Korzyści dla przedsiębiorcy

Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność (wysokość) regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi:

 • 50% wydatków kwalifikowanych – na obszarze zarządzanym przez W-M SSE S.A. położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 • 35% wydatków kwalifikowanych – na obszarze zarządzanym przez W-M SSE S.A. położonym na terenie województwa mazowieckiego.

Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych i mikro o 20%.

 

 

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa zawarta jest na końcu niniejszego artykułu.

 

W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego (pomocy publicznej), przedsiębiorca musi uzyskać Decyzję o wsparciu. Warunki uzyskania Decyzji o wsparciu opisane są w zakładce „DECYZJA O WSPARCIU”.

 

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych przysługuje z dwóch tytułów:

 • kosztów nowej inwestycji (maksymalna wielkość pomocy publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą);
 • zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją (maksymalna wielkość pomocy publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki na obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników).

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

 

Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

 

Koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się wydatki inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji, będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji;
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje wyłącznie dochody uzyskane z działalności, której zakres jest określony w Decyzji o wsparciu. W myśl obowiązujących przepisów nie każdy rodzaj działalność podlega wsparciu. Decyzji o wsparciu nie wydaje się między innymi na działalność handlową, hodowlaną, usług budowlanych, produkcji napojów alkoholowych, usług powszechnych dla ludności. Szczegółowy zakres działalności, na który nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w paragrafie 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz 1713)

 

Przykłady obliczenia maksymalnej należnej kwoty pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji.

Zakup gruntu 1 ha

200 000 zł

Budynki i budowle

2 500 000 zł

Wyposażenie

3 300 000 zł

Całkowity koszt inwestycji

6 000 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna należna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

4 200 000 zł

Średni

60%

3 600 000 zł

Duży

50%

3 000 000 zł

 

Pomoc z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją.

Liczba zatrudnionych

100

Średni miesięczny koszt pracy jednej osoby

4 000 zł

Całkowity koszt pracy w okresie 2 lat (100 x 4000 x 24)

9 600 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

6 720 000 zł

Średni

60%

5 760 000 zł

Duży

50%

4 800 000 zł

 

Przykład korzystania z pomocy.

Załóżmy, że:

 1. Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorcy to 4 800 000 zł.
 2. Przedsiębiorca osiągnął dochody, od których powinien zapłacić 300 000 zł podatku dochodowego.
 3. Przedsiębiorca prowadzi działalność w ramach Decyzji o wsparciu.

W takim przypadku przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego a jego maksymalna kwota pomocy do wykorzystania zmniejsza się o niezapłacony podatek. W wyniku tej operacji, omawianemu przedsiębiorcy pozostanie do wykorzystania kwota pomocy w wysokości 4 500 000 zł.

W ten sposób przedsiębiorca może postępować aż do wykorzystania całej maksymalnej kwoty pomocy, jednak nie dłużej niż do upłynięcia okresu na jaki została wydana decyzja.

 

Definicja mikro, małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa. 

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Pozostałe to przedsiębiorstwa duże.

 

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.