Procedura uzyskania zezwolenia – grunt poza granicami Strefy

Procedura uzyskania Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – przy wyborze lokalizacji nie objętej granicami W-M SSE.

(Schemat graficzny procedury)

1.  Nawiązanie rozmów bezpośrednich.

Jest to zazwyczaj pierwszy kontakt inwestora ze Strefą. W tym momencie zainteresowanemu przedsiębiorcy przedstawiana jest oferta Strefy (ulgi, grunty, dodatkowe zachęty). Natomiast inwestor przedstawia swe zamierzenia i potrzeby (branżę, wysokość planowanych wydatków, wielkość planowanego zatrudnienia, powierzchnię gruntów potrzebną do realizacji przedsięwzięcia, preferencje lokalizacyjne, zapotrzebowanie na media techniczne).

2.  Wskazanie przez inwestora propozycji lokalizacyjnej.

3.   Złożenie do Strefy odpowiednich dokumentów.

1)  List intencyjny inwestora.

List intencyjny powinien zawierać następujące dane:

–  rodzaj branży i podstawowych wyrobów, które mają być wytwarzane na terenie W-M SSE,

–  wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,

–  planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej,

–  planowana liczba utworzenia nowych stanowisk pracy,

–  opis przyczyn, z powodu których niezbędne jest realizowanie projektu w warunkach specjalnej strefy ekonomicznej,

–  informacje dotyczące nieruchomości gruntowej, na terenie której planowana jest działalność gospodarcza (powierzchnia, lokalizacja),

–  ilościowe i jakościowe zapotrzebowanie na media techniczne (w postaci załącznika do Listu intencyjnego),

–  ewentualne zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z przedsięwzięcia.

         Wzór Listu Intencyjnego

         Wzór załącznika do Listu Intencyjnego 

2)   Wniosek (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) o objęcie danego terenu granicami W-M SSE. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

–  określenie terenów włączanych (podać numery działek i powierzchnię),

–  stopień uzbrojenia terenów włączanych (w przypadku braku uzbrojenia informację o przewidywanym terminie doprowadzenia brakujących elementów infrastruktury do granic nieruchomości),

–  przeznaczenie proponowanych do objęcia granicami strefy terenów według aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z  wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),

–  przewidywane skutki wnioskowanych zmian granic Strefy ze wskazaniem przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją na terenie wnioskowanym do objęcia granicami strefy (na podstawie załączonych listów intencyjnych),

–  informacje dotyczące struktury własnościowej terenów włączanych (aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące terenów wnioskowanych do objęcia granicami strefy).

3)   Uchwała Rady Gminy (Rady Miasta) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wnioskowanych terenów granicami W-M SSE. 

4)   Mapa sytuacyjno-wysokościowa (w skali zapewniającej pełną czytelność) terenów włączanych do Strefy (z zaznaczoną istniejącą infrastrukturą techniczną). 

5)   Geodezyjny opis granic terenów strefy (mapa ewidencji gruntów i budynków z numerami działek i numerami punktów granicznych w skali zapewniającej pełną czytelność mapy oraz opis słowny granic po zewnętrznym obrysie) po przeprowadzeniu zmiany granic. Dotyczy to korekty opisu granic terenu dotychczas objętego strefą oraz opisu granic terenu włączonego. 

4.  Sporządzenie i złożenie do Rady Ministrów, przez W-M SSE S.A., wniosku o zmianę granic Strefy.

5.    Uchwalenie i opublikowanie przez  Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego granice W-M SSE.  

6.    Publikacja w prasie zaproszenia do rokowań lub przetargu łącznego.

Po spełnieniu powyższych punktów W-M SSE S.A. publikuje w prasie ogólnopolskiej Zaproszenie do przetargu łącznego lub Zaproszenie do rokowań. Zaproszenie do przetargu łącznego publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się o uzyskanie Zezwolenia i zakup od W-M SSE S.A. nieruchomości gruntowej. Zaproszenie do rokowań publikowane jest gdy przedsiębiorca ubiega się tylko o wydanie Zezwolenia.

Zaproszenie zawiera między innymi następujące informacje:

–    nazwę i siedzibę Zarządzającego Strefą oraz nazwę Strefy,

–   określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę Specyfikacji,

–   miejsce i termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 21 dni licząc od dnia opublikowania ogłoszenia,

–   termin otwarcia ofert,

–   w przypadku przetargu łącznego Zaproszenie zawiera również informację o nieruchomości, która ma być wykorzystana do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy, cenę wywoławczą nieruchomości oraz wysokość wadium. 

7.    Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań lub Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu lub rokowań jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań.Specyfikacja zawiera:

–   opis nieruchomości,

–   zasady i warunki udostępnienia nieruchomości,

–   kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych,

–   Regulamin Strefy,

–   sposób przygotowywania oferty,

–   określenie terminu związania ofertą,

–   termin, miejsce składania i otwarcia ofert.

W przypadku przetargu łącznego Specyfikacja zawiera dodatkowo:

–   cenę wywoławczą nieruchomości,

–   określenie terminu, formy i wysokości wnoszenia wadium,

–    istotne postanowienia przyszłej umowy sprzedaży nieruchomości.  

8.   Wpłacenie wadium określonego w Specyfikacji.  

9.   Złożenie przez inwestora oferty zgodnej z wykupioną Specyfikacją.

Składana oferta musi być sporządzona w języku polskim i winna zawierać:

–   wypełnione dokumenty stanowiące załączniki do Specyfikacji,

–   aktualną umowę spółki mającej działać w strefie wraz z wypisem z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,

–   opis planowanego przedsięwzięcia gospodarczego,

–   warunki realizacji przedsięwzięcia – biznes plan,

–    w przypadku przetargu łącznego oferowaną cenę nabycia nieruchomości i kopię dowodu wpłaty wadium,

–   podpis oferenta.  

10.   Prace Komisji ds. Przetargu lub Rokowań, przyjęcie oferty przez komisję.

W określonym w Specyfikacji terminie Komisji ds. Przetargu lub Rokowań  dokonuje otwarcia, oceny i kwalifikacji złożonych ofert.

Ocenie podlega:

–   zgodność przedsięwzięcia z celami rozwoju Strefy,

–   konkurencyjność w stosunku do innych przedsięwzięć prowadzonych na terenie Strefy i w jej otoczeniu,

–   wartość i warunki realizacji przedsięwzięcia, wielkość nakładów i planowane zatrudnienie,

–   udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Strefy i w jej otoczeniu,

–   udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej Strefy,

–   stosowana innowacyjność technologii,

–   wpływ stosowanej technologii na środowisko naturalne,

–   w przypadku przetargu łącznego cena i warunki zakupu nieruchomości,

–   deklarowane przez oferenta warunki współpracy z organami samorządowymi miasta, gminy i powiatu.

Oferty, które w ocenie Komisji otrzymają wymaganą ilość punktów są kwalifikowane do dalszego postępowania. Następnie przewodniczący komisji ustala termin spotkania z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane w celu przeprowadzenia rokowań.  

11.   Rokowania.

Po otwarciu i dokonaniu oceny i kwalifikacji ofert Komisji ds. Przetargu lub Rokowań  przeprowadza rokowania z przedsiębiorcami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania.

Przedmiotem rokowań mogą być:

–   cena nieruchomości,

–   terminy i warunki płatności,

–   udział oferenta w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej Strefy,

–   przedsięwzięcia planowane przez oferenta mające na celu ochronę środowiska naturalnego,

–   zobowiązania dotyczące wysokości wydatków inwestycyjnych, liczby nowych stanowisk pracy, przedmiotu produkcji,

–   uszczegółowienie oferty,

–   warunki zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.

Rokowania kończą się podpisaniem Protokołu uzgodnień lub Protokołu rozbieżności.  

12.   Wydanie przez Zarząd W – MSSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyniki rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd W-M SSE S.A.

Zezwolenie jest wydawane przez Zarząd W-M SSE S.A. niezwłocznie po zatwierdzeniu Protokołu uzgodnień. Wydane Zezwolenie ważne jest do końca okresu na jaki została powołana W-M SSE.  

Cała procedura, licząc od dnia publikacji w prasie Zaproszenia nie trwa zazwyczaj dłużej niż 2 miesiące.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.