Procedura uzyskania zezwolenia

Uwaga! W związku z wejściem w życie z dniem 30.06.2018 r. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162)  poniższa procedura jest aktualna tylko w stosunku do postępowań o wydanie zezwolenia, które wszczęte zostały przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Procedura uzyskania Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – przy wyborze lokalizacji objętej granicami W-M SSE.

(Schemat graficzny procedury)

1.  Nawiązanie rozmów bezpośrednich.

Jest to zazwyczaj pierwszy kontakt inwestora ze Strefą. W tym momencie zainteresowanemu przedsiębiorcy przedstawiana jest oferta Strefy (ulgi, grunty, dodatkowe zachęty). Natomiast inwestor przedstawia swe zamierzenia i potrzeby (branżę, wysokość planowanych wydatków, wielkość planowanego zatrudnienia, powierzchnię gruntów potrzebną do realizacji przedsięwzięcia, preferencje lokalizacyjne, zapotrzebowanie na media techniczne). 

2.  Przedstawienie przez Strefę propozycji lokalizacyjnej.

W oparciu o otrzymane od przedsiębiorcy informacje Strefa przedstawia propozycje lokalizacji dla planowanego przedsięwzięcia.

3.  Deklaracja inwestora w postaci Listu Intencyjnego.

Jest to oficjalne przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorcy i zarazem wyrażenie woli przystąpienia do zaawansowanych rozmów i procedur mających na celu wydanie dla inwestora Zezwolenia.

 

List Intencyjny powinien zawierać następujące dane:

 • rodzaj branży i podstawowych wyrobów, które mają być wytwarzane na terenie W-M SSE,
 • wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,
 • planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • planowana liczba utworzenia nowych stanowisk pracy,
 • areał gruntu niezbędnego dla przedsięwzięcia gospodarczego,
 • ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie na media techniczne (w postaci załącznika do Listu Intencyjnego),
 • ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z przedsięwzięcia.

 

Wzór Listu Intencyjnego

Wzór załącznika do Listu Intencyjnego 

4.  Akceptacja zaproponowanej lokalizacji i przeprowadzenie wstępnych uzgodnień.

Po otrzymaniu Listu intencyjnego Strefa zaprasza przedsiębiorcę na spotkanie, na którym inwestor akceptuje zaproponowaną lokalizację i uzgadniane są terminy dalszego postępowania.

5.  Publikacja w prasie zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego.

Po złożeniu przez inwestora Listu Intencyjnego i dokonaniu wstępnych uzgodnień Strefa publikuje w prasie ogólnopolskiej Zaproszenie do przetargu łącznego lub Zaproszenie do rokowań. Zaproszenie do przetargu łącznego publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się o uzyskanie Zezwolenia i zakup nieruchomości gruntowej. Zaproszenie do rokowań publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się tylko o wydanie Zezwolenia.

Zaproszenie zawiera między innymi następujące informacje:

 • nazwę i siedzibę Zarządzającego Strefą oraz nazwę Strefy,
 • określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji,
 • miejsce i termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 21 dni licząc od dnia opublikowania ogłoszenia,
 • termin otwarcia ofert,
 • w przypadku przetargu łącznego Zaproszenie zawiera również informację o nieruchomości, która ma być wykorzystana do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy, cenę wywoławczą nieruchomości oraz wysokość wadium.

6.  Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań lub Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu lub rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań.

Specyfikacja zawiera:

 • opis nieruchomości,
 • zasady i warunki udostępnienia nieruchomości,
 • kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych,
 • regulamin Strefy,
 • sposób przygotowywania oferty,
 • określenie terminu związania ofertą,
 • termin, miejsce składania i otwarcia ofert.

W przypadku przetargu łącznego Specyfikacja zawiera dodatkowo:

 • cenę wywoławczą nieruchomości,
 • określenie terminu, formy i wysokości wnoszenia wadium,
 • istotne postanowienia przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości.

7.  Wpłacenie wadium określonego w Specyfikacji.

8.  Złożenie przez inwestora oferty zgodnej z wykupioną Specyfikacją.

Składana oferta musi być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:

 • wypełnione dokumenty stanowiące załączniki do Specyfikacji,
 • aktualną umowę spółki mającej działać w strefie wraz z wypisem z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,
 • opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego,
 • warunki realizacji przedsięwzięcia – biznes plan,
 • w przypadku przetargu łącznego oferowaną cenę nabycia nieruchomości i kopię dowodu wpłaty wadium,
 • podpis oferenta.

9.  Prace Komisji ds. Przetargu lub Rokowań, przyjęcie oferty przez komisję.

W określonym w Specyfikacji terminie Komisja ds. Przetargu lub Rokowań dokonuje otwarcia, oceny i kwalifikacji złożonych ofert.

Ocenie podlega:

 • zgodność przedsięwzięcia z celami rozwoju Strefy,
 • konkurencyjność w stosunku do innych przedsięwzięć prowadzonych na terenie Strefy i w jej otoczeniu,
 • wartość i warunki realizacji przedsięwzięcia, wielkość nakładów i planowane zatrudnienie,
 • udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Strefy i w jej otoczeniu,
 • udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej Strefy,
 • stosowana innowacyjność technologii,
 • wpływ stosowanej technologii na środowisko naturalne,
 • w przypadku przetargu łącznego cena i warunki zakupu nieruchomości,
 • deklarowane przez oferenta warunki współpracy z organami samorządowymi miasta, gminy i powiatu.

Oferty, które w ocenie Komisji otrzymają wymaganą ilość punktów są kwalifikowane do dalszego postępowania. Następnie przewodniczący komisji ustala termin spotkania z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane w celu przeprowadzenia rokowań.

10. Rokowania.

Po otwarciu i dokonaniu oceny i kwalifikacji ofert Komisja ds. Przetargu lub Rokowań przeprowadza rokowania z przedsiębiorcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania.

Przedmiotem rokowań mogą być:

 • ostateczna lokalizacja, wielkość i cena nieruchomości,
 • terminy i warunki płatności,
 • udział oferenta w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej Strefy,
 • przedsięwzięcia planowane przez oferenta mające na celu ochronę środowiska naturalnego,
 • zobowiązania dotyczące wysokości wydatków inwestycyjnych, liczby nowych stanowisk pracy, przedmiotu produkcji,
 • uszczegółowienie oferty,
 • warunki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.

Rokowania kończą się podpisaniem Protokołu uzgodnień lub Protokołu rozbieżności.

11. Wydanie przez Zarząd W – MSSE S.A. Zezwolenia.

Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd W-M SSE S.A.

Zezwolenie jest wydawane przez Zarząd W-M SSE S.A. niezwłocznie po zatwierdzeniu Protokołu uzgodnień. Wydane Zezwolenie ważne jest do końca okresu na jaki została powołana WMSSE.

Cała procedura, licząc od dnia publikacji w prasie Zaproszenia nie trwa zazwyczaj dłużej niż 2 miesiące.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.