Spotkanie dotyczące Poddziałania 1.3.2 Polska Wschodnia

Spotkanie dotyczące Poddziałania 1.3.2 Polska Wschodnia

17.05.2016 r. odbyło się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym spotkanie poświęcone tworzeniu przez przedsiębiorstwa sieciowych produktów w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawili uczestnikom podstawowe założenia konkursu oraz kryteria wyboru projektów, a także omówili informacje dotyczące obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie projektów.

Przypominamy, że o dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, które przedłożą projekty polegające na stworzeniu sieciowych i innowacyjnych produktów, wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje, wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2016 r.

Pula konkursu to 320 mln zł – maksymalny poziom dofinansowania projektu może wynieść 70 %.

 

Więcej informacji.

Spotkanie z Wiceministrem Edukacji Narodowej

Spotkanie z Wiceministrem Edukacji Narodowej

Sprawy związane ze szkolnictwem zawodowym oraz szeroko rozumianą edukacją były tematem spotkania Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji  Narodowej – Maciejem Kopciem, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Arturem Chojeckim oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty – Krzysztofem Markiem Nowackim.

Wizyta Podsekretarza Stanu związana była z organizowaną w Olsztynie debatą o edukacji „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?”. W wydarzeniu tym uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP – Wojciech Kossakowski, Senator RP – Małgorzata Kopiczko, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski oraz przedstawiciele samorządów i placówek oświatowych.

 

ZEZWOLENIE DLA REMSZKŁO

ZEZWOLENIE DLA REMSZKŁO

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Bartoszyce otrzymała P.H.U.P. REMSZKŁO REMIGIUSZ, ADAM, KRZYSZTOF ZAKRZEWSCY SPÓŁKA CYWILNA, zajmująca się przetwórstwem szkła.

Planowana inwestycja polega na zakupie nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną oraz  nabyciu nowych maszyn do obróbki szkła, linii do powlekania elementów meblowych oraz urządzeń do konstrukcji ze stali nierdzewnej.

W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 2 450 000 zł i utworzone zostaną co najmniej 4 nowe miejsca pracy.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie internetowej.

KONKURS GRUNT NA MEDAL 2016

KONKURS GRUNT NA MEDAL 2016

Rozpoczęła się VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal 2016”, promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne.

Konkurs kierowany jest do Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich powiatów i gmin w Polsce.

Laureaci Konkursu otrzymają szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji inwestycji przemysłowo-produkcyjnych, a wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), regionalne centrum obsługi inwestora (COIE) oraz Urząd Marszałkowski danego województwa. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.

Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny niezabudowane (tzw. „greenfieldy”) przeznaczone pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 maja 2016 roku. Konkurs organizowany jest przez PAIiIZ S.A.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Staż PAIiIZ

Staż PAIiIZ

Pracownicy Departamentu Infrastruktury Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor, wzięli udział w stażu organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 

Jego głównym celem było pokazanie jak przebiega proces obsługi inwestora zagranicznego w PAIiIZ. Uczestnicy mieli okazję poznać przykłady konkretnych projektów inwestycyjnych, którymi zajmowała się Agencja, bądź będących w trakcie realizacji. Zagadnienia te zostały przedstawione przez pracowników merytorycznych departamentów pracujących na rzecz obsługi projektów inwestycyjnych – Departamentu Inwestycji Zagranicznych i Departamentu Rozwoju Gospodarczego, a także Departamentu Promocji Gospodarczej.

 

Bony na innowacje

Bony na innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

 

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą wyłącznie ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 000,00 zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 000,00 zł.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy lub 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku średniego przedsiębiorcy.

 

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszty:

 1. usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
 2. usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze,
  o której mowa w pkt 1;
 3. materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa
  w pkt 1.

 

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

 

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Więcej informacji.

Dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

Dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, m.in.:

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 90%.

 

Wnioski można składać od 30 maja 2016 r. do 28 lipca 2016 r.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 51 601 360,54 złotych.

 

Więcej informacji.

BGK Partnerem Strategicznym Strefy

BGK Partnerem Strategicznym Strefy

Z przyjemnością informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego został „Partnerem Strategicznym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA”.
 
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który m. in. finansuje eksport i ekspansję polskich firm, udziela poręczeń  i gwarancji dla MŚP oraz preferencyjnych kredytów dla początkujących przedsiębiorstw.
 
Zachęcamy do zapoznania się z produktami i programami BGK oraz do kontaktu z przedstawicielami Banku. W zakładce „Partnerzy” znajdą Państwo więcej informacji o BGK oraz dane kontaktowe do oddziału w Olsztynie.

Więcej informacji o BGK.

Miliard złotych na innowacje dla dużych przedsiębiorstw

Miliard złotych na innowacje dla dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego celem jest poprawa poziomu innowacyjności polskich firm dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Na projekty wyłonione w tym konkursie NCBR przeznaczy 1 miliard złotych.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu B+R. Beneficjent może wprowadzić rezultaty badań i prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej, udzielić licencji na ich korzystanie innemu przedsiębiorcy lub sprzedać prawa do wyników.  

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca 2016 do 30 grudnia 2016 r. i będzie miał charakter etapowy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, wprowadzająca nową metodę kontroli podatkowych.

Na żądanie organów podatkowych, księgi podatkowe oraz dowody księgowe przekazywane będą w postaci elektronicznej (np. na płytach CD, albo drogą elektroniczną o odpowiedniej strukturze logicznej tzw. „jednolitego pliku kontrolnego”). Nowa metoda ma skrócić czas trwania kontroli.

Konsekwencją wejścia w życie wskazanej powyżej regulacji będzie obowiązek dostosowania informatycznych systemów księgowych podatników do możliwości generowania jednolitego pliku kontrolnego, zgodnie z zaprojektowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą.

Obowiązek przekazywania  jednolitego pliku kontrolnego na żądanie organów podatkowych od 1 lipca 2016 r. będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy zostaną objęci obowiązkiem przekazywania dopiero od 1 lipca 2018 r.

 

Szczegółowe informacje o rodzajach przekazywanych danych i ich układzie dostępne są na stronie internetowej ministerstwa.

O Strefie w „Made In Warmia & Mazury”

O Strefie w „Made In Warmia & Mazury”

W najnowszym numerze „MADE IN. Warmia & Mazury” ukazał się artykuł dotyczący Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zachęcamy do lektury:

 

Wejdź w strefę rozwoju”.

Wizyta w LG Electronics Mława

Wizyta w LG Electronics Mława

Ponad 734 milionów złotych poniesionych nakładów, 1 985 nowych oraz 399 utrzymanych miejsc pracy, to najważniejsze rezultaty działalności LG Electronics  Mława  Sp. z o.o. Imponująca fabryka powstała na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2005 roku i działa do dziś. Nowoczesne linie produkcyjne oraz cały proces technologiczny, a także logistyczny został zaprezentowany podczas roboczego spotkania na terenie zakładu.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Prezes Zarządu LG Electronics  Mława – Si Hwan Park, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy – Krzysztof Gąsior, Dyrektor Działu Spraw Korporacyjnych LG Electronics  Mława – Daniel Kortlan, Główny Księgowy LG Electronics  Mława – Damian Król.

 

Podstrefa Mława, funkcjonująca w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje obszar o powierzchni 58,77 ha. Tereny te położone są w północnej części miasta, przy ulicach LG Electronics i Instalatorów.
Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na terenie Strefy jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego.

Na terenach, na których funkcjonuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, wskaźnik pomocy publicznej wynosi odpowiednio:

 województwo warmińsko-mazurskie:
duże 50%
średnie 60%
małe i mikro 70%

 

województwo mazowieckie (płn.-zach. część)
duże 35%
średnie 45%
małe i mikro 55%

 

Wydłużenie terminu naborów wniosków 1.3.5 Usługi dla MŚP

Wydłużenie terminu naborów wniosków 1.3.5 Usługi dla MŚP

Zarząd Województwa wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP. Zmiana terminu związana jest z aktualizacją załącznika nr 3 do regulaminu konkursu tj. „Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu”. Wnioskodawcy mogą przygotować dokumentację projektową do 23 maja 2016 r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie z ogłoszeniem naboru.

 

Przypominamy, że w ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 

Minimalna wartość projektu:

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Cykl spotkań informacyjnych – poddziałanie 1.3.2

Cykl spotkań informacyjnych – poddziałanie 1.3.2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”, które odbędą się w pięciu miastach Polski Wschodniej.

 

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

 

Podczas organizowanych spotkań informacyjnych potencjalni beneficjenci dowiedzą się o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w ramach podziałania 1.3.2 POPW.

 

W Olsztynie takie spotkanie odbędzie się 17 maja 2016 roku w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Trylińskiego 2 (Sala BK/15A).

 

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji na stronie internetowej PARP.

Władze Sierpca w Strefie

Władze Sierpca w Strefie

Analiza terenów Miasta Sierpc, które mogą być atrakcyjne z punktu widzenia lokalizacji na nich przyszłej inwestycji była tematem spotkania Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego z Burmistrzem Miasta Sierpc – Jarosławem Perzyńskim.

Rozważany do włączenia w przyszłości w granice Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej teren zlokalizowany jest w części przemysłowej miasta, przy bocznicy kolejowej, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 560, niedaleko planowanej obwodnicy Sierpca.

Aktualnie procedowany jest wniosek o zmianę granic Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który obejmuje grunty o łącznej powierzchni 401,9809 ha. W wyniku tego powstanie 8 nowych podstref, z czego 2 na terenie województwa mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy –Magdalena Szulc i Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy – Dariusz Truszczyński.

 

Przekonywali przedsiębiorców, aby ci włączyli się do W-MSSE

Przekonywali przedsiębiorców, aby ci włączyli się do W-MSSE

Relację ze spotkania z przedsiębiorcami w Bartoszycach zamieściła na swojej stronie internetowej TVP Olsztyn. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:

Przekonywali przedsiębiorców, aby ci włączyli się do W-MSSE„.

Wizyty w firmach

Wizyty w firmach

Nowoczesne linie technologiczne, hale produkcyjne oraz magazynowe, najnowszej generacji park maszynowy oraz setki zatrudnionych pracowników to obraz rysujący się po wizycie w bartoszyckich firmach. Niektóre z nich są liderami na polskim, a także europejskim rynku. Widząc takie efekty działalności przedsiębiorców nikt nie ma wątpliwości, jak ważne jest wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki.

Zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcami było okazją do wizyt w kilku zakładach, w trakcie których zaproszeni goście mogli podziwiać operatywność oraz skrupulatne realizowanie wyznaczonych sobie przez firmy celów. Efekty kilkuletniej działalności bartoszyckich przedsiębiorców mogli zobaczyć m.in.: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Poseł na Sejm RP – Adam Ołdakowski, Burmistrz Bartoszyc – Piotr Petrykowski, Burmistrz Górowa Iławeckiego – Jacek Przemysław Kostka.

 

Odwiedzone firmy to: Nova Mazur Design sp. z o.o., Peak Packaging Poland sp. z o.o., W-M Glass sp. z o.o., AMK-WORKSTYLE KOZŁOWSCY SP. J., BRW Sofa Sp. z o.o.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Bartoszycach

Spotkanie z przedsiębiorcami w Bartoszycach

464 nowe miejsca pracy, 411 utrzymanych oraz inwestycje na poziomie 69 mln złotych to efekty funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bartoszycach.

Podstrefa w granicach miasta obejmuje 60 hektarów ziemi, z czego 40 hektarów pozostaje do zagospodarowania. Na terenie Bartoszyc 7 zakładów zdecydowało się na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

O korzyściach, ale także o problemach tej Podstrefy rozmawiano na spotkaniu w Bartoszycach, w którym wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Poseł na Sejm RP – Adam Ołdakowski, Burmistrz Bartoszyc – Piotr Petrykowski, Burmistrz Górowa Iławeckiego – Jacek Przemysław Kostka.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami podkreślano, że pomoc publiczna możliwa do uzyskania przez firmy w ramach funkcjonowania na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest bardzo ważna. Bez takiego wsparcia, zwłaszcza w regionie, w którym bezrobocie jest na jednym z najwyższych poziomów w kraju rozwój takich firm jak: Nova Mazur Design sp. z o.o., Peak Packaging Poland sp. z o.o., W-M Glass sp. z o.o., CORAB sp. z o.o, AMK-WORKSTYLE KOZŁOWSCY SP. J., MT-NORD-M. Girulski i T. Karnicki sp. j., Reston Bartoszyce s.c. Marek Sadowski, Renata Sadowska nie byłby możliwy.

Ponadto, przedsiębiorcy zaznaczali, że oprócz pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, najistotniejszym elementem decydującym o lokalizacji inwestycji jest dobrze uzbrojony teren.

 

Podstrefa Bartoszyce to obszar o pow. 96,44 ha, z czego do zagospodarowania dla potencjalnych inwestorów pozostało 60,15 ha. W skład Podstrefy wchodzą 3 kompleksy: 2 położone na terenie Bartoszyc i 1 w Pierselach – w sąsiedztwie przejścia granicznego Bezledy.

 1. Kompleks przy ul. Bema (dawne Jarkowo) o pow. 50,03 ha, z czego do zagospodarowania pozostało 39,13 ha. Obszar zlokalizowany przy drodze krajowej nr 51. Przedsiębiorcy posiadający Zezwolenia: AMK-WORKSTYLE KOZŁOWSCY SP. J., MT-NORD-M. Girulski i T. Karnicki sp. j., Nova Mazur Design sp. z o.o., Peak Packaging Poland sp. z o.o.,  Reston Bartoszyce s.c. Marek Sadowski, Renata Sadowska.
 2. Kompleks przy ul. Kętrzyńskiej o pow.10,32 ha, z czego do zagospodarowania pozostała nieruchomość o pow. 1 ha zabudowana halą produkcyjną.
  Przedsiębiorcy posiadający Zezwolenia: CORAB sp. z o.o., W-M Glass sp. z o.o.
 3. Kompleks Piersele o pow. 36,09 ha, z czego do zagospodarowania pozostało 21,02 ha. Działki są częściowo uzbrojone. Uzbrojenie stanowią sieci wybudowane głównie na potrzeby przejścia granicznego. Teren jest skomunikowany z drogą krajową nr 51 o nawierzchni twardej (kostka betonowa).
 

Zapraszamy do przetargu / rokowań.

Zapraszamy do przetargu / rokowań.

Przetarg ma na celu sprzedaż niezabudowanej działki numer 26/4 o powierzchni 1,2652 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 Miasta Nidzica, na terenie Podstrefy Nidzica i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE.

Treść ogłoszenia.

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Firma Svanvid zakwalifikowała się do Warsztatu Innowacyjnych Pomysłów w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA S.A. Celem organizowanego naboru było wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej wpisują się w agendę wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG TERMIKA S.A., a których rozwiązania są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia. Z blisko stu interesujących, innowacyjnych pomysłów, wybrano dwanaście, które zostaną zaprezentowane podczas Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów 20 kwietnia br. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Inicjatywa organizowana była we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa.

Innowacyjny Pomysł firmy Svanvid dotyczy Technologii produkcji biopaliw w oparciu o dwutlenek węgla i mikroalgi. Technologia dotyczy wykorzystania odpadowego dwutlenku węgla oraz mikroalg do produkcji oleju, który następnie można wykorzystać jako surowiec do produkcji biopaliw: biodiesla lub paliwa lotniczego. 

Więcej o inicjatywie można dowiedzieć się na stronie internetowej.

Nie można przeprowadzać „kontroli krzyżowych” w ramach czynności sprawdzających

Nie można przeprowadzać „kontroli krzyżowych” w ramach czynności sprawdzających

Sprawę tzw. „kontroli krzyżowych” w postępowaniu sprawdzającym rozstrzyga wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Po zakończeniu kontroli podatkowej, nie ma podstaw prawnych, aby wskazując na kontrolę „krzyżową”, żądać od kontrahentów podatnika dokumentów w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT, mimo iż organ ponownie wszczął czynności sprawdzające.

Z tego powodu, nie można po raz kolejny przedłużać terminu zwrotu podatku w ramach czynności sprawdzających. Ustawodawca dopuścił możliwość zażądania od kontrahentów podatnika przedstawienia dokumentów, w tym także w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT, jednak tylko w związku z prowadzonym u podatnika postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową. Kontrola „krzyżowa” dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wyroku.

Spotkanie w Górowie Iławeckim

Spotkanie w Górowie Iławeckim

O funkcjonowaniu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, planach jej rozszerzenia w województwie oraz pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom rozmawiali uczestnicy spotkania zorganizowanego w Górowie Iławeckim. Kolejne tego rodzaju spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2016 roku w Bartoszycach.
 
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to wyodrębniona część terytorium naszego kraju, zlokalizowana w północno-wschodniej Polsce, gdzie działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach. Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na terenie naszej Strefy jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego. Główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom.
 
Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy:
 
 wielkość przedsiębiorstwa  województwo warmińsko-mazurskie  północna część województwa mazowieckiego
 duże  50% 35%
 średnie  60% 45%
 małe i mikro  70% 55% 
 
W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Burmistrz Górowa Iławeckiego – Jacek Przemysław Kostka, Sekretarz Miasta – Andrzej Worobiec oraz Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” Centrum Barka – Piotr Baczewski.
 
 

14. edycja konkursu EY Przedsiębiorca Roku rozpoczęta!

14. edycja konkursu EY Przedsiębiorca Roku rozpoczęta!

Zachęcamy do udziału w 14. polskiej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku.  Organizator konkursu, firma doradcza EY przyjmuje zgłoszenia do 1 czerwca 2016 r. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do trzech kategorii: Produkcja i Usługi, Nowe Technologie / Innowacyjność oraz Nowy Biznes.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a zwycięzcę wybierze niezależne Jury pod przewodnictwem Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W konkursie może wziąć udział właściciel, współwłaściciel lub twórca przedsiębiorstwa, który aktywnie uczestniczy w zarządzaniu polską, prywatną firmą. 
Najlepszy polski przedsiębiorca będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu w Monte Carlo.
Do konkursu można się zgłosić na stronie internetowej przedsiebiorcaroku.pl.

EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016

EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”, organizowanym przez Komisję Europejską. W Konkursie wyróżnieni zostaną najlepsi promotorzy przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
 
Do udziału zaproszone są władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, instytucje realizujące programy edukacyjne, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Konkurs składa się z dwóch etapów: wnioskodawcy konkurują między sobą na szczeblu krajowym, następnie spośród nich zostają wytypowani dwaj uczestnicy biorący udział we współzawodnictwie na poziomie europejskim.
 
Nagrody przyznane zostaną w sześciu kategoriach:
1. Promowanie ducha przedsiębiorczości;
2. Inwestowanie w umiejętności;
3. Rozwój środowiska biznesowego;
4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej;
5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami;
6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
 
Podmiot, który zamierza wziąć udział w Konkursie powinien przedstawić projekt oraz wykazać, w jaki sposób zrealizowane już przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do konkursu.
Za etap krajowy odpowiada Ministerstwo Rozwoju, a nabór zgłoszeń w województwie prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgłoszenia można składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
 
Wypełnione formularze należy przesyłać do 12 maja 2016 r. do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, z dopiskiem: „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.radziszewska@warmia.mazury.pl
Program Polska-Rosja uzgodniony

Program Polska-Rosja uzgodniony

W Warszawie odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego, podczas którego uzgodniona została treść Programu Polska-Rosja. W Komitecie zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, polskich województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, euroregionów Bałtyk i Niemen, a także przedstawiciele rosyjskich władz centralnych i Obwodu Kaliningradzkiego.
 
Założenia Programu oraz strategiczna ocena jego oddziaływania na środowisko zostaną poddane konsultacjom publicznym. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag Program Polska-Rosja zostanie przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.
 
Rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków o wsparcie z Programu przewiduje się w 2017 r.
 
Cele tematyczne Programu
Program musi być skoncentrowany na wyborze maksymalnie 4 celów tematycznych
1. Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego,
2. Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu,
3. Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji,
4. Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.
 
Program będzie wspierać następujące Osie Priorytetowe:
1. Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego. Przykładowe działania: wspólne projekty promujące turystykę; ochrona, renowacja i rekonstrukcja mienia dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia; projekty uzupełniające infrastrukturę turystyczną, wspólne kreowanie produktów turystycznych z uwzględnieniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego.
2. Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze transgranicznym. Przykładowe działania: wspólne projekty w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; współpraca transgraniczna w celu ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków; wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska; wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i wykorzystania zasobów słodkiej wody.
3. Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja. Przykładowe działania: wspólny rozwój multimodalnych systemów transportowych; wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych; wspólne projekty dotyczące poprawy mobilności towarów i osób; wspólne inicjatywy dotyczące rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury teleinformatycznej; wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.
4. Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic. Przykładowe działania: wspólne inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury przejść granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych; wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych pozwalających na usprawnienie ich funkcjonowania.
 
Obszar wsparcia po polskiej stronie granicy będzie obejmował podregiony: suwalski, gdański, starogardzki, trójmiejski, elbląski, ełcki i olsztyński, a także dwa regiony przyległe: słupski i białostocki. Po stronie rosyjskiej obszarem kwalifikowalnym będzie cały Obwód Kaliningradzki.
 
PL-RU_obszar
 
Budżet Programu
Planowany budżet nowego Programu wynosi 48,584 mln EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 24,292 mln EUR oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) – 24,292 mln EUR.
 
Dofinansowanie
Poziom dofinansowania projektów prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie i będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych. W każdym przedsięwzięciu musi brać udział co najmniej dwóch beneficjentów (po jednym z Polski i Rosji).
Zaliczanie wartości niematerialnych i prawnych do dochodu podlegającego zwolnieniu

Zaliczanie wartości niematerialnych i prawnych do dochodu podlegającego zwolnieniu

Czy Spółka powinna, dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, ustalać maksymalną wysokość dochodu podlegającego zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych przedstawionych w opisie stanu faktycznego?

Zachęcamy do zapoznania się z Interpretacją indywidualną w powyższym temacie.

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Od 8 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia dotyczącego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Wprowadzone zmiany mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój (B+R). Dodatkowo nowela zwalnia z obowiązku drukowania księgi.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wdrożonych ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767). W ustawie tej wprowadzono ulgę podatkową na działalność B+R. Oznacza to możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na tego rodzaju działalność, a także na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów (tzw. koszty kwalifikowane). Wobec tego w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia PKPiR przewidziano wyodrębnienie kosztów działalności B+R.

Ponadto nowelizacja przewiduje dwa nowe zwolnienia. Jedno dotyczy podatników kontynuujących działalność – odnośnie obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury: na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego. Drugie zwolnienie dotyczy obowiązku wydrukowania księgi prowadzonej za pomocą komputera. Obecnie  dozwolone jest przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych, który powinien zapewniać trwałość zapisu informacji.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2016 r., poz. 467).

Współpraca z PTE

Współpraca z PTE

Szkolnictwo zawodowe, rozwój innowacyjności, szkolenia dostosowane do potrzeb przedsiębiorców oraz realizacja unijnych projektów to tematy, które mogą być wspólnie prowadzone przez  Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie.

O możliwościach rozwoju tych oraz innych obszarów rozmawiali: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński,  Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Magdalena Szulc oraz Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Marcin Jucha.

 

Spotkanie w Braniewie w TVP

Spotkanie w Braniewie w TVP

Relację ze spotkania z przedsiębiorcami w Braniewie zamieściła na swojej stronie internetowej TVP Olsztyn. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Kuszenie inwestorów trwa, działki wciąż czekają”.

Tereny inwestycyjne w Braniewie

Tereny inwestycyjne w Braniewie

Obszar 7,89 ha położony na obrzeżach Braniewa ma zostać włączony do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren ten jest atrakcyjnie położony przy drodze wyjazdowej do miejscowości Rogity, w pobliżu dworca kolejowego i ramp oraz terminali przeładunkowych.
O korzyściach z inwestowania w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozmawiano w piątek w Braniewie. W wydarzeniu wzięli udział: z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Prezes Zarządu Spółki Grzegorz Smoliński oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy Krzysztof Gąsior; z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu w Elblągu Karolina Motyka-Kozioł; z ramienia Urzędu Miasta w Braniewie – Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska oraz Jerzy Butkiewicz Kierownik Wydziału Inwestycji i Promocji oraz lokalni przedsiębiorcy.

 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.