Kolejny inwestor zainteresowany Strefą

Kolejny inwestor zainteresowany Strefą

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy – Krzysztof Gąsior spotkali się w siedzibie Spółki z Prezesem Zarządu Alnea Sp. z o.o. – Krzysztofem Kamińskim i Dyrektorem Technicznym Alnea Sp. z o.o. – Stanisławem Kamińskim.

Alnea Sp. z o. o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji maszyn i urządzeń, a zakład produkcyjny działa na terenie Gminy Stawiguda. Firma uzyskała informację o planowanym włączeniu w obszar Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Gminie Stawiguda, dlatego chciała zapoznać się z preferencyjnymi warunkami jakie daje prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.

Prezes Zarządu Spółki – Grzegorz Smoliński przekonywał, że pieniądze zaoszczędzone w wyniku zwolnienia firmy z podatku dochodowego (nawet do 70% wartości inwestycji) można przeznaczyć na inwestycję w dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz wyraził nadzieję, że kolejną inwestycję Alnea Sp. z o. o. zlokalizuje na terenie W-M SSE.

Dzisiejsze spotkanie jest kolejnym dowodem na to, że działania podjęte w ostatnim czasie, polegające na intensyfikacji działań informacyjnych i promocyjnych Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przynoszą wymierny efekt.

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

Wierzymy, że podstawą każdego sukcesu jest zespół – nowe możliwości tworzą ludzie. Poznaj kadrę Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., która służy fachową radą oraz pomocą.

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, które przedłożą projekty polegające na stworzeniu sieciowych i innowacyjnych produktów, wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje, wspólne dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Nabór wniosków trwać będzie od 20 kwietnia do 28 czerwca 2016 r.

Pula konkursu to 320 mln zł – maksymalny poziom dofinansowania projektu może wynieść 70 %.

 

Ponadto, 22.03.2016 r. w Hotelu Wileńskim, przy ul. Ryszarda Knosały 5 w Olsztynie (godz. 9:30 – 14:00), odbędzie się organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości spotkanie informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące możliwości internacjonalizacji ich działalności.

Podczas spotkania potencjalni beneficjenci dowiedzą się o znaczeniu, metodach i korzyściach płynących z właściwego przygotowania się do wejścia na nowy rynek zagraniczny oraz o zasadach ubiegania się o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych w tym zakresie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

Więcej informacji – sieciowanie.

Więcej informacji – internacjonalizacja.

Więcej informacji – spotkanie informacyjne.

Wizyta Banku Gospodarstwa Krajowego

Wizyta Banku Gospodarstwa Krajowego

W dniu dzisiejszym Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. spotkała się z przedstawicielkami Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Olsztynie: Bernardą Gosztowt – Dyrektor oraz Marią Borzym – Zastępcą Dyrektora ds. Sprzedaży. Z ramienia Spółki w spotkaniu udział wzięła również Ewelina Sulkowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.

Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy i określenia wspólnych celów. Analizowano formy i zakres wsparcia na rzecz regionalnych przedsiębiorców. Poruszana także była kwestia współodpowiedzialności za „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przygotowany pod kierunkiem Wicepremiera Ministra Rozwoju – Mateusza Morawieckiego, zgodnie z którym rozwój polskiej gospodarki ma opierać się na pięciu filarach (reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał, ekspansja zagraniczna oraz zrównoważony rozwój społeczny i regionalny).

Rozmowy dotyczyły również produktów i programów dostępnych dla przedsiębiorców, oferowanych przez BGK:

 

Wizyta w Nidzicy

Wizyta w Nidzicy

8 marca 2016 roku miała miejsce wizyta przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Podstrefie Nidzica.

Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu Spółki oraz Dariusz Truszczyński – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy spotkali się z władzami miasta, Burmistrzem Nidzicy – Jackiem Kosmalą oraz Zastępcą Burmistrza – Leszkiem Śpiewakiem.

Rozmowy dotyczyły wolnych terenów inwestycyjnych na terenie miasta i gminy oraz  planowanych, nowych inwestycji na terenie Strefy.

Ponadto, uczestnicy spotkania przeprowadzili wizję lokalną terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta, które władze miasta chcą włączyć do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Spotkanie w sprawie uzbrojenia terenów

Spotkanie w sprawie uzbrojenia terenów

Dzisiaj miało miejsce spotkanie w sprawie uzbrojenia w sieć wodno-kanalizacyjną terenów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Olsztyn przy ul. Lubelskiej.
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński spotkał się z Zastępcą Prezydenta Olsztyna – Bogusławem Szwedowiczem, Prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – Wiesławem Pancerem, Prokurentem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. – Zofią Kośnik oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego Michelin Polska S.A. – Grzegorzem Wojasińskim. Spotkanie było merytoryczne i owocne, zapadły konkretne decyzje zmierzające do zawarcia umowy na dostawę wody do ww. terenów.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Infrastruktury Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztof Gąsior, Dyrektor ds. technicznych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – Jan Pierzkała i Szef Służb Technicznych Michelin Polska S.A. – Jarosław Giergielewicz.

 

 

„Szybka ścieżka” – konkurs dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na wsparcie innowacyjnych projektów polskich przedsiębiorców, w którym dostępnych jest 750 mln zł.

 

To już trzeci konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R (badania i rozwój) w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć   w terminie: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

 

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

 

W ramach Poddziałania, dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 1. wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;
 2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;
 3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji.

Konkurs – Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczący realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

 1. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
 2. dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 3. działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

 

Składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa potwierdzającą zgodność zaplanowanych w nim działań z Regionalną Strategią Innowacji województwa, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

 

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym: działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów:

 

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Więcej informacji.

Wizyta Dyrektor Delegatury w Elblągu

Wizyta Dyrektor Delegatury w Elblągu

Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu – Karolina Motyka-Kozioł odwiedziła dzisiaj Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Na spotkaniu z Prezesem Zarządu Spółki – Grzegorzem Smolińskim poruszany był temat Podstrefy Elbląg, perspektywy rozwoju przemysłowej dzielnicy miasta – Modrzewiny Południe, a także możliwości zagospodarowania kolejnych terenów, między innymi Braniewa.

 

Konferencja w Elblągu

Konferencja w Elblągu

4.03.2016 roku miała miejsce konferencja prasowa dotycząca zmian w elbląskiej Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniu została oficjalnie przedstawiona Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą w Elblągu – Karolina Motyka-Kozioł.

Wydarzenie to było okazją, aby poruszyć temat rozwoju Podstrefy Elbląg wchodzącej w skład Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes Zarządu Spółki – Grzegorz Smoliński przedstawił możliwości rozwoju terenów zlokalizowanych w przemysłowej dzielnicy miasta – Modrzewinie Południe.

W konferencji wzięli udział: Poseł na Sejm RP – Leonard Krasulski, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Paweł Żukowski oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą w Elblągu – Karolina Motyka-Kozioł.

Wszyscy zgromadzeni wyrazili głębokie poparcie i wolę współpracy dla działań podejmowanych przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zmierzających do przyspieszenia rozwoju gospodarczego tych terenów.

O Strefie w Porannych pytaniach Radia Olsztyn

O Strefie w Porannych pytaniach Radia Olsztyn

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna złożyła w Ministerstwie Rozwoju wniosek o poszerzenie jej obszaru o 391 hektarów.
O największym w historii Spółki rozszerzeniu granic można dowiedzieć się więcej słuchając wywiadu z Prezesem Zarządu – Grzegorzem Smolińskim.

Grzegorz-Smoliński

Autor: Iza Malewska Radio Olsztyn

Grzegorz Smoliński: W Strefie spełnia się sen o potędze.

Strefa w Radiu Olsztyn

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje ponad tysiąc hektarów na terenie 30 miast i gmin, a w tym roku zostanie powiększona o około 390 hektarów.
O preferencjach dla przedsiębiorców działających na terenie Strefy oraz o najbliższych planach związanych z rozwojem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można dowiedzieć się w reportażu Izy Malewskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Radia Olsztyn:

Specjalna strefa ekonomiczna rośnie w siłę„.

Robocza wizyta

Robocza wizyta

Spotkanie z elbląskimi przedsiębiorcami było okazją do złożenia roboczej wizyty w fabrykach stworzonych przez Leszka Wójcika, w skład których wchodzą 3 nowoczesne zakłady: Fabryka Mebli Stolpłyt, Wójcik Fabryka Mebli i Żuławska Fabryka Mebli.

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu – Karolina Motyka-Kozioł mieli przyjemność zwiedzić jedne z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w regionie warmińsko-mazurskim, wyposażone w nowoczesny park maszynowy i zatrudniające w sumie prawie 1200 osób. Produkowane są tutaj  meble o najwyższej jakości i w szerokim asortymencie, co potwierdzają liczne nagrody branżowe i wyróżnienia, a także fakt, że meble sprzedawane są w ponad 20-stu krajach na całym świecie i ponad 250 salonach w całej Polsce.

Do rozwoju tych zakładów swoją cegiełkę dołożyła Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która wydała właśnie 5 zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie W-M SSE dla Wójcik Fabryka Mebli. To m.in. pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, przysługująca przedsiębiorcy w ramach takiego zezwolenia, pozwala firmie na realizację niezbędnych inwestycji, dostosowujących zakład do najnowocześniejszych standardów. Przykładem efektywnego wykorzystania tego rodzaju pomocy są właśnie zakłady Pana Leszka Wójcika.

 

Kolejne zezwolenie wydane

Kolejne zezwolenie wydane

3.03.2016 roku Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej.
Wydarzenie to było doskonałą okazją do wręczenia Prezesowi Fabryki Mebli WÓJCIK Sp. z o.o. – Leszkowi Wójcikowi Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. To już piąta, a licząc Zezwolenie wydane dla Żuławskiej Fabryki Mebli Sp. z o. o. wchodzącej w skład grupy trzech fabryk (Fabryki Mebli WÓJCIK Sp. z o.o., Żuławska Fabryki Mebli Sp. z o. o., Fabryka Mebli STOLPŁYT Sp. z o.o.), szósta tego rodzaju decyzja.
Planowana inwestycja polega na zakupie nowych maszyn oraz budowie hali magazynowej i jej wyposażeniu, na terenie funkcjonującego zakładu w Elblągu. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 12 800 000 zł i utworzonych zostanie co najmniej 16 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r.

Dzięki oficjalnemu wręczeniu zezwolenia, zgromadzeni przedsiębiorcy mogli przekonać się, że wsparcie, jakie mogą uzyskać firmy w ramach prowadzenia działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest wymierne i konkretne. Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, otrzymana w ramach takiego zezwolenia, umożliwia firmie przeznaczanie zaoszczędzonych środków na niezbędne inwestycje służące rozwojowi przedsiębiorstwa.

Na spotkanie to zostali również zaproszeni Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu – Karolina Motyka-Kozioł, którzy razem z Prezesem Zarządu Spółki odpowiadali na pytania uczestników.
Elbląscy przedsiębiorcy byli zainteresowani również tematem ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką i potrzebami rynku pracy. Wszyscy byli zgodni, że niezbędne są konkretne działania w celu przygotowania młodzieży do elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności pożądane przez przyszłych pracodawców. Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Wojewoda zapewnili, że w tym temacie, razem z nowo mianowanym kuratorem będą podejmowane konkretne kroki mające za zadanie ożywienie szkolnictwa zawodowego w naszym województwie.

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia wyemitowaną przez TVP Olsztyn – link.

Podpisanie umowy z PKO BP

Podpisanie umowy z PKO BP

W dniu dzisiejszym, na spotkaniu Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego i Wiceprezes Zarządu Spółki – Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg z Dyrektorem Regionalnego Centrum Korporacyjnego – Bogdanem Włodarczykiem i Dariuszem Kluczyńskim – Doradcą Klienta Korporacyjnego miało miejsce oficjalne podpisanie umowy z PKO Bankiem Polskim.
Ponadto, w spotkaniu wzięły udział: Grażyna Rosińska – Dyrektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego oraz Ewelina Sulkowska – Starszy Inspektor.

Wizyta Prorektora

Wizyta Prorektora

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński gościł dzisiaj Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego – dr. hab. Mirosława Gornowicza, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy pomiędzy sektorami nauki i gospodarki m.in. poprzez aktywne działanie na rzecz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do potrzeb lokalnych firm oraz pozyskiwanie inwestorów dla regionu.

W-M SSE S.A. w Parku Technologicznym

W-M SSE S.A. w Parku Technologicznym

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński,  Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki oraz Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego –  Paweł Lulewicz spotkali się wczoraj w siedzibie Elbląskiego Parku Technologicznego.
W trakcie rozmów analizowane były możliwości rozwoju Podstrefy Elbląg położonej w granicach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z dużym zainteresowaniem terenami położonymi wokół Elbląskiego Parku Technologicznego, w przemysłowej dzielnicy miasta – Modrzewinie Południe, zastanawiano się, w jaki sposób rozszerzyć tę część Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz, jak efektywnie wykorzystać pozostałe do zagospodarowania tereny?

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie

Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg spotkała się z Prezesem Zarządu Komplementariusza Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa – Danielem Jaworskim.
Rozmowy dotyczyły możliwości uruchomienia przez firmę kolejnej inwestycji w ramach nowego Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorstwo Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa jest jednym z największych w Europie producentów suszonych warzyw. Obecnie, w zakładzie jest produkowanych około 6000 ton suszonych warzyw rocznie. Głównymi produktami firmy są susze takich warzyw jak: marchew, pasternak, seler-korzeń i liść, por, pietruszka-korzeń i liść, burak czerwony, kapusta, kalafior, zielona fasolka oraz koper. Klientami firmy są zarówno krajowi, jak i zagraniczni odbiorcy. Towary są dostarczane m.in. do Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Anglii, Belgii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji a także Stanów Zjednoczonych.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy – Krzysztof Gąsior oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Magdalena Szulc.

Przypomnijmy, że wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 465), poprzez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, albo zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca nie jest powiązany ze zbywcą.

Studia polskie w Cambridge

Studia polskie w Cambridge

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. reprezentowany przez Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg uczestniczył w konferencji pt. „Studia o Polsce za granicą: University of Cambridge.
Cambridge należy do ścisłej czołówki ośrodków naukowych i jest uważany za najlepszą uczelnię w Europie. W najnowszym akademickim rankingu uniwersytetów świata znalazł się na piątym miejscu na świecie.
Studia polskie w Cambridge powstały dzięki staraniom Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która inicjuje tworzenie polskich katedr w prestiżowych ośrodkach akademickich za granicą. To drugie tego typu przedsięwzięcie, po powołaniu podobnej jednostki na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
W wydarzeniu tym uczestniczyli m. in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Rektor Uniwersytetu Cambridge – sir prof Leszek Borysiewicz, Dyrektor Studiów Polskich na Uniwersytecie Cambridge – dr Stanley Bill.

Współpraca z PKO Bankiem Polskim S.A.

Współpraca z PKO Bankiem Polskim S.A.

Na spotkaniu Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego i Wiceprezes Zarządu Spółki – Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg z Dyrektorem Oddziału PKO BP w Olsztynie – Zbigniewem Kalwasem i Dyrektorem Regionalnego Centrum Korporacyjnego – Bogdanem Włodarczykiem została przekazana oficjalna informacja o podjęciu współpracy z PKO Bankiem Polskim S.A.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., jako podmiot, w którym Skarb Państwa posiada większościowe udziały czuje się zobowiązana do inicjowania i podtrzymywania biznesowych relacji z innymi spółkami Skarbu Państwa. Jest to jedna z form wsparcia polskiej gospodarki, jak i element ekonomicznego patriotyzmu.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa ta jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji.

Wizyta Pani Wójt Stawigudy

Wizyta Pani Wójt Stawigudy

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński gościł Wójta Gminy Stawiguda – Irenę Derdoń. Rozmowy dotyczyły utworzenia na terenie Gminy Stawiguda Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Proponowane do włączenia w granice W-M SSE lokalizacje stanowią atrakcyjne grunty inwestycyjne, położone wzdłuż drogi krajowej S51, w pobliżu których zlokalizowane będą węzły drogi krajowej i obwodnicy. Dodatkowym atutem tych terenów jest bliskość stolicy województwa warmińsko-mazurskiego.
Prezes Zarządu Spółki – Grzegorz Smoliński wyraził przekonanie, że tereny będące przedmiotem spotkania, położone w Stawigudzie, Miodówku czy Gryźlinach spotkają się z zainteresowaniem przedsiębiorców.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Radosław Nowosielski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy – Krzysztof Gąsior oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Magdalena Szulc.

Konkurs dla firm z RPO

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup przez Beneficjenta usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

Minimalna wartość projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: od 31 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. w godzinach 8.00 – 15.00.

Więcej informacji.

Spotkanie z Posłem

Spotkanie z Posłem

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński spotkał się dzisiaj z Andrzejem Maciejewskim – Posłem na Sejm RP, Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Rozmowy dotyczyły głównie aktualnej sytuacji władz samorządowych w kontekście możliwości rozwoju gospodarczego administrowanych przez nich terenów, również za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Konkurs RPO – Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił  konkurs nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

 1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;
 2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach  (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z  wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 5. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 6. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000,00 PLN.
Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (niegenerujących dochodu).
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

Więcej informacji.

Konkurs RPO – Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– Przedsiębiorstwa;
– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
– Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
– Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.
Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth
Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.
Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (niegenerujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 29 lutego 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji.

Rusza profesjonalny program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno Wschodniej

„Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.
Program wsparcia przedsiębiorczości typu startup, adresowany jest do osób do 35 roku życia, które mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą otworzyć firmę w Polsce Wschodniej, a którym brakuje uporządkowanego procesu badania rynku oraz odpowiedniej strategii prowadzenia i rozwoju firmy.
Nabory pomysłów zaplanowane są na miesiąc marzec.

Parki Naukowo-Technologiczne pomogą rozwinąć pomysł biznesowy i na jego podstawie uruchomić innowacyjną firmę typu startup.

Więcej informacji:

Hub of Talents- informacja ogólna

Wspólna promocja

Wspólna promocja

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną odwiedził dzisiaj Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Radosław Zawadzki.
Na spotkaniu z Prezesem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorzem Smolińskim,  Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Strefy – Krzysztofem Gąsiorem oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Magdaleną Szulc rozmawiali  o wspólnej promocji gospodarczej Polski Wschodniej. Złożone zostały deklaracje współdziałania na rzecz pozyskania nowych inwestorów do Warmii i Mazur.

Spotkanie u Wojewody

Spotkanie u Wojewody

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce spotkanie Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wicewojewody – Sławomira Sadowskiego z Burmistrzem Pasłęka – Wiesławem Śniecikowskim.
Tematem głównym były perspektywy rozwoju Podstrefy Pasłęk. Uczestnicy spotkania analizowali możliwości lokalizacji inwestycji na aktualnym obszarze, a także rozpatrywali szanse i zagrożenia ewentualnego poszerzenia istniejącej na terenie Gminy Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto: z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy Krzysztof Gąsior, z ramienia Urzędu Miejskiego w Pasłęku Kazimierz Lipnicki – Inspektor ds. budownictwa.

Prezydent w Strefie

Prezydent w Strefie

Nowy tydzień pracy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. zaczął się od spotkania Prezesa Zarządu – Grzegorza Smolińskiego z Prezydentem Olsztyna – Piotrem Grzymowiczem.
Podczas spotkania poruszane były między innymi kwestie związane z uzbrojeniem terenów strefowych położonych na terenie Miasta. Ścisła współpraca w tym temacie powinna zaowocować przygotowaniem atrakcyjnych terenów, którymi będzie dużo łatwiej zainteresować potencjalnych inwestorów.

W-M SSE w TVP Olsztyn

Zapraszamy do obejrzenia materiału video z udziałem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., który został wyemitowany 20.02.2016 roku w informacjach regionalnych.

Nowe miejsca pracy i nowe inwestycje w powiększonej strefie.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.