Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie, oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki badanej spółki.

 

Oferty należy składać do dnia 13.10.2016 roku do godz. 15:00 w siedzibie spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie”.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

 

Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 30 marca 2017 roku podlegają odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1.

 

Ten sam podmiot nie może badać spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

Od biegłych rewidentów (o ile to będzie konieczne) oczekuje się obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.

 

W przypadku sporządzania dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki oczekuje się od biegłych rewidentów, iż przekażą te informacje do wiadomości Rady Nadzorczej.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.