Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz za rok 2018 spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe za rok 2017 i za rok 2018 jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki badanej spółki.

Oferty należy składać do 7 grudnia 2017 roku do godz. 15:00 w siedzibie spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie”.

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 5. wskazanie metod badania sprawozdania finansowego,
 6. wskazanie terminów badania sprawozdania finansowego osobno odnośnie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i osobno odnośnie sprawozdania finansowego za rok 2018
 7. dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Oferty z terminem realizacji dłuższym:

 1. niż 30 marca 2018 roku – odnośnie badania sprawozdania finansowego za rok 2017;
  – podlegają odrzuceniu.
 2. niż 28 marca 2019 roku – odnośnie badania sprawozdania finansowego za rok 2018;
  – podlegają odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1.

Ten sam podmiot nie może badać spółki więcej niż przez 5 kolejnych lat.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 r., poz. 1089).

Od biegłych rewidentów (o ile to będzie konieczne) oczekuje się obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.

W przypadku sporządzania dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki oczekuje się od biegłych rewidentów, iż przekażą te informacje do wiadomości Rady Nadzorczej.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.