Nabór na stanowisko Główny księgowy w W-M SSE S.A.

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. w Olsztynie

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Główny księgowy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

     I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub rachunkowości, lub ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów lub rachunkowości.
 2. Co najmniej 3 lata praktyki na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

    II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów podatkowych.
 2. Znajomość przepisów płacowych.
 3. Znajomość przepisów ZUS.
 4. Znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
 5. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (np. Płatnik, Symfonia).
 6. Znajomość rozliczania projektów unijnych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

    III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług dotyczących bieżącej działalności Spółki.
 4. Sporządzanie i terminowe wysyłanie do odpowiednich organów miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, i innych, do sporządzenia, których zobowiązana jest Spółka.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wyników ekonomicznych działalności Spółki oraz opracowywanie projektów budżetów Spółki.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 8. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 10. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Spółki.
 11. Współdziałanie z Zarządem w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
 12. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników Spółki i Członków Rady Nadzorczej oraz rozliczanie delegacji służbowych.
 14. Uczestnictwo w ocenie wniosków o wydanie decyzji o wsparciu, w szczególności analiza biznesplanów inwestorów.
 15. Uczestnictwo w bieżących kontrolach przedsiębiorców.
 16. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (w obszarze tematycznym wynikającym z zakresu obowiązków), w tym sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
 17. Doradztwo i pomoc w zakresie zwolnień podatkowych, kwalifikowalności wydatków i innych związanych z prowadzeniem działalności na podstawie decyzji o wsparciu.
 18. Współpraca w przygotowaniu spraw sądowych.
 19. Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców (między innymi opracowywanie pytań do prowadzących).

   IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 2. Miejsce pracy – siedziba Spółki.
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

    V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w księgowości.
 5. Ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w W-M SSE S.A.” należy składać osobiście w siedzibie Spółki w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na adres: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Barczewskiego 1 10-061 Olsztyn w terminie do dnia 21 października 2021 r. do godz. 15.30 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do W-M SSE S.A.).

Aplikacje, które wpłyną do W-M SSE S.A. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

Zarząd W-M SSE S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.

Zarząd W-M SSE S.A. zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym

Zamówienia publiczne dla armii amerykańskiej

Zamówienia publiczne dla armii amerykańskiej

23 września 2021 r. w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz W-M SSE S.A. Spotkanie poprowadziła firma doradcza Poland–U.S. Operations Sp. z o.o.
W trakcie szkolenia przedstawione zostały m. in. informacje na temat rejestracji firmy w amerykańskim systemie zamówień publicznych, wyszukiwania przetargów, przygotowywania ofert i budowania sieci kontaktów oraz nawiązywania relacji z przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu i usług.
Dodatkowo przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest Partnerem Strategicznym W-M SSE S.A. zaprezentował ofertę dedykowaną dla firm uczestniczących w szkoleniu.

 

 

I Forum na Wzgórzach – Biznes rodzinny

I Forum na Wzgórzach – Biznes rodzinny

Bonnier Business Polska, wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu” organizuje I Forum na Wzgórzach – Biznes Rodzinny, które odbędzie się 30 września – 1 października 2021 r. w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.
To wydarzenie inaugurujące cykliczne spotkania, podczas których właściciele firm rodzinnych, eksperci, praktycy omówią wyzwania związane z prowadzeniem rodzinnych biznesów. Jest ono skierowane do przedstawicieli firm rodzinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum. 

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

24 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie, na którym została podpisana umowa dotycząca współpracy pomiędzy W-M SSE S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

W spotkaniu wziął udział Zarząd W-M SSE S.A.: Prezes – Krzysztof Żochowski oraz Wiceprezes – Grzegorz Kłoczko. BGK reprezentowała Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego – Anna Bułło.

BGK jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego. Dba o nowoczesność i wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie dobrych relacji z Klientami, elastycznie reagując na ich potrzeby.

Zachęcamy do zapoznania się z produktami BGK oraz do kontaktu z przedstawicielami Banku.

BGK Region Warmińsko-Mazurski
ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
e-mail: olsztyn@bgk.pl
tel. 22 475 18 00

www.bgk.pl

 

 

KONKURS „NAJLEPSZE PROGRAMY ROZWOJU INICJATYW PRACOWNICZYCH”

KONKURS „NAJLEPSZE PROGRAMY ROZWOJU INICJATYW PRACOWNICZYCH”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie pt. „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Konkurs kierowany jest do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych. Konkurs ma na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne oraz zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy będą mogli zgłaszać pomysły na usprawnianie procesów czy też wprowadzanie większych zmian w organizacji. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. Organizowany jest dla 2 typów projektów:

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody – łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł., 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.

Więcej informacji o konkursie.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

 

WEBINAR: POLSKA STREFA INWESTYCJI I GRANT RZĄDOWY

WEBINAR: POLSKA STREFA INWESTYCJI I GRANT RZĄDOWY

Wraz z firmą Deloitte serdecznie zapraszamy na webinarium „Polska Strefa Inwestycji i grant rządowy – nowe zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej”.
Termin: 9 września 2021 r., godz. 10:00-11:30.
Udział w webinarze jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Deloitte.

Agenda
1. Planowana nowelizacja przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji, wraz ze wskazaniem wpływu nowelizacji na możliwość wydawania decyzji o wsparciu.
2. Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027.
• Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027, z uwzględnieniem planowanych zmian dot. wysokości intensywności pomocy publicznej w poszczególnych regionach.
• Planowane zmiany dot. kosztów kwalifikowanych, w tym dot. kosztów tzw. toolingu.
• Nowa definicja terminu zakończenia inwestycji – potencjalne ograniczenie realizacji inwestycji do 3 lat.
3. Nowe zasady przyznawania dotacji na inwestycje w ramach tzw. „grantu rządowego” tj. Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.
4. Możliwość kumulacji pomocy na inwestycje, otrzymanej w ramach PSI oraz „grantu rządowego”.
5. Przeniesienie (relokacja) działalności na terenie EOG, a udzielona pomoc publiczna – jak traktować przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r.?
6. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz trendy interpretacyjne organów podatkowych dot. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE, wraz z próbą oceny wpływu na praktykę zmian proponowanych w ramach „Polskiego Ładu”.

Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”

Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie poświęcone konkursowi „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”, którego celem jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 2 sektorów:
• gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
• opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2021 r., o godz. 10:00-12:30 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

Więcej informacji na temat konkursu.

DWIE NOWE DECYZJE O WSPARCIU

DWIE NOWE DECYZJE O WSPARCIU

12 sierpnia 2021 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał dwie kolejne decyzje o wsparciu nowych inwestycji.
Pierwsza z nich zrealizowana będzie w Korpelach (gm. Szczytno) przez PPUH „KEFAS” Łukasz Borowski. KEFAS jest mikroprzedsiębiorstwem zajmującym się produkcją prefabrykowanych zbiorników podziemnych i ich montażem.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcyjnego. Dzięki nowej inwestycji firma będzie mogła przyjmować zlecenia na elementy o większych gabarytach oraz realizować większą ilość zleceń jednocześnie. Inwestycja umożliwi również rozszerzenie zakresu działalności o wyroby wzmocnione włóknem celulozowym lub podobnym (wełna drzewna, wióry, słoma, trzcina, sitowie) oraz o produkcję wyrobów stosowanych w architekturze ogrodowej („galanteria betonowa”). Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych to co najmniej 500 000 zł.
Drugą inwestycję, zlokalizowaną w miejscowości Świętajno, zrealizuje Bosz-Inox sp. z o.o. To mikroprzedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej: zbiorników magazynowych, zbiorników ciśnieniowych, mieszalników i mieszadeł.
Firma Bosz-Inox sp. z o.o. również planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego. Realizacja nowej inwestycji pozwoli odpowiedzieć na coraz większe zapotrzebowanie rynkowe i zwiększyć zdolności wytwórcze przedsiębiorstwa. Dzięki inwestycji firma będzie mogła rozszerzyć zakres działalności o niewytwarzane dotychczas wyroby: kotły koagulacyjne, przenośniki ślimakowe, części do maszyn. Planowana kwota wydatków inwestycyjnych to co najmniej 3 680 000 zł.

Łącznie w 2021 r. Zarząd W-M SSE S.A. wydał 18 decyzji o wsparciu.

DECYZJA O WSPARCIU W OLSZTYNIE

DECYZJA O WSPARCIU W OLSZTYNIE

10 sierpnia 2021 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 79. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją firma Koopress sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie w Olsztynie nowego zakładu produkcji opakowań z papieru i tektury. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwa obiekty: produkcyjny i magazynowy. Obiekt produkcyjny wyposażony zostanie w nowo zakupione maszyny i urządzenia produkcyjne (głównie poligraficzne) oraz w urządzenia laboratoryjne i infrastrukturę badawczą, umożliwiające opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowych rodzajów bio-opakowań. Budynek magazynowy zostanie wyposażony w kompleksowe systemy magazynowe (wysokie składowanie) oraz wyposażenie wspomagające.

W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo poniesie minimalne nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 60 mln zł oraz zatrudni co najmniej 20 nowych pracowników.

Koopress sp. z o.o. jest firmą funkcjonującą na rynku od 2016 r. Firma jest producentem opakowań kartonowych dla branży FMCG, działającym na rynku poligraficznym.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja opakowań kartonowych, owijek, wielopaków oraz etykiet offsetowych.
Więcej informacji o firmie.

 

 

Spotkanie informacyjne „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów”

Spotkanie informacyjne „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie poświęcone konkursowi „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów”, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla kadry menedżerskiej MMŚP (lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego) w zakresie transformacji cyfrowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2021 r., o godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Jest ono skierowane do podmiotów, posiadających doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikro przedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących wsparciem wskazaną grupę docelową.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla operatorów.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników

W ramach współpracy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat zasad udzielania refundacji składek na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego.
Szczegółowe warunki skorzystania z możliwej refundacji znajdują się poniżej.
Informator.
Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników.
http://warminsko-mazurska.ohp.pl/zasady-udzielania-refundacji/
http://warminsko-mazurska.ohp.pl/refundacja-pracy-mlodocianych/

Koordynacja refundacji w województwie warmińsko-mazurskim realizowana jest przez:
Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B
tel. 89 527 62 03 w. 19, fax. 89 527 62 03 w. 33
e-mail: warminsko-mazurska@ohp.pl
Koordynator – st. specjalista ds. refundacji – Halina Czerniewicz
st. specjalista ds. refundacji – Anna Szwed

Spotkanie informacyjne „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”

Spotkanie informacyjne „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”, które odbędzie się 3 sierpnia 2021 r., o godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli podmiotów, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych.
Konkurs ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych. Firmy, które otrzymają dofinansowanie, zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia z zakresu możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza brak konieczności wnoszenia wkładu własnego. Wnioski będzie można składać od 16 do 24 sierpnia 2021 r.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie

Więcej informacji o konkursie

 

Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Duże zainteresowanie Programem Polska Wschodnia 2014-2020 i jego działaniem 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” przyczyniło się do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dodatkowego konkursu z alokacją 50 mln zł na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie można pozyskać na projekty obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w uwolnieniu ich potencjału w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w województwach Polski Wschodniej.
Ogłoszenie konkursu ma nastąpić 15 września br., a sam nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
• nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
• mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
• posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
Dodatkowo oprócz ww. działania dot. internacjonalizacji trwają nabory w innych działaniach PO PW 2014-2020 tj.: 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (zakończenie naboru wniosków nastąpi 30 grudnia 2021 r.) oraz 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap II (zakończenie naboru wniosków nastąpi 31 sierpnia 2021 r.).

Zaktualizowany harmonogram naborów w POPW 2014-2020.

 

List intencyjny w sprawie współpracy

17 czerwca 2021 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Energa Green Development sp. z o.o. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE S.A., Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Zarządu W-M SSE S.A. i Szymon Wojnicki – Prezes Zarządu Energa Green Development sp. z o.o.
Strony zadeklarowały intencję nawiązania współpracy mającej na celu m. in. przygotowanie i realizację przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez W-M SSE, wspieranie inicjatyw oraz inwestycji ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie strefy, jak również podstaw do rozwoju polskiego łańcucha dostaw w zakresie przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii. W-M SSE S.A. i Energa Green Development sp. z o.o. będą dążyły do zacieśniania i rozwijania współpracy poprzez bieżące konsultowanie wzajemnych potrzeb.

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów medycznych – webinarium

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów medycznych – webinarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych i jego wpływ na działalność gospodarczą w Polsce”, które odbędzie się 6 maja 2021 r. w godzinach 11:30-13:00.

W programie:
• Wyroby medyczne – charakterystyka prawna produktów.
• Towary „dodane” do reżimu MDR (lasery kosmetyczne itp.).
• Klasyfikacja aktorów gospodarczych.
• Podstawowe pojęcia: znak CE, deklaracja zgodności, certyfikat.
• Klasy wyrobów medycznych wg MDR.
• Obowiązki producenta – jak produkować wyroby medyczne w Polsce?
• Kim jest autoryzowany przedstawiciel?
• Obowiązki importera – jak sprowadzać wyroby medyczne do Polski?
• Obowiązki dystrybutora – jak dystrybuować wyroby medyczne w Polsce?
• Nadzór administracyjny nad obrotem wyrobami medycznymi.
• Incydenty, użycie wyrobów medycznych, regeneracja i inne wybrane zagadnienia.
• Przepisy polskie – reklama wyrobów medycznych, system kar administracyjnych.

Kiedy i gdzie?
6 maja 2021 r., godz. 11:30-13:00
ONLINE

Jak wziąć udział?
Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. Transmisja spotkania odbędzie się na platformie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=MKemKoG-8AA

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

III edycja Akademii Menadżera Innowacji

III edycja Akademii Menadżera Innowacji

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do III edycji Akademii Menadżera Innowacji – programu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która potrwa do 21 maja 2021 r. Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się już w czerwcu 2021 r.
Więcej informacji.

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

• Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
• Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
• Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

e-Urząd Skarbowy
Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta w urzędzie skarbowym
W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście udać się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru).

Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

 

Kompetencje dla sektorów – spotkanie informacyjne

Kompetencje dla sektorów – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 11.00, w formule online.
Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
• reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
• organizacje pracodawców,
• organizacje samorządu gospodarczego,
• organizacje związkowe,
• przedsiębiorcy.
Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:
• budowlanego,
• motoryzacyjnego,
• nowoczesnych usług biznesowych,
• gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
• chemicznego,
• przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz
• usług rozwojowych.
Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.
Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.
Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
W ramach III rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych,
a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz program. 

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

Go to Brand – EXPO 2020 – spotkanie informacyjne

Go to Brand – EXPO 2020 – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, które odbędzie się 2 marca 2021 w godz. 10:00 – 12:45.
Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wziąć udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Zagranicznego Biura Handlowego w Dubaju oraz KUKE S.A. omówią m.in. zasady poddziałania Go to brand – EXPO 2020 oraz założenia i szczegóły dotyczące EXPO, a także przedstawią ofertę instrumentów zabezpieczających płatności dla eksporterów.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85% dofinansowania projektu, obejmującego:
• udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
• dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
• doradztwo w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz program.

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm

Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm

W Unii Europejskiej instytucje zamawiające średnio rocznie ogłaszają zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości pow. 400 mld EUR. Poznanie procedur przetargowych stosowanych w systemie UE może pomóc firmom w zyskaniu wartościowego kontraktu oraz stabilnego partnera.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z agencją FRONTEX, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zapraszają na bezpłatne webinarium pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.

Uczestnicy webinarium zapoznają się z zamówieniami publicznymi instytucji UE, w tym systemem zamówień w agencjach unijnych na przykładzie agencji FRONTEX, a także dowiedzą się, jak przygotować firmę do współpracy z UE.

Webinarium odbędzie się 16 lutego 2021 r. w godzinach 11.00 – 14:00.

Program webinarium i link do rejestracji.

 

 

Bezpieczny eksport – zabezpieczenie transakcji handlowych i walutowych – wsparcie BGK

Bezpieczny eksport – zabezpieczenie transakcji handlowych i walutowych – wsparcie BGK

Zapraszamy na bezpłatny webinar „Bezpieczny eksport – zabezpieczenie transakcji handlowych i walutowych – wsparcie BGK”, organizowany przez Region Warmińsko-Mazurski Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 na platformie Teams. 

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami dotyczącymi finansowania i zabezpieczania transakcji w obrocie międzynarodowym.

 

Agenda spotkania:

 

12.00 – 12.10    Powitanie gości, Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

12:10 – 12.45    Ograniczanie ryzyk i finansowanie w handlu zagranicznym Feliks Kobierski, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu BGK

12.45 – 13.20    Zwiększone ryzyko i niepewność? Transakcje zabezpieczające ryzyka rynkowe dostępne w BGK!, Grzegorz Giebułtowski, dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych BGK, Michał Kudosz, starszy dealer korporacyjny BGK              

13.20 – 13.45    Polska Strefa Inwestycji jako narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców,  Bronisław Anfolecki, zastępca dyrektora WMSSE S.A.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: rafal.maciejewski@bgk.pl   do  10 lutego 2021 r.

Link do spotkania na platformie Microsoft Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Pobierz agendę spotkania

Konkurs Sternik. Cała Naprzód!

Konkurs Sternik. Cała Naprzód!

Zapraszamy do udziału w konkursie Sternik. Cała naprzód! 

 

Konkurs Sternik. Cała naprzód! skierowany jest do przedstawicieli firm, szpitali, jednostek administracji i NGO z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem tej inicjatywy jest nagrodzenie i promowanie organizacji, które najlepiej poradziły sobie z epidemią koronawirusa i wyszły z kryzysu obronną ręką. 

To konkurs dla przedsiębiorstw i liderów, którzy wykazali się elastycznością, kreatywnością, którzy podjęli skuteczne działania, by wzmocnić swoje firmy i utrzymać miejsca pracy.

 

Jeśli uważasz, że Twoja organizacja dobrze radzi sobie w czasie pandemii COVID-19 i chcesz się podzielić swoim sukcesem- zgłoś swojego Lidera! Kapituła konkursu wyłoni te firmy lub jednostki, które utrzymały bezpieczny kurs.

 

Nagrody w konkursie:

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Sternik! Cała Naprzód! 

Webinar: Zmiany w CIT z perspektywy inwestorów strefowych

Webinar: Zmiany w CIT z perspektywy inwestorów strefowych

Ministerstwo Finansów zapowiedziało fundamentalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które mają wejść w życie od początku 2021 roku. Nadchodzące zmiany istotnie zmienią sposób rozliczania podatku dochodowego (CIT) przez znaczną część przedsiębiorstw – w tym inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar Zmiany w CIT z perspektywy inwestorów strefowych. Wpływ nowelizacji przepisów na przedsiębiorców działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE.  Podczas seminarium on-line eksperci z firmy Deloitte przedstawią założenia planowych zmian oraz omówią jak wpłyną one na „strefowiczów”.

 

Termin: 20 listopada 2020 r., godz.: 10:00 – 11:00

 

Agenda spotkania:

 

Udział jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Formularz rejestracyjny oraz szczegóły spotkania znajdują się na stronie internetowej Deloitte.

 

Partnerami wydarzenia są: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”.

 

Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych– jak się przygotować?

Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych– jak się przygotować?

 

Zapraszamy do wzięcia udział w bezpłatnym spotkaniu on-line  organizowanym we współpracy z Instytutem Cen Transferowych pt. Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych– jak się przygotować?

Z każdym rokiem zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych jest coraz większe. Na gruncie znowelizowanych przepisów podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobligowali są do złożenia informacji TPR-C. Jednym z celów wprowadzenia formularza TPR-C jest zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli w obszarze cen transferowych. Niezależnie od tego z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa.

Podczas szkolenia zostanie omówione m.in. jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, jakie są kluczowe ryzyka oraz jak wygląda procedura odwoławcza od decyzji doszacowującej.

 

Spotkanie odbędzie się  18 listopada w godz. 13.00 – 15.00.

 

W programie:

 1. Specyfikacja działalności na terenie SSE.
 2. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.
 3. Struktura i procedura kontroli.
 4. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka.
 5. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym. Ryzyka podatkowe.
 6. Dokumenty podlegające kontroli.
 7. Narzędzia zabezpieczające.
 8. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
 9. Procedura odwołania od decyzji doszacowującej.

 

Link do rejestracji na spotkanie ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Szczegółowy program szkolenia

E-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS

ZUS uruchomił opcję wizyt online. Sprawy z urzędem można teraz załatwić z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu.

E-wizyta to konsultacja online, przez wideorozmowę z pracownikiem ZUS. Do jej przeprowadzenia konieczne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerkę internetową lub smartfona. Rozmowy będą odbywać się w godzinach od 9 do 14:30, a ich czas trwania ma być nie dłuższy niż 20 minut.

Dzień przed spotkaniem ZUS wyśle sms z przypomnieniem o e-wizycie – na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty zostanie przesłany mail z linkiem umożliwiającym połączenie się z pracownikiem ZUS.

 

Aby zarezerwować e- wizytę należy wejść na stronę  https://www.zus.pl/e-wizyta

Film – jak umówić e-wiztyę z ZUS

Nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej

Nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej

 

26 października  ruszyła w województwie warmińsko-mazurskim nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe jedynie po jej wcześniejszym umówieniu. Podatnicy z Warmii i Mazur mają już dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie.

Możliwość umówienia wizyty w urzędzie zwiększy bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

 

Jak się umówić na wizytę? Wystarczy skorzystać  z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub IAS w Olsztynie

 

Uwarunkowania rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i możliwości ich finansowania – szkolenie

Uwarunkowania rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i możliwości ich finansowania – szkolenie

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy na bezpłatne szkolenie webinarowe „Uwarunkowania rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i możliwości ich finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego”.

ZUS: Więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

ZUS: Więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

Kolejne 17 tysięcy firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Sprawa dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na realizację wsparcia dla nich.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE).

Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym. Jednak dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówią, że w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała.

-„ Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać” –wyjaśniła Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Oznacza to, że więcej firm będzie mogło skorzystać z Tarczy antykryzysowej. Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach  nie otrzymali ulgi,  w najbliższych dniach otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj na kwotę 13 mld złotych. Zwolnienie dotyczyło ok. 2 mln firm, chroniąc 6,5 mln miejsc pracy.

 

Zarząd W-M SSE S.A. z wizytą w Żurominie

Zarząd W-M SSE S.A. z wizytą w Żurominie

W ostatnim czasie Zarząd W-M SSE S.A. spotkał się z Anetą Goliat Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin. Podczas spotkania rozmawiano o wspólnych działaniach mających na celu zachęcenie przedsiębiorców do realizacji inwestycji w Żurominie. Na koniec wizyty odwiedzono tereny przygotowane pod inwestycje gospodarcze.

Tereny inwestycyjne w gminie Żuromin to obszar 4,72 ha uzbrojonych i atrakcyjnych gruntów objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestując na tym obszarze można ubiegać się o prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości do 55% kosztów inwestycji.

Oferta inwestycyjna gminy Żuromin. 

 

III Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

III Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Konferencja odbędzie się 8 października br. w trybie online.

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 to platforma merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy między różnymi środowiskami w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Tegoroczna edycja Forum pozwoli znaleźć odpowiedzi na różne pytania – m.in. jak odbudowa gospodarek po kryzysie związanym z COVID-19 może wpływać na środowisko i społeczeństwo, a także jak mogą w tym współuczestniczyć zainteresowane podmioty.

W wydarzeniu będą mogli wziąć udział wyłącznie zarejestrowani uczestnicy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. poprzez formularz rejestracyjny dostępny poniżej.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/iii-edycja-krajowego-forum-interesariuszy-agendy-2030

Program Forum

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.