Decyzja o wsparciu

Informację wstępne

 

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów KPA.

 

W decyzji o wsparciu wskazuje się okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
 • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
 • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
 • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
 • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

 

Okres ważności decyzji może wynosić:

 1. wsparcie w okresie 10 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 10, 15 albo 25%;
 2. wsparcie w okresie 12 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35%;
 3. wsparcie w okresie 15 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%;
 4. wsparcie na 15 lat otrzymują nowe inwestycje na terenie, który znajduje się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie.

 

 

Kryteria ilościowe

 

Jest to zobowiązanie przedsiębiorcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w określonej wysokości w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji.

Poziom przeciętnej stopy bezrobocia ocenia się na podstawie aktualnych opublikowanych danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1321, 1428, 1543, 2371, 2494 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730 i 858).

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się:

 • w przypadku nowej inwestycji w zakresie określonych zgodnie z PKWiU usług: w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, w zakresie inżynierii i związanym z nim doradztwem technicznym określonych w grupie 71.12, w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2, zwanych dalej „nowoczesnymi usługami dla biznesu” albo działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036), zwanej dalej „działalnością badawczo-rozwojową” (B+R) o 95%;
 • dla mikroprzedsiębiorców o 98 %,
 • dla małych przedsiębiorców o 95%,
 • dla średnich przedsiębiorców o 80 %.

 

Przyjęta została zasada, że im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa wymagana kwota inwestycji.

 

Szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało przedstawione na mapie (po „kliknięciu” kursorem na wybraną gminę, wyświetlana jest kwota minimalnych kosztów, które przedsiębiorca musi ponieść).

 

 

Kryteria jakościowe

 

Kryteria jakościowe określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713). Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać odpowiednią ilość punktów przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów. Mianowicie:

 • na obszarze zarządzanym przez W-M SSE S.A. leżącym w granicach województwa warmińsko-mazurskiego – co najmniej 4 punkty na 10 możliwych;
 • na obszarze zarządzanym przez W-M SSE S.A. leżącym w granicach województwa mazowieckiego – co najmniej 5 punktów na 10 możliwych.

 

Kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Podzielone zostały na dwie grupy:

 • kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego – możliwe do zdobycia 5 punktów;
 • kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego – możliwe do zdobycia 5 punktów.

Wśród minimalnej ilości uzyskanych punktów muszą się znaleźć przynajmniej po jednym punkcie z każdej grupy.

Niektóre z kryteriów muszą być spełniane w „okresie utrzymania inwestycji”. Okres ten jest wskazany w artykule 14 punkt 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 329, str. 28/1, z 2016 r. Nr 149, str. 10 oraz z 2017 r. Nr 156, str. 1.): 

„Artykuł 14

Regionalna pomoc inwestycyjna

 1. Środki regionalnej pomocy inwestycyjnej są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

 1. Inwestycja jest utrzymywana w obszarze otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat lub, w przypadku MŚP, przez co najmniej trzy lata, od daty jej ukończenia. Powyższa zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres.

…”

Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawiera plik dostępny pod niniejszym linkiem: „WERYFIKACJA KRYTERIÓW”.

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze znajduje się w pliku dostępnym pod niniejszym linkiem: „LISTA MIAST”.

 

Procedura uzyskania Decyzji o wsparciu

 

Wskazane jest aby staranie o wydanie Decyzji o wsparciu przedsiębiorca rozpoczął od skontaktowania się z nami. Takie działanie pozwoli nam przekazać niezbędne informacje, wstępnie ocenić kwalifikowalność projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), omówić procedurę i wiele innych ważnych aspektów dotyczących wsparcia. Efektem tych rozmów może być złożenie przez przedsiębiorcę Listu intencyjnego, w którym w sposób bardziej formalny będą wyrażone zamiary inwestycyjne. Ponadto złożenie listu intencyjnego spowoduje wpisanie danego projektu do ewidencji wsparcia prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dokonanie takiego wpisu jest oficjalnym rozpoczęciem procedury wydania Decyzji o wsparciu i w przypadku gdy Rada Ministrów zawiesi wydawanie nowych Decyzji to nie będzie to dotyczyło projektów wpisanych do ewidencji.

 

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713). Wzór wniosku można pobrać po kliknięciu na niniejszy link: „WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU”. Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz mapę ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta decyzją;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – plik dostępny pod niniejszym linkiem: „FORMULARZ INFORMACJI”;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • aktualną umowę spółki/statut spółki.

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o wsparciu:

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany przez W-M SSE S.A. w trybie administracyjnym. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku.

Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawne następuje wydanie Decyzji o wsparciu. W przeciwnym wypadku wydawana jest odmowa wydania Decyzji o wsparciu. Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.