O Polskiej Strefie Inwestycji na I Szczycieńskim Samorządowym Forum Przedsiębiorczości

O Polskiej Strefie Inwestycji na I Szczycieńskim Samorządowym Forum Przedsiębiorczości

27 września 2019 r. w Szczytnie odbyło się I Szczycieńskie Samorządowe Forum Przedsiębiorczości zorganizowane przez władze samorządowe Urzędu Miejskiego w Szczytnie. Obecni na forum pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zaprezentowali funkcjonowanie oraz możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Na terenie Szczytna obowiązują najniższe w kraju kryteria ilościowe (minimalna wartości inwestycji) wynoszące odpowiednio: 10 mln zł dla dużego przedsiębiorcy, 2 mln zł dla średniego przedsiębiorcy, 0,5 mln zł dla małego przedsiębiorcy i 0,2 mln zł dla mikroprzedsiębiorcy. Dla województwa warmińsko-mazurskiego wysokość pomocy publicznej w postaci zwolnień w podatku dochodowym wynosi do 70%  wartości inwestycji. 

Uczestniczący w forum przedstawiciele Portu Lotniczego Olsztyn Mazury, Warmińsko–Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podzieli się swoją wiedzą na temat kierunków rozwoju regionu i lokalnej przedsiębiorczości, możliwości pozyskania środków unijnych oraz kwestii rozwoju kwalifikacji i kompetencji pracowników. W spotkaniu uczestniczyło blisko 80 przedsiębiorców.

 

Szczytno – Biurowiec ul. Dąbrowskiego

Olsztyn – Pstrowskiego

Olsztyn – Hozjusza

Prezentacja Polskiej Strefy Inwestycji w Giżycku

Prezentacja Polskiej Strefy Inwestycji w Giżycku

31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA przedstawili lokalnym inwestorom możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Ze strony samorządu uczestników spotkania przywitał Wojciech Iwaszkiewicz – Burmistrz Giżycka. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora oraz Dariusz Truszczyński – Starszy Inspektor. Po zakończeniu prezentacji Polskiej Strefy Inwestycji, przedsiębiorcy zadawali szczegółowe pytania dotyczące indywidualnych przypadków.

 

 

O Polskiej Strefie Inwestycji w Nasielsku

O Polskiej Strefie Inwestycji w Nasielsku

24 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami. W ramach wydarzenia przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Agnieszka Cegłowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego zapoznali zgromadzonych uczestników spotkania z zasadami funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

Od 5.09.2018 r., w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, firmy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref. Decyzje o wsparciu mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, firmy otrzymują zwolnienie z podatku dochodowego na okres do 15 lat. Nowy system wspierania inwestycji zróżnicował kryteria przyznawania pomocy w zależności m.in. od jakości inwestycji oraz sytuacji gospodarczej w regionie.

</table

tasbud

tasbud

HP

HP

Czmuda

Czmuda

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY W OLSZTYNIE

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY W OLSZTYNIE

Rada Miasta Olsztyna uchwaliła 26 czerwca 2019 r. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. W. Pstrowskiego, południową granicą miasta i ograniczonego od zachodu granicą lasu w Olsztynie – część A”. Plan obejmuje obszar o powierzchni 32 ha, w tym ponad 12 ha będących własnością Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA położonych w bezpośrednim sąsiedztwie południowo-wschodniej obwodnicy Olsztyna (w ciągu drogi krajowej S16).

Zgodnie z założeniami planu teren nim objęty jest przeznaczony pod zabudowę związaną z usługami, w tym działalność logistyczną.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz uzbrojenia terenu prezentujemy poniżej:

Aktywna mapa z zaznaczonym terenem inwestycyjnym.

Lista danych dotyczących terenu.

Szczegóły dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP dotyczącym uchwalenia planu.

Inwestycyjny boom przy obwodnicy. Miasto nakreśliło perspektywę.

O Polskiej Strefie Inwestycji w Dobrym Mieście

O Polskiej Strefie Inwestycji w Dobrym Mieście

26 czerwca 2019 r. w Dobrym Mieście odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników spotkania przywitał Jarosław Kowalski – Burmistrz Dobrego Miasta. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentował Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania ww. wsparcia.

Po oficjalnej części spotkania odbyły się indywidualne konsultacje.

 

Opinie TVP o podsumowaniu działalności W-M SSE w 2018 r.

Opinie TVP o podsumowaniu działalności W-M SSE w 2018 r.

7 stycznia 2019 r. Prezes W-M SSE SA – Grzegorz Smoliński podsumował w studiu TVP efekty działalności Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w 2018 r.
Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Opinie TVP 07.01.19.

Podsumowanie działalności W-M SSE w 2018 r.

 

bujalski

bujalski

ES System Wilkasy

ES System Wilkasy

techmar

techmar

proba audio

Decyzja o wsparciu

Informację wstępne

 

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów KPA.

 

W decyzji o wsparciu wskazuje się okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

 

Okres ważności decyzji może wynosić:

 1. wsparcie w okresie 10 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 10, 15 albo 25%;
 2. wsparcie w okresie 12 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35%;
 3. wsparcie w okresie 15 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%;
 4. wsparcie na 15 lat otrzymują nowe inwestycje na terenie, który znajduje się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie.

 

 

Kryteria ilościowe

 

Jest to zobowiązanie przedsiębiorcy do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w określonej wysokości w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji.

Poziom przeciętnej stopy bezrobocia ocenia się na podstawie aktualnych opublikowanych danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1321, 1428, 1543, 2371, 2494 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730 i 858).

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się:

 

Przyjęta została zasada, że im wyższa stopa bezrobocia w powiecie, tym niższa wymagana kwota inwestycji.

 

Szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji zostało przedstawione na mapie (po „kliknięciu” kursorem na wybraną gminę, wyświetlana jest kwota minimalnych kosztów, które przedsiębiorca musi ponieść).

 

 

Kryteria jakościowe

 

Kryteria jakościowe określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713). Aby dany projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać odpowiednią ilość punktów przyznawaną za spełnienie poszczególnych kryteriów. Mianowicie:

 

Kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Podzielone zostały na dwie grupy:

Wśród minimalnej ilości uzyskanych punktów muszą się znaleźć przynajmniej po jednym punkcie z każdej grupy.

Niektóre z kryteriów muszą być spełniane w „okresie utrzymania inwestycji”. Okres ten jest wskazany w artykule 14 punkt 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 329, str. 28/1, z 2016 r. Nr 149, str. 10 oraz z 2017 r. Nr 156, str. 1.): 

„Artykuł 14

Regionalna pomoc inwestycyjna

 1. Środki regionalnej pomocy inwestycyjnej są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

 1. Inwestycja jest utrzymywana w obszarze otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat lub, w przypadku MŚP, przez co najmniej trzy lata, od daty jej ukończenia. Powyższa zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres.

…”

Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawiera plik dostępny pod niniejszym linkiem: „WERYFIKACJA KRYTERIÓW”.

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze znajduje się w pliku dostępnym pod niniejszym linkiem: „LISTA MIAST”.

 

Procedura uzyskania Decyzji o wsparciu

 

Wskazane jest aby staranie o wydanie Decyzji o wsparciu przedsiębiorca rozpoczął od skontaktowania się z nami. Takie działanie pozwoli nam przekazać niezbędne informacje, wstępnie ocenić kwalifikowalność projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), omówić procedurę i wiele innych ważnych aspektów dotyczących wsparcia. Efektem tych rozmów może być złożenie przez przedsiębiorcę Listu intencyjnego, w którym w sposób bardziej formalny będą wyrażone zamiary inwestycyjne. Ponadto złożenie listu intencyjnego spowoduje wpisanie danego projektu do ewidencji wsparcia prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dokonanie takiego wpisu jest oficjalnym rozpoczęciem procedury wydania Decyzji o wsparciu i w przypadku gdy Rada Ministrów zawiesi wydawanie nowych Decyzji to nie będzie to dotyczyło projektów wpisanych do ewidencji.

 

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713). Wzór wniosku można pobrać po kliknięciu na niniejszy link: „WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU”. Do wniosku należy dołączyć:

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o wsparciu:

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany przez W-M SSE S.A. w trybie administracyjnym. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku.

Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi prawne następuje wydanie Decyzji o wsparciu. W przeciwnym wypadku wydawana jest odmowa wydania Decyzji o wsparciu. Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność (wysokość) regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi:

Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych i mikro o 20%.

 

 

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa zawarta jest na końcu niniejszego artykułu.

 

W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego (pomocy publicznej), przedsiębiorca musi uzyskać Decyzję o wsparciu. Warunki uzyskania Decyzji o wsparciu opisane są w zakładce „DECYZJA O WSPARCIU”.

 

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

 

Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

 

Koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się wydatki inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje wyłącznie dochody uzyskane z działalności, której zakres jest określony w Decyzji o wsparciu. W myśl obowiązujących przepisów nie każdy rodzaj działalność podlega wsparciu. Decyzji o wsparciu nie wydaje się między innymi na działalność handlową, hodowlaną, usług budowlanych, produkcji napojów alkoholowych, usług powszechnych dla ludności. Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w paragrafie 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713)

 

Przykłady obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji.

Zakup gruntu 1 ha

200 000 zł

Budynki i budowle

2 500 000 zł

Wyposażenie

3 300 000 zł

Całkowity koszt inwestycji

6 000 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna należna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

4 200 000 zł

Średni

60%

3 600 000 zł

Duży

50%

3 000 000 zł

 

Pomoc z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją.

Liczba zatrudnionych

100

Średni miesięczny koszt pracy jednej osoby

4 000 zł

Całkowity koszt pracy w okresie 2 lat (100 x 4000 x 24)

9 600 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

6 720 000 zł

Średni

60%

5 760 000 zł

Duży

50%

4 800 000 zł

 

Przykład korzystania z pomocy.

Załóżmy, że:

 1. Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorcy to 4 800 000 zł.
 2. Przedsiębiorca osiągnął dochody, od których powinien zapłacić 300 000 zł podatku dochodowego.
 3. Przedsiębiorca prowadzi działalność w ramach Decyzji o wsparciu.

W takim przypadku przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego a jego maksymalna kwota pomocy do wykorzystania zmniejsza się o niezapłacony podatek. W wyniku tej operacji, omawianemu przedsiębiorcy pozostanie do wykorzystania kwota pomocy w wysokości 4 500 000 zł.

W ten sposób przedsiębiorca może postępować aż do wykorzystania całej maksymalnej kwoty pomocy, jednak nie dłużej niż do upłynięcia okresu na jaki została wydana decyzja.

 

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Pozostałe to przedsiębiorstwa duże.

 

Informacje wstępne

30.06.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydane do tej pory Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozostają w mocy i będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich wydawania. Specjalne strefy ekonomiczne mają funkcjonować do końca 2026 roku, ale nie będą już wydawane nowe zezwolenia.

 

Obecnie obowiązujące zasady stanowią, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej (zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego). Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu. Decyzje o wsparciu wydają, w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, poszczególne Spółki Zarządzające, którym na mocy odpowiednich rozporządzeń powierzono zarządzanie właściwymi im obszarami i wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze. Obszar, na którym Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydaje Decyzje o wsparciu opisany jest w zakładce „INFORMACJE OGÓLNE”.

 

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami KPA. Warunki uzyskania Decyzji o wsparciu opisane są w zakładce „DECYZJA O WSPARCIU”.

 

Wielkość pomocy publicznej (ulgi podatkowej) jest uzależniona od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie. Szczegóły dotyczące wysokości pomocy publicznej jaką może otrzymać przedsiębiorca opisane są w zakładce „KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY”.

Rozmowa z Prezesem W-M SSE w Radiu Plus

Rozmowa z Prezesem W-M SSE w Radiu Plus

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Smolińskim w Magazynie Reporterów Radia Plus z 3.09.2018 r. Głównym tematem audycji z udziałem Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA było podsumowanie ostatnich dwóch i pół roku działalności W-M SSE SA.

 

 

Szczegóły dotyczące efektów ww. działalności znajdują się na naszej stronie internetowej.

60 zezwoleń W-M SSE w dwa i pół roku.

Zaproszenie do Przetargu Łącznego i Rokowań

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać korzystając z niniejszego linku.

Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać korzystając z niniejszego linku.

Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań – 23.02.2018

23.02.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 23.02.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań 26.01.2018

26.01.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg, rokowania 26.01.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.
szabelski

szabelski

Zaproszenie do przetargu i rokowań

22.01.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg, rokowania 22.01.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

04.01.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 04.01.2018 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do przetargu i rokowań

Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
 
Przetarg, rokowania.
 
Zapraszamy do składania ofert.
Demko

Demko

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

23.11.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
Przetarg łączny, rokowania – 23.11.2017 r.
 
Zapraszamy do składania ofert.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.