów audiowizualnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i sprzętu filmowego) oraz showroom (miejsce gdzie jest możliwość ekspozycji produktów w nowoczesnych gablotach, prezentacji na dużych, niestandardowych ekranach – pokaz na 3 ścianach pomieszczenia oraz dotykowy stół, pokaz materiału na ścianie wizyjnej, czy też zastosowanie monitorów dotykowych).

 

Wdrażanie innowacji przez MŚP – nabór wniosków

Wdrażanie innowacji przez MŚP – nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dotyczących inwestycji początkowej i prowadzących do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Nabór wniosków trwać będzie od 30 czerwca do 31 lipca 2016 roku. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 135 000 000 mln PLN.  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 7 mln zł.

O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).

W ramach projektu beneficjent będzie można współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu (w tym usługi):

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapraszamy na seminarium na temat ochrony znaków towarowych

Zapraszamy na seminarium na temat ochrony znaków towarowych

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza na seminarium „Możliwość ochrony znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej”, które odbędzie się 10 czerwca br. w Olsztynie. Organizatorem spotkania jest Urząd Patentowy RP.

Celem seminarium jest przybliżenie nowego systemu rejestracji znaków towarowych w Polsce, przedstawienie specyfiki procedury regionalnej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz procedury międzynarodowej, stosowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Spotkanie adresowane jest w szczególności do przedsiębiorców, rzeczników patentowych oraz prawników, a także przedstawicieli otoczenia biznesu.

Udział w seminarium jest bezpłatny, a rejestracja odbywa się elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl lub tel. 22 579 05 25.

Spotkanie specjalnych stref ekonomicznych

Spotkanie specjalnych stref ekonomicznych

1 – 3 czerwca w Krakowskim Parku Technologicznym odbędzie się spotkanie przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych. Wydarzenie to będzie okazją do poznania się i wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem strefami oraz rozmów nad przyszłością specjalnych stref ekonomicznych.

Z ramienia naszej Spółki w spotkaniu udział wezmą Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu oraz Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.

Kongres Impact’16

Kongres Impact’16

15 – 16 czerwca w Krakowie odbędzie się kongres dotyczący nowej gospodarki Impact’16. Tematyka będzie dotyczyć kluczowych wyzwań i szans związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji, będących fundamentem nowoczesnej gospodarki.

W wydarzeniu wezmą udział m.in.: Mateusz Morawiecki- Minister Rozwoju, Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Streżyńska -Minister Cyfryzacji, profesor Maciej Chorowski -Prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PatrycjaKlarecka – Prezes PARP. 

Szczegóły i rejestracja.

Spotkanie u Kuratora Oświaty

Spotkanie u Kuratora Oświaty

Jakie działania można wdrożyć w naszym województwie, aby poprawić współpracę szkół  i pracodawców w zakresie  kształcenia zawodowego? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego u Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – Krzysztofa Marka Nowackiego. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. była reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Smolińskiego oraz Starszego Inspektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Marcina Kemskiego (autora zdjęć). W dyskusji udział wzięli również: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych – Mirosław Hiszpański, Barbara Antczak – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Artur Dondzik – Członek Zarządu Krajowej Agencji Informacyjnej Info.

Stworzenie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką i potrzebami rynku pracy było jednym z tematów przewodnich spotkania w Kuratorium. Zadaniem nowoczesnej szkoły, zwłaszcza zawodowej, jest przygotowanie młodzieży do elastycznego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności pożądane przez przyszłych pracodawców.

Podczas licznych spotkań z pracodawcami na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej często słyszą o trudnej sytuacji firm związanej z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, bez której dalszy rozwój gospodarczy naszego regionu nie będzie możliwy. Mimo nienajlepszej sytuacji na rynku pracy, przedsiębiorcy często nie mogą znaleźć osób gotowych do podjęcia zatrudnienia. Zmiana tej sytuacji jest możliwa wyłącznie dzięki upowszechnieniu współpracy szkół z pracodawcami oraz ich zaangażowaniu w praktyczne nauczanie zawodu. Dobrze zaplanowane działania mogą sprawić, że uczniowie szkół zawodowych zyskają większe szanse na zatrudnienie, a pracodawcy dostęp do wykwalifikowanej kadry.

 

30 milionów złotych dla branży chemicznej

30 milionów złotych dla branży chemicznej

SYNChem to nowa inicjatywa wspierająca przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w przemyśle chemicznym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z firmą Synthos S.A. ogłosiły konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na konsorcja naukowo-przemysłowe czeka 30 milionów złotych dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska finansowania). Pomoc udzielana w niniejszym konkursie stanowi pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności, o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014.

NCBR i Synthos zainwestują wspólnie 30 milionów zł w proporcji 1:1.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 20 września 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych,
nie może przekroczyć:

  1. 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;
  2. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
  3. 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
  4. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

 

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

  1. 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
  2. 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
  3. 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

 
Więcej informacji:
NCBR
Fundusze europejskie

Konferencja dotycząca pozyskiwania środków na innowacje

Konferencja dotycząca pozyskiwania środków na innowacje

2 czerwca 2016 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie, odbędzie się konferencja „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego” – Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020.

Głównym celem organizatorów jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja praktycznych wskazówek wynikających z badań naukowych dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa rodzinnego, a w szczególności pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji.

Podczas konferencji będzie można zapoznać się z następującymi zagadnieniami: dostępność i znaczenie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw rodzinnych, strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych, aktywność przedsiębiorstw rodzinnych na rynku kapitałowym, jakość usług finansowych dla sektora przedsiębiorstw rodzinnych, wykorzystanie wsparcia z budżetu UE przez podmioty rodzinne, finansowanie projektów inwestycyjnych (w tym wdrażania innowacji).

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 

Więcej informacji oraz rejestracja.

Zapraszamy na szkolenie – prowadzenie działalności na terenie SSE a PKWiU

Zapraszamy na szkolenie – prowadzenie działalności na terenie SSE a PKWiU

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspólnie z firmą doradczą PwC mają przyjemność zaprosić na szkolenie dotyczące wpływu właściwego określenia klasyfikacji produktów oraz usług na preferencje podatkowe.

Szkolenie odbędzie się 14 czerwca 2016 roku w Olsztynie w Restauracji Casablanca.

Dodatkowych informacji związanych ze szkoleniem udziela Ewelina Sulkowska, tel. 89 535 02 41, e-mail ewelina.sulkowska@wmsse.eu

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Program szkolenia >>>
Formularz zgłoszeniowy >>>

Gmina Małdyty planuje włączyć swoje tereny do Strefy

Gmina Małdyty planuje włączyć swoje tereny do Strefy

Gmina Małdyty planuje włączyć swoje tereny do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kwestie związane z tym zagadnieniem były głównym tematem spotkania Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Prezesa – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg z Wójtem Gminy Małdyty – Marcinem Krajewskim.

Rozwój gminy nie jest możliwy bez dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych. To na nich powstają nowe przedsiębiorstwa, które dają mieszkańcom pracę oraz stymulują rozwój lokalnych rynków tworząc sieci kooperacyjne z firmami. Często są to małe, krajowe przedsiębiorstwa, dla których możliwość kooperacji jest szansą na rozwój i dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. 

Jedną z gmin, które są świadome, że w celu skutecznego pozyskiwania inwestorów samorządy muszą dysponować w pełni uzbrojonymi i dobrze skomunikowanymi terenami inwestycyjnymi jest Gmina Małdyty. W obecnych czasach, w których gminy konkurują ze sobą starając się o pozyskanie inwestorów, czasami same tereny nie wystarczą. Jednym ze sposobów na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności posiadanych terenów jest stosowanie zachęt inwestycyjnych. Jedną z najskuteczniejszych tego rodzaju zachęt jest właśnie zwolnienie z podatku dochodowego możliwe do zastosowania na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W myśl obowiązujących przepisów, na terenie naszej Strefy przedsiębiorca może otrzymać najwyższą w kraju pomoc publiczną – nawet 70% wartości inwestycji.

Tereny, które w przyszłości miałyby zostać włączone do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i mogłyby oferować potencjalnym inwestorom tego rodzaju wsparcie są położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej E7 (Gdańsk, Mława, Płońsk ,Warszawa, Kraków, Chyżne), co bardzo podnosi ich atrakcyjność inwestycyjną. Powierzchnia dostępnego gruntu pod inwestycje będzie wynosiła około 15 ha.

 

Wiceprezes W-M SSE S.A. z wizytą w Biskupcu

Wiceprezes W-M SSE S.A. z wizytą w Biskupcu

Omówienie wspólnej strategii pozyskiwania inwestorów do Podstrefy Biskupiec było wiodącym tematem spotkania Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg z Burmistrzem Biskupca – Kamilem Kozłowskim.

W ramach spotkania, Wiceprezes W-M SSE S.A. obejrzała również z Burmistrzem tereny inwestycyjne położone w biskupieckiej podstrefie.

Podstrefa Warmińsko –Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Biskupcu to 15,5 ha atrakcyjnie zlokalizowanych i w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Niewątpliwym atutem tych gruntów jest położenie w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania dróg tranzytowych Nr 57 i Nr 16. Każdy przedsiębiorca, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na tym terenie ma prawo do skorzystania z najwyższej w kraju pomocy publicznej w postaci ulgi podatkowej– nawet do 70% wartości inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyła ponadto Agnieszka Cegłowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego W-M SSE SA oraz Magdalena Karpińska, Kierownik Referatu promocji inwestycyjnej i współpracy zagranicznej Urzędu Miejskiego w Biskupcu.

 

Dotacje na promocję działalności eksportowej

Dotacje na promocję działalności eksportowej

100 mln złotych to pula środków dostępna w konkursie, który będzie trwał od 24.06.2016 do 05.08.2016.

Wsparcie mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy, które są zainteresowane wprowadzeniem swoich wyrobów lub usług na rynki międzynarodowe.

Dofinansowanie obejmie udział w siedmiu branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową, posiadające innowacyjny wyrób lub usługę oraz budujące potencjał do bycia marką rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych. Ponadto, podczas oceny wniosku o dofinansowanie, preferowane będą firmy, które wdrożyły, zleciły bądź zakupiły prace badawczo-rozwojowe (B+R) albo prowadzą je samodzielnie.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Więcej informacji.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.