Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Bartoszycach

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 11/2 i 11/3 o łącznej powierzchni 0,9509 ha, położona w obrębie nr 9 m. Bartoszyce, objęta księgą wieczystą KW OL1Y/00032706/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach.

 

2.      Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce, stanowiącego treść Uchwały nr XVIII/108/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 21 stycznia 2016 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod produkcję i usługi.

 

3.      Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Bartoszycach przy ul. Inwestycyjnej w sąsiedztwie ul. Gen. Józefa Bema (w ciągu drogi krajowej nr 51 w kierunku przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim). Dojazd do nieruchomości odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Gen. Józefa Bema poprzez odcinek ul. Inwestycyjnej o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości jest płaski.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

        woda: sieć wodociągowa Ø160 przebiega w ulicy ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości; 

        kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø250 przebiega w ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości;

        kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø800 przebiega w ul. Inwestycyjnej przy granicy nieruchomości; 

        gaz: sieć gazowa średniego ciśnienia Ø200 przebiega w ul. Inwestycyjnej w odległości 500m od granicy nieruchomości;

        energia: przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, która może być rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości.

 

6.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 286.000,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy  00/100).

 

7.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 14 300,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy trzysta 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

8.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

9.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 18 listopada 2019 r. o godz. 15:00.

 

10.   Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 11;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

11.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

12.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 10.00. w siedzibie Spółki.

 

13.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą nic cena wywoławcza nieruchomości.

 

14.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

15.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

16.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 4 dni od daty zamknięcia postępowania. Data zawarcia umowy zostanie wyznaczona w terminie 21 dni od dnia otwarcia ofert.

 

17.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

18.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl.

 

19.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 15 listopada 2019 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

20.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.