Dla kogo Strefa?

Z oferty Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  może skorzystać każdy, kto na jej terenie:

Zakres działalności gospodarczej, na który nie jest wydawane Zezwolenie określa §2. ROZPORZADZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działajacym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Ww inwestycja musi być przeprowadzona na terenie objętym granicami W-M SSE.

W trybie normalnym przedsiębiorca wybiera nieruchomość gruntową spośród terenów już objętych strefą ekonomiczną. Jednakże, w przypadku projektów ważnych dla rozwoju gospodarczego regionu, granicami Strefy może być objęty  teren wskazany przez inwestora. Niemniej każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Dlatego też zostały wyodrębnione dwie procedury postępowania przy udzielaniu Zezwolenia i udostępnianiu nieruchomości objętej granicami W-M SSE: 

  1. Procedura postępowania przy wyborze nieruchomości już objętej granicami W-M SSE.
  2. Procedura postępowania przy obejmowaniu granicami W-M SSE nieruchomości wskazanej przez inwestora.

Nasz region

Dlaczego warto u nas inwestować? 

Nowoczesność i ekologia

Na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej funkcjonują firmy korzystające z najnowocześniejszych technologii produkcji, dzięki czemu ich działalność nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego.

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem zrównoważonego rozwoju, polegającym na racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych bez nadmiernego skażenia środowiska i rozwojem nieuciążliwego przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii proekologicznych. Polskie normy w zakresie ochrony środowiska często wielokrotnie przewyższają normy obowiązujące w innych Unii Europejskiej co daje pełną gwarancję ochrony środowiska naturalnego. 

Oni nam zaufali.

Warmia i Mazury to nie tylko piękna przyroda i zabytki, ale także miejsce inwestycji takich światowych gigantów jak LG czy Michelin. Bogate zasoby surowca i wieloletnie tradycje w obróbce drewna sprawiły, że nasz region stał się zagłębiem meblowym kraju. Funkcjonuje szereg firm rodzimego pochodzenia, które z powodzeniem eksportują swoje wyroby na rynki całego świata. W ostatnim czasie swoją fabrykę uruchomiła w naszym województwie także IKEA. 

Historia

Historia

Pierwotnie Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna została ustanowiona na okres 20 lat Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

W pierwotnym kształcie Strefa obejmowała obszar 334,96 ha gruntów zlokalizowanych w 3 podstrefach – Bartoszyce, Dobre Miasto i Szczytno. Pierwsza zmiana granic W-M SSE miała miejsce w październiku 2001 r. W jej wyniku, do trzech istniejących podstref doszły kolejne dwie – Elbląg i Pasłęk, a obszar naszej strefy wzrósł do 372,1 ha. W wyniku kolejnych korekt granic obszar Strefy kształtował się następująco:

 

Niektóre korekty granic owocowały powstaniem nowych Podstref.

Pierwsze Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostało wydane w dniu 28.10.1998 r. przedsiębiorstwu CETCO Poland Sp. z o.o.

Jako pierwsze, na terenie W-M SSE, działalność gospodarczą rozpoczęło przedsiębiorstwo Sanit Plast Adam i Eulalia Filipczak sp. j. – w dniu 02.09.1999 r.

Obecnie granicami W-M SSE  jest objęte 1364,7 ha gruntów zlokalizowanych w 37 podstrefach – Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Ciechanów, Dobre Miasto, Działdowo, Elbląg, Iława, Iłowo Osada, Kętrzyn, Kurzętnik, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Orneta, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Pasłęk, Piecki, Pisz, Płońsk, Pomiechówek, Stawiguda, Szczytno, Węgorzewo, Wielbark, Zakroczym, Zalewo, Żuromin. W chwili obecnej przepisy prawa stanowią, że W-M SSE działa do 31.12.2026 r.

Wśród firm, które prowadzą działalność na naszym terenie dwie największe to – Michelin Polska S.A. i LG Electronics Mława Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i szybko zmieniające się warunki pracy wymagają od nas uczenia się przez całe życie, a także stworzenia możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką i potrzebami rynku pracy. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie młodzieży do elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności pożądane przez przyszłych pracodawców.

Podniesienie jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego to inwestycja w przyszłość młodzieży oraz rozwój wielu sektorów gospodarki, dlatego niezwykle istotne są wszelkie działania w tym zakresie.

Z tych powodów W-M SSE podejmuje działania mające na celu wsparcie i rozwój kształcenia zawodowego. Dzięki upowszechnieniu współpracy szkół z pracodawcami oraz ich zaangażowaniu w praktyczne nauczanie zawodu uczniowie szkół zawodowych zyskują większe szanse na zatrudnienie, a pracodawcy dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Mamy nadzieję, że wspólne działania w sferze szkolnictwa zawodowego przyczynią się do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększą jego atrakcyjność i dostępność.

Aktualności – szkolnictwo zawodowe

OTWARTY KONKURS INNOWACYJNOŚCI

W dniu 28.04.2015 r. w auli ZSP Nr 1 w Bartoszycach  odbędzie się finał konkursu Innowacyjność i nowoczesność – ścieżki do postępu i rozwoju, którego przedmiotem są wiedza dotycząca nowoczesnych dziedzin techniki, informatyki, innowacyjności i wynalazczości, budowania kariery zawodowej oraz umiejętność pracy w zespole, a także prezentacja wyników pracy zespołu oraz  umiejętność twórczego rozwiązywania problemów związanych z nauką, techniką, życiem codziennym.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Startują zespoły 2-osobowe.
Jego głównymi celami jest:

Więcej informacji: http://www.oki.mechaniak.edu.pl/

Akty prawne

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji ( Dz.U. z 2020 r. poz 1752, t.j.).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ( Dz.U. z 2018 r. poz 1731).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym ( Dz.U. z 2018 r. poz 1698).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu ( Dz.U. z 2018 r. poz 1705).

pdefek Pobierz plik


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 362).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc deminimis lub pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie  ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz 312).

pdefek Pobierz plik


Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020.

pdefek Pobierz plik


Plan Rozwoju Inwestycji

pdefek Pobierz plik


Interpretacja Ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym

pdefek Pobierz plik 

 

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.


Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1010).

pdefek  Pobierz plik


 

USTAWA z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 734 ze zm.)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 676 ze zm.).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną(tj. Dz.U. z 2015  r. poz 1473).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 465)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 158 poz 1254).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2049).

pdefek Pobierz plik


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr112 poz. 933).

pdefek Pobierz plik


 

Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

pdefek Pobierz plik


 

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych

pdefek Pobierz plik


 

Podstrefa Elbląg

agrochem

agrochem

Podstrefa Bartoszyce – Kompleks Bezledy

Barczewo

english

 

Podstrefa Bartoszyce – Kompleks Bema

 

 

Logo7

Logo7

Logo6

Logo6

Logo5

Logo5

Logo4

Logo4

Logo3

Logo3

logo1

logo1

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.