58 milionów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W okresie od 30.06.2016 r. do 29.07.2016 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów polegających na:

 • utworzeniu nowych lub dostosowaniu istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wśród terenów objętych poddziałaniem będą także obszary powojskowe – niepozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie.

 

Powyższym działaniom towarzyszyć będą mogły działania promocyjne służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury (wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego, nie mogą przekroczyć 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu).

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych/ponadlokalnych planów rewitalizacji miast.

 

Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 58 524 726,21 PLN.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu, 50% dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej.

 

Minimalna wartość projektu i wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 7 000 000,00 PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych przypadająca średnio na 1 ha terenu inwestycyjnego objętego projektem nie może przekroczyć 700 000,00 PLN.

 

Istotne kwestie (szczegóły w kryteriach oceny):

 • wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną (drogową, kolejową) stanowią uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego (mniej niż 50% wartości projektu);
 • warunkiem będzie niepowielanie dostępnej infrastruktury (ze szczególnym uwzględnieniem powstałej ze środków unijnych w latach 2007-2013), chyba, że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany;
 • oceniana będzie przedstawiona w studium wykonalności (na podstawie np. zapytań kierowanych do Wnioskodawcy lub innych dowodów zainteresowania daną lokalizacją) analiza zapotrzebowania na teren inwestycyjny objęty projektem;
 • Wnioskodawca założył we wniosku o dofinansowanie wskaźnik obrazujący pełne wykorzystanie powstałego/zmodernizowanego terenu inwestycyjnego do końca okresu trwałości projektu (Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat oraz 3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy). Nieosiągnięcie założonego poziomu wskaźnika na koniec okresu trwałości projektu powodować będzie konsekwencje polegające na dostosowaniu poziomu dofinansowania do faktycznie uzyskanych rezultatów.
 • oceniane będzie, czy w wyniku realizacji projektu teren inwestycyjny będzie w pełni gotowy do inwestycji. Teren inwestycyjny po realizacji projektu będzie posiadał (w zależności od potrzeb): sieć zaopatrzenia w wodę, sieć kanalizacyjną, sieć gazową, sieć energetyczna, sieć ciepłowniczą, sieć teleinformatyczną, wewnętrzny układ komunikacyjny.

 

Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie:
ZAŁĄCZNIKI

Kryteria oceny projektu:
KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE I SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE)
KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE I PREMIUJĄCE

Więcej informacji.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.