OSOBY DO KONTAKTU

Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora w Departamencie Infrastruktury Strefy
Tel.: (+48 89) 535 02 41 wew. 14
Fax.: (+48 89) 535 90 02
E-mail: magdalena.szulc@wmsse.eu

Marcin Kemski – Starszy Inspektor w Departamencie Infrastruktury Strefy
Tel.: (+48 89) 535 02 41 wew. 22
Fax.: (+48 89) 535 90 02
E-mail: marcin.kemski@wmsse.eu

 

Inwestycja w Pieniężnie w mediach

Inwestycja w Pieniężnie w mediach

20 listopada 2018 r. mikroprzedsiębiorstwo Techmar Justyna Masiewicz-Grodź otrzymało decyzję o wsparciu inwestycji. Wydana przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu W-M SSE SA oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes) zgoda dotyczy przedsięwzięcia związanego z obróbką drewna.

Mikroprzedsiębiorstwa czasami w ogóle nie mają kapitału i w tym momencie obniżenie kwoty wydatków kwalifikowanych do 200 000 złotych, to jest taka możliwość właśnie dla małych firm – mówi Justyna Masiewicz-Grodź – właścicielka firmy Techmar. Tutaj jest naprawdę bardzo mało dokumentów, które należy wypełnić i procedura trwa bardzo krótko – dodaje.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnymi o siódmej decyzji W-M SSE SA wydanej na podstawie nowych przepisów:
Strefa ekonomiczna w Pieniężnie. Pierwszym inwestorem producent maszyn.

Strefa w Pieniężnie inwestuje.

Inwestycja w strefia. Pierwsza i oby nie ostatnia.

Pierwsza inwestycja strefy ekonomicznej w Pieniężnie.

 

DOKUMENTY

DEKLARACJA
KARTA INFORMACYJA – PRACODAWCA
KARTA INFORMACYJA – SZKOLA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRZEDSTAWICIELE PODMIOTÓW
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – UCZEŃ
INFORMACJE POMOCNE PRZY ORGANIZOWANIU WIZYTY STUDYJNEJ

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Procedura przystąpienia do Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM – MÓJ PROFIL” 2018/2019

Stronami Programu Laboratorium są jego inicjatorzy, którzy podpisali Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM – MÓJ PROFIL”:

 

  1. Podmioty, które w późniejszym okresie zdecydują się przystąpić do Programu, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 3 – 7 poniżej, nabywają status Partnera Programu, zwanego dalej „Partnerem”.
  2. Partnerem może być tylko podmiot powołany i działający zgodnie z prawem polskim.
  3. Przystąpienie do Programu odbywa się poprzez podpisanie Deklaracji o przystąpieniu, zgodnie z wzorem zamieszczonym w zakładce „DOKUMENTY”, które przyjmuje, weryfikuje i przechowuje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (W-M SSE) lub Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie (KO) – deklaracje o przystąpieniu do Programu kieruje się: w przypadku firm do W-M SSE, a w przypadku szkół do KO.
  4. W przypadku potwierdzenia spełniania warunków przez podmiot przesyłający Deklarację, Strona Programu informuje o fakcie przystąpienia wszystkich inicjatorów niniejszej umowy.
  5. W przypadkach wątpliwych Strona Programu może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów i/lub wyjaśnień oraz przedstawić kandydaturę pod głosowanie inicjatorom niniejszej umowy.
  6. Każdy z inicjatorów niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, może zgłosić zastrzeżenie co do kandydatury. W takim przypadku o przyjęciu decyduje głosowanie inicjatorów niniejszej umowy.
  7. Po zakończeniu procedury, o której mowa powyżej, Strona Programu przesyła informację o jej wyniku do podmiotu, który złożył deklarację.

PARTNERZY PROGRAMU

W trakcie budowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM – MÓJ PROFIL” 2018/2019 jest wspólnym przedsięwzięciem Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA (W-M SSE), Kuratorium Oświaty w Olsztynie i przedsiębiorstwa ALNEA Sp. z o.o.

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ”Laboratorium” skierowany jest do uczniów III klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych. Głównym celem programu jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach. Drugim ważnym aspektem jest możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb pracodawców. Chcemy wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywać szkolnictwo do potrzeb regionalnej gospodarki. Jeżeli doradztwo zawodowe na poziomie gimnazjalnym nie funkcjonuje w zadowalający sposób, w wielu przypadkach wybór uczniów pada na licea ogólnokształcące i licea profilowane, a nie szkoły zawodowe. Nie zawsze jest to zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów. Ponadto bez współpracy z przedsiębiorcami młodzież kształci się w tzw. zawodach nadwyżkowych, co prowadzi do tego, iż absolwenci po ukończeniu szkoły od razu rejestrowani są w urzędach pracy. Szczególnie istotny jest marketing edukacyjny wspierany przez zakłady pracy oraz rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów i ich rodziców, wskazywanie możliwości uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły, upowszechnianie wyników badań regionalnych rynków pracy, tendencji rozwoju gospodarczego oraz informacji nt. zawodów mających szanse zaistnieć na rynku pracy.

Do udziału w Programie zaproszono firmy, szkoły oraz gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Istotną wartością realizowanego Programu będzie uświadomienie uczniom, że miejsce zamieszkania nie powinno warunkować miejsca pracy, natomiast do ciekawej, satysfakcjonującej pracy warto dojechać nawet kilkadziesiąt kilometrów.

Przedsiębiorstwa oraz samorządy terytorialne, które chcą aktywnie wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywać szkolnictwo do potrzeb regionalnej gospodarki mogą przystąpić do Programu.

Warunkiem udziału w Programie jest podpisanie i odesłanie do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA deklaracji o przystąpieniu do Programu, która jest do pobrania w zakładce „DOKUMENTY”.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

WYDARZENIA 2018/2019

Pierwsza w historii inwestycja strefowa w Pieniężnie. Mikroprzedsiębiorstwo z decyzją o wsparciu

Pierwsza w historii inwestycja strefowa w Pieniężnie. Mikroprzedsiębiorstwo z decyzją o wsparciu

20 listopada 2018 r. firma (mikroprzedsiębiorstwo) Techmar Justyna Masiewicz-Grodź otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodę na realizację inwestycji podpisaną przez Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu W-M SSE SA oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes odebrała Justyna Masiewicz-Grodź – Właściciel.

W ramach planowanej inwestycji kupione zostaną urządzenia pozwalające na produkcję specjalistycznych maszyn używanych w leśnictwie, rolnictwie oraz służących do obróbki drewna. Przedsięwzięcie pozwoli poszerzyć ofertę firmy o wyroby dotychczas niewytwarzane, m.in. o nowe modele rębaków do odpadów drzewnych. Oferta przedsiębiorstwa zostanie powiększona o maszyny do obróbki drewna (np. traki tarczowe do przecierania drewna). 99% produkcji firmy jest przeznaczona na eksport.

Techmar zainwestuje w Pieniężnie co najmniej 200 000 zł i utworzy minimum jedno nowe miejsce pracy. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nieruchomości o powierzchni 1,5187 ha.
Szczegółowe informacje o firmie.

 

INAUGURACJA TRZECIEJ EDYCJI PROGRAMU LABORATORIUM

INAUGURACJA TRZECIEJ EDYCJI PROGRAMU LABORATORIUM

19 listopada 2018 r. odbyła się inauguracja III edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój Profil” 2018/2019.

Podczas uroczystego spotkania w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, oficjalnego rozpoczęcia Programu „Laboratorium – Mój Profil” 2018/2019 dokonali: Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Krzysztof Kamiński – Prezes Zarządu ALNEA sp. z o.o. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele: pracodawców, szkół i samorządów.

W roku szkolnym 2018/2019 Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ”Laboratorium – Mój Profil” skierowany jest do uczniów III klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach. Drugim ważnym aspektem jest możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb pracodawców. Do udziału w III edycji zgłosiło się 157 Szkół i 59 pracodawców.

Relacja TVP z inauguracji III edycji Programu Laboratorium:
Zakład pracy od kuchni. Ruszyła trzecia edycja programu dla uczniów.

 

Telewizja Olsztyn o działalności W-M SSE

Telewizja Olsztyn o działalności W-M SSE

Od 9.02.2016 r. do 13.11.2018 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Prezes Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg wydał 66 zezwoleń i decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na zarządzanym obszarze. Przedsiębiorcy zadeklarowali w dokumentach poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 2 380 121 000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 2 161 nowych pracowników. 56 zezwoleń i decyzji trafiło w ręce polskich przedsiębiorców, a 10 otrzymały firmy zagraniczne.

Od 27 września 2018 r. do 13.11.2018 r. Zarząd W-M SSE SA wydał 6 decyzji o wsparciu na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie 5 września 2018 r. Decyzje otrzymały firmy z polskim kapitałem: dwie małe, trzy średnie oraz jedna duża. W ramach wydanych decyzji przedsiębiorstwa zobowiązały się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 179 915 000zł oraz zatrudnienia minimum 101 nowych pracowników.

Zapraszamy do obejrzenia materiału Telewizji Olsztyn o działalności W-M SSE SA.

Indykpol otrzymał zgodę na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Olsztynie.

 

Na terenie W-M SSE Meble Wójcik rozpoczęły kolejną inwestycję

Na terenie W-M SSE Meble Wójcik rozpoczęły kolejną inwestycję

16 listopada 2018 r. miało miejsce oficjalne poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Dystrybucyjnego firmy Meble Wójcik sp. z o.o. W uroczystości wzięli udział m.in.: Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Jerzy Wilk – Poseł na Sejm RP, Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga, Piotr Krasulski – Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Piotr Wójcik – Prezes Zarządu Meble Wójcik sp. z o.o., Leszek Wójcik – Członek Zarządu Meble Wójcik sp. z o.o., Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes.

W ramach zezwolenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na prowadzenie działalności gospodarczej, firma Meble Wójcik sp. z o.o. na ponad 46 000 m2 wybuduje Centrum Dystrybucyjne o powierzchni 24 000 m2 wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników i kierowców oraz parkingami dla pojazdów osobowych i ciężarowych.

Obiekt został zaprojektowany w oparciu o nowoczesne technologie i rozwiązania, jak np.:

Historia firmy Meble Wójcik sp. z o.o. sięga lat 80-tych, kiedy to Leszek Wójcik, senior rodziny, założył w Elblągu własny zakład stolarski, w którym rozpoczął seryjną produkcję mebli. Dzisiaj Meble Wójcik sp. z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw w regionie warmińsko-mazurskim posiadającym trzy zakłady produkcyjne, w których pracuje ponad 1500 osób. Produkowane przez przedsiębiorstwo meble trafiają do 250 salonów w Polsce i ponad 30 krajów na całym świecie. 80 procent wyrobów Mebli Wójcik trafia na zagraniczne rynki.

Więcej informacji o firmie.

Relacja TVP z rozpoczęcia budowy Centrum Dystrybucyjnego firmy Meble Wójcik sp. z o.o.:
Meble rosną w siłę. W Elblągu powstanie duży i nowoczesny magazyn.

 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W PRZASNYSZU

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W PRZASNYSZU

16 listopada 2018 r. odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Agencji Rozwoju Mazowsza SA z przedsiębiorcami. Podczas spotkania omówiono m.in. możliwości i kryteria otrzymania wsparcia realizacji przedsięwzięć w oparciu o Ustawę o zasadach wspierania nowych inwestycji, która wprowadziła system zwolnień podatkowych dla inwestorów na terenie całej Polski. Wsparcie realizacji nowych inwestycji jest uzależnione od trzech podstawowych kwestii: lokalizacji przedsięwzięcia, charakteru projektu i jakości tworzonych miejsc pracy. Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną na czas oznaczony – nie dłuższy niż 15 lat. Podczas spotkania Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną reprezentowali: Grażyna Rosińska – Dyrektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego oraz Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Infrastruktury Strefy.

Relacja infoprzasnysz.com

 

 

Zdjęcia: infoprzasnysz.com

Listopadowa oferta funduszy unijnych

Listopadowa oferta funduszy unijnych

Oferta dofinansowania środkami Unii Europejskiej przedsięwzięć przedsiębiorców obejmuje w listopadzie 19 naborów z programów ogólnopolskich, 7 konkursów z programów regionalnych (województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie) oraz 6 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu funduszy europejskich.

MST

MST

Opinie TVP o sytuacji gospodarczej obszaru objętego granicami W-M SSE

Opinie TVP o sytuacji gospodarczej obszaru objętego granicami W-M SSE

13 listopada 2018 r. gościem programu Opinie TVP był Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Głównym tematem był rozwój gospodarczy obszaru zarządzanego przez spółkę.

Obecny Zarząd W-M SSE SA podpisał od 9.02.2016 r. 66 zezwoleń i decyzji umożliwiających przedsiębiorcom inwestycje. Dzięki zapisom zawartym w tych dokumentach firmy zobowiązały się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 2 380 121 000 zł oraz zatrudnienia co najmniej 2 161 nowych pracowników. 56 zezwoleń i decyzji trafiło w ręce polskich przedsiębiorców, a 10 otrzymały firmy zagraniczne.

Mogę powiedzieć, że zbliżamy się do 50 procent w ciągu dwóch i pół roku tego, co Strefa zrobiła przez lat osiemnaście – powiedział Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału:

Opinie: 13.11.18.

 

Informacje TVP o dokonaniach W-M SSE

Informacje TVP o dokonaniach W-M SSE

Indykpol SA zainwestuje w Olsztynie co najmniej 120 000 000 zł i utworzy minimum 10 nowych miejsc pracy. Takie zobowiązanie wynika z decyzji o wsparciu inwestycji wydanej 13 listopada 2018 r. przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Grzegorza Smolińskiego – Prezesa oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes.

Od września 2018 r. Zarząd W-M SSE SA podpisał 6 decyzji o wsparciu. Dokumenty otrzymały firmy z polskim kapitałem: dwie małe, trzy średnie oraz jedna duża. W ramach wydanych decyzji przedsiębiorstwa zobowiązały się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 179 915 000 zł oraz zatrudnienia minimum 101 nowych pracowników.

Od 9.02.2016 r. do 8.11.2018 r. obecny Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał 66 zezwoleń i decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 2 380 121 000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 2 161 nowych pracowników. 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP:

Kolejna duża inwestycja w WMSSE. W Olsztynie powstaną nowe miejsca pracy.

 

Media o decyzji wydanej Indykpolowi

Media o decyzji wydanej Indykpolowi

Wydana 13 listopada 2018 r. Indykpolowi decyzja o wsparciu to szósta zgoda Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na realizację inwestycji na podstawie zapisów Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w życie 5 września 2018 r.

Firma zainwestuje w Olsztynie co najmniej 120 000 000 zł i utworzy minimum 10 nowych miejsc pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi tej inwestycji:

Indykpol rozbudowuje się w Olsztynie.

Indykpol inwestuje w rozbudowę zakładu.

Indykpol rozbuduje zakład produkcyjny w Olsztynie; koszt inwestycji to ok. 120 mln zł.

Indykpol rozbuduje zakład w Olsztynie.

Ogromna inwestycja olsztyńskiego Indykpolu.

120 mln zł na rozbudowę zakładu w Olsztynie.

Zainwestują w Olsztynie 120 mln złotych.

Indykpol rozbudowuje zakład.

120 milionów na rozbudowę zakładu w Olsztynie. Będą nowe miejsca pracy.

Indykpol zrealizuje inwestycję wartą 120 mln zł w Warmińsko-Mazurskiej SSE.

Indykpol zainwestuje w WMSSE 120 mln.

 

Indykpol zainwestuje w Olsztynie minimum 120 milionów zł

Indykpol zainwestuje w Olsztynie minimum 120 milionów zł

13 listopada 2018 r. Indykpol SA uzyskał zgodę na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Olsztynie. Decyzję o wsparciu inwestycji z rąk Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg – Wiceprezes odebrali – Wojciech Marchlewski – Dyrektor Zarządzający ds. Ekonomiczno – Finansowych oraz Maciej Sośnicki – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu. Moce produkcyjne w zakresie uboju i dzielenia drobiu zwiększą się dzięki inwestycji o ponad 74% (z 6 600
ton miesięcznie do 14 000). Zostanie wybudowany nowy obiekt wychładzalni, oszałamiania farmakologicznego oraz rozbudowana hala rozbioru i patroszenia żywca oraz powiększona powierzchnia magazynu wyrobów gotowych wraz ze strefą odpadów (powierzchnia budynków zwiększy się o 7300 m2). Zasadniczą część projektu stanowić będzie budowa nowych obiektów w zakresie produkcji przetworów mięsnych. Spółka planuje wyposażenie zakładu w nowoczesne linie technologiczne wraz z maszynami i urządzeniami. Zastosowana nowa technologia będzie jedną z najnowocześniejszych na świecie – jedyną tego typu funkcjonującą w branży indyczej w Polsce.

Indykpol SA zainwestuje w Olsztynie co najmniej 120 000 000 zł i utworzy minimum 10 nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nieruchomości o powierzchni 17,9072 ha.

Wydany Indykpolowi dokument to szósta decyzja o wsparciu udzielona przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na podstawie zapisów Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, które weszły w życie 5 września 2018 r. Zgody na realizację inwestycji otrzymały firmy z polskim kapitałem: dwie małe, trzy średnie oraz jedna duża.

Efekty funkcjonowania Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA od 9.02.2016 r. do 13.11.2018 r. to 66 zgód na realizację inwestycji (zezwoleń oraz decyzji o wsparciu) oraz zobowiązanie przedsiębiorstw do poniesienia co najmniej 2 380 121 000 zł nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia minimum 2 161 nowych pracowników.

Indykpol SA jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Od lat tworzy bardzo rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.
Historia firmy rozpoczęła się w 1951 roku wraz z powstaniem Ekspozytury Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. Trzynaście lat później zakład został oddzielony od centrali i tak powstały samodzielne Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie. W 1991 roku Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie zostały sprywatyzowane i rozpoczęły działalność pod nazwą Indykpol.
Indykpol oferuje swoje produkty na terenie całej Polski oraz jest uznanym eksporterem mięsa indyczego na rynek Unii Europejskiej.
Więcej informacji o firmie.

 

Grzegorz Smoliński i Grzegorz Prokop w Opiniach TVP

Grzegorz Smoliński i Grzegorz Prokop w Opiniach TVP

5 listopada 2018 r. Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie byli gośćmi Opinii TVP. Głównym tematem programu była sytuacja gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy do obejrzenia programu.
Opinie 6.11.18.

 

Media podsumowują decyzje o wsparciu w Kętrzynie i Iławie

Media podsumowują decyzje o wsparciu w Kętrzynie i Iławie

9 915 000 złotych oraz 16 nowych pracowników to efekty wydanych 5 listopada 2018 r. decyzji o wsparciu inwestycji. Grzegorz Smoliński – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes „dali zielone światło” przedsięwzięciom, które będą realizowane przez Magnetic Systems Technology sp. z o.o. oraz Galbet Iława sp. z o.o.

Bilans pięciu wydanych decyzji o wsparciu sprawia, że Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych jeśli chodzi o liczbę przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na podstawie nowej Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Wszystkie decyzje otrzymały firmy z polskim kapitałem.

Szczegółowe informacje na temat projektów znajdują się na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnymi dotyczącymi decyzji:

Inwestycje w warmińsko-mazurskiej strefie. Zyska Kętrzyn i Iława.
WMSSE: stary zarząd, nowe firmy.
Magnetic Systems Technology ze wsparciem od WMSSE.
Nowe inwestycje w strefie ekonomicznej.
Dwie decyzje na inwestycje w warmińsko-mazurskiej strefie.
Magazyn i wytwórnia betonu staną w W-MSSE.
Magnetic Systems Technology sp. z o.o. zainwestuje w strefie.
Będą nowe miejsca pracy w Warmińsko-Mazurskiej SSE.
Magnetic Systems Technology ze wsparciem od WMSSE.

 

Magnetic Systems Technology oraz Galbet Iława z decyzjami o wsparciu

Magnetic Systems Technology oraz Galbet Iława z decyzjami o wsparciu

5 listopada 2018 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes podpisał dwie zgody na realizację przedsięwzięć. Decyzje o wsparciu inwestycji odebrali: w imieniu Magnetic Systems Technology sp. z o.o. Jarosław Sachryń – Prezes Zarządu oraz Katarzyna Iwanowska – Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu, a w imieniu Galbet Iława sp. z o.o. Maciej Galiński – Prezes Zarządu.

Magnetic Systems Technology sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 5 680 000 zł oraz zatrudnienie minimum 6 nowych pracowników. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Kętrzynie na nieruchomości o powierzchni 1,1794 ha. Plan inwestycji zakłada wybudowanie 6 000 m2 powierzchni magazynowej wraz z zapleczem socjalnym. Zakupione zostanie wyposażenie magazynów oraz wózki widłowe, a realizacja przedsięwzięcia pozwoli na utworzenie 14000 miejsc paletowych.

Galbet Iława sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) uzyskał zgodę na realizację przedsięwzięcia w Iławie. W ramach inwestycji powstanie wytwórnia betonu oraz budynki biurowo-socjalno-administracyjne wraz z zapleczem technicznym. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 4 235 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.

Wydane 5 listopada decyzje to szesnasta i siedemnasta zgoda na realizację inwestycji w 2018 r. oraz czwarta i piąta decyzja wydana przez Zarząd W-M SSE SA na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania firmom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych. Od 5 września 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej Polski (inwestycje mogą być realizowane na gruntach prywatnych oraz publicznych), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Galbet Iława sp. z o.o. to nowe przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją betonu towarowego, hydrotechnicznego, pianobetonu i anhydrytu.

Magnetic Systems Technology sp. z o.o. (występująca na rynku pod marką MST) działa w branży elektronicznej i zajmuje się produkcją komponentów do przemysłu oświetleniowego. Firma powstała w wyniku wykupu menadżerskiego Zakładu Stateczników Philips Lighting w Kętrzynie stając się wyłącznym dostawcą stateczników elektromagnetycznych do lamp wysokoprężnych (HID) marki Philips w regionie Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu.
Głównym profilem działalności MST jest produkcja następujących komponentów: modułów LED, zasilaczy LED, stateczników elektromagnetycznych mHID i FLUO, systemów zintegrowanych HID, zapłonników do lamp HID, cewek filtrujących oraz kompensacyjnych.

W 2018 r. przedsiębiorstwo zostało członkiem konsorcjum oświetleniowego Zhaga. MST oferuje swoje produkty na rynku krajowym, jak również międzynarodowym.
Więcej informacji o MST.

 

Seminarium KPMG i WMSSE o Polskiej Strefie Inwestycji

Seminarium KPMG i WMSSE o Polskiej Strefie Inwestycji

23 października 2018 r. odbyło się w Olsztynie seminarium dotyczące zasad korzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej na podstawie Ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Seminarium zostało oficjalnie rozpoczęte przez Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Gości przywitała również Maria Borzym – Dyrektor Rozwoju Regionu Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – partnera strategicznego W-M SSE SA. Podczas wydarzenia przedstawiciele KPMG – Wojciech Kotłowski – Senior Manager oraz Michał Orzoł – Assistant Manager przedstawili zaproszonym uczestnikom m.in.: zmiany w regulacjach dotyczących zasad wspierania przedsiębiorców, zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji; kompetencje i tryb działania organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji, zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Szczegółowe zasady dotyczące inwestowania znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

TVP o olsztyńskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej

TVP o olsztyńskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej

17 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczone zostały przez Artura Chojeckiego – Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojciecha Cybulskiego – Warmińsko–Mazurskiego Wicekuratora Oświaty odznaczenia, medale i nagrody.

W gronie wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Minister Edukacji Narodowej – Annę Zalewską znalazł się Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVP z obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Święto nauczycieli. Zostali wyróżnieni za wychowywanie młodego pokolenia. 

oraz

Relacją na naszej stronie internetowej.

 

 

Konferencja „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu”

Konferencja „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu”

11 października 2018 r. w Stawigudzie odbyła się konferencja, której głównym tematem było upowszechnienie możliwości wynikających z robotyzacji procesów. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mieli okazję do wysłuchania prelekcji, odbycia indywidualnych spotkań, a także udziału w pokazach robotów i stanowisk automatycznych.

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentował Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu, który mówił o możliwościach rozwoju przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Podczas konferencji ze swoimi prezentacjami wystąpili również: Krzysztof Kamiński – Prezes Grupy Alnea, Wojciech Łaś – Lider Produktu Roboty Przemysłowe Mitsubishi Electric, Jędrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu FANUC Polska Sp. z o.o., Anna Bułło – Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Bank Gospodarstwa Krajowego, Adam Kostrzewa – Dyrektor ds. sektora TMT i Innowacji w Departamencie Projektów Sektorowych, Michał Ścibior – Siemens Sp. z o.o., Łukasz Szczepkowski – Regionalny Kierownik Sprzedaży KUKA Robotics. 

Relacja Gazety Olsztyńskiej.

 

Unijne konkursy w październiku

Unijne konkursy w październiku

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z możliwościami pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach konkursów rozpoczynających się w październiku 2018 r.

Oferta obejmuje 23 nabory z programów ogólnopolskich, 14 konkursów z programów regionalnych (województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie) oraz 7 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu funduszy europejskich.

Media o inauguracji funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji w W-M SSE

Media o inauguracji funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji w W-M SSE

27 września 2018 r. zostały podpisane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy SA (Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu) trzy pierwsze decyzje o wsparciu. Dokumenty zostały wydane przedsiębiorcom dzięki Ustawie o wspieraniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Trzy firmy z polskim kapitałem: Classic Sofa sp. z o.o., Radex Poland sp. z o.o. sp. k. oraz Ajram sp. z o.o. otrzymały jako pierwsze w historii wsparcie na podstawie nowych zasad funkcjonowania stref ekonomicznych na obszarze zarządzanym przez W-M SSE SA.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnym dotyczącymi inauguracji funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:

Opinie TVP.

Nowe zakłady i miejsca pracy dzięki Strefie.

Cała Polska jedną strefą. Pierwsze firmy z ulgami na nowych zasadach.

Warmińska strefa meblami stoi.

Decyzje już są, teraz czas na działanie.

„Mamy coraz lepszą infrastrukturę, co przyciągnie inwestorów”. Warmińsko-Mazurska SSE wydała pierwsze zezwolenia na nowych zasadach.

Pierwsi beneficjenci krajowej ulgi inwestycyjnej.

Cała Polska strefą inwestycyjną. Wsparcie dla firm z Warmii i Mazur.

Nowe zasady funkcjonowania stref ekonomicznych. Zainwestują na Warmii i Mazurach 50 mln złotych.

Nowe przepisy – nowe umowy z firmami.

Pierwsi przedsiębiorcy z Warmii i Mazur otrzymali decyzje o wsparciu inwestycji.

Cała Polska strefą ekonomiczną: Ajram, Classic Sofa i Radex Poland skorzystają z nowych przepisów.

Polska Strefa Inwestycji – Nowe zezwolenia w W-MSSE.

Radex

Radex

Ajram

Ajram

Polska Strefa Inwestycji. Trzy pierwsze, historyczne decyzje o wsparciu wydane przez Zarząd W-M SSE

Polska Strefa Inwestycji. Trzy pierwsze, historyczne decyzje o wsparciu wydane przez Zarząd W-M SSE

27 września 2018 r. odbyło się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uroczyste wręczenie przedsiębiorcom trzech decyzji o wsparciu. Dokumenty zostały podpisane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy SA na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Trzy firmy z polskim kapitałem (dwie średnie oraz jedna mała) otrzymały jako pierwsze w historii wsparcie na podstawie nowych zasad funkcjonowania stref ekonomicznych na obszarze zarządzanym przez W-M SSE SA. Decyzje odebrali: Janusz Muszyński – Prezes Zarządu Classic Sofa sp. z o.o., Marian Radecki – Prezes Zarządu Radex Poland sp. z o.o. sp. k., Maciej Radecki – Wiceprezes Zarządu Radex Poland sp. z o.o. sp. k., Kazimierz Łesyk – Prezes Zarządu Ajram sp. z o.o. W uroczystości wziął udział: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu, Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu, Grażyna Rosińska – Dyrektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego, Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy, Eliza Jurkianiec – Wicedyrektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego, Bronisław Anfolecki – Wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy. Listy gratulacyjne odczytała i wręczyła przedsiębiorcom w imieniu Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji Joanna Makarowska.
W ramach wydanych decyzji o wsparciu przedsiębiorstwa zobowiązały się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 50 000 000 zł oraz zatrudnienia minimum 75 nowych pracowników.

Classic Sofa sp. z o.o. będzie realizowała przedsięwzięcie polegające na budowie hali produkcyjnej oraz jej wyposażeniu w maszyny i urządzenia. W miejscowości Cibórz koło Lidzbarka wytwarzane będą meble tapicerowane oraz skrzyniowe. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 18 000 000 zł i utworzonych zostanie minimum 70 nowych miejsc pracy. Zakład powstanie na działce o powierzchni 5,6364 ha. Przedmiotem działalności firmy Classic Sofa sp. z o.o. jest produkcja na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne mebli tapicerowanych: narożników wypoczynkowych z funkcją spania, sof wypoczynkowych, foteli. Koncepcja rozwoju firmy zakłada wytwarzanie gotowych wyrobów, jak i elementów meblowych. Do ich produkcji będą wykorzystane wysokiej jakości materiały tapicerskie oraz płyty meblowe wiórowe, foliowane, laminowane oraz drewno lite i naturalne okleiny.

Inwestycja Radex Poland sp. z o.o. sp. k. będzie polegać na dwuetapowej budowie w Iławie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastruktura techniczną o powierzchni ponad 11000 m2. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 16 000 000 zł i utworzone zostaną minimum 3 nowe miejsca pracy. Projekt zlokalizowany będzie na działce o powierzchni 5,0059 ha. Radex Poland sp. z o.o. sp. k. jest firmą rodzinną, wiodącym producentem drzwi drewnianych, ościeżnic i schodów strychowych. Firma powstała w 1986 r. w Iławie i jest znaczącym producentem na rynku europejskim. którego produkty można znaleźć w największych sieciach handlowych na terenie: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Niemiec, Austrii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Islandii, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz wielu innych państw Europy. Strona internetowa firmy.

Ajram sp. z o.o. zaplanowała projekt, w ramach którego rozbudowane zostaną istniejące w Pasłęku obiekty oraz zakupione nowe maszyny i urządzenia. Zakład zostanie również powiększony o nowoczesny tartak i suszarnię drewna. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie powierzchni produkcyjno-magazynowej zakładu o 3000 m2 oraz podwojenie mocy produkcyjnej. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 16 000 000 zł i utworzone zostaną minimum 2 nowe miejsca pracy. Inwestycja realizowana będzie na działkach o powierzchni 2,5604 ha. Ajram sp. z o.o. jest firmą rodzinną, zajmującą się przetwórstwem drewna, w szczególności produkcją mebli z drewna litego. Zdecydowaną większość produktów spółki stanowią krzesła i stoły. Produkty firmy kupowane są w: Europie, Azji, Afryce oraz Australii. Strona internetowa firmy. 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP W OLSZTYNIE

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP W OLSZTYNIE

4 października 2018 r. odbędzie się w Olsztynie spotkanie dotyczące działania Wzór na konkurencję oraz poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów do powyższych działań. Eksperci omówią kryteria, przedstawią sposób wypełniania wniosku i odpowiedzą na wszystkie pytania.

W ramach działania POPW 1.4 Wzór na konkurencję jako mikro, mały i średni przedsiębiorca działający w jednym z 5 województw Polski Wschodniej firma może otrzymać 100 tyś złotych na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej (I etap), a następnie nawet 3 mln złotych na wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych i wprowadzania na rynek nowych produktów.

W ramach poddziałania POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP mikro, mały i średni przedsiębiorca możezrealizować w ramach konsorcjum składającego się z minimum 3 MŚP projekt w wyniku, którego powstanie innowacyjny produkt sieciowy. Wsparcie może zostać przeznaczone na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie w formacie PDF.
Formularz rejestracji.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.