Konkurs dotyczący wzornictwa

Firmy z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie) mają szansą zdobycia unijnej dotacji na zwiększenie konkurencyjności z wykorzystaniem wzornictwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski od 5 września do 5 października 2016 r.

Ogłoszony konkurs dotyczy pierwszego etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję. Dostępnych jest 5 mln zł.  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą starać się o maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegóły:

 1. Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej;
 2. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.
 3. Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu, złożą wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostaną zatwierdzone, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II działania, w odrębnym konkursie.
 4. Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
 • usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego;
 • zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

 

Maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł i nie będzie mogła przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców.
6. Rezultatem projektu musi być wprowadzenie na rynek innowacji. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

 

Więcej informacji:

Fundusze na wzornictwo – kolejny konkurs ruszy we wrześniu.

1.4 Wzór na konkurencję II etap, Polska Wschodnia.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.