Nabór na stanowisko Główny księgowy w W-M SSE S.A.

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. w Olsztynie

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Główny księgowy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

     I. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu finansów lub rachunkowości, lub ukończone studia podyplomowe z zakresu finansów lub rachunkowości.
 2. Co najmniej 3 lata praktyki na samodzielnym stanowisku w dziale księgowości.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

    II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów podatkowych.
 2. Znajomość przepisów płacowych.
 3. Znajomość przepisów ZUS.
 4. Znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
 5. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (np. Płatnik, Symfonia).
 6. Znajomość rozliczania projektów unijnych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

    III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług dotyczących bieżącej działalności Spółki.
 4. Sporządzanie i terminowe wysyłanie do odpowiednich organów miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, i innych, do sporządzenia, których zobowiązana jest Spółka.
 5. Dokonywanie bieżącej analizy wyników ekonomicznych działalności Spółki oraz opracowywanie projektów budżetów Spółki.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 8. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 10. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Spółki.
 11. Współdziałanie z Zarządem w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.
 12. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników Spółki i Członków Rady Nadzorczej oraz rozliczanie delegacji służbowych.
 14. Uczestnictwo w ocenie wniosków o wydanie decyzji o wsparciu, w szczególności analiza biznesplanów inwestorów.
 15. Uczestnictwo w bieżących kontrolach przedsiębiorców.
 16. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (w obszarze tematycznym wynikającym z zakresu obowiązków), w tym sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
 17. Doradztwo i pomoc w zakresie zwolnień podatkowych, kwalifikowalności wydatków i innych związanych z prowadzeniem działalności na podstawie decyzji o wsparciu.
 18. Współpraca w przygotowaniu spraw sądowych.
 19. Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców (między innymi opracowywanie pytań do prowadzących).

   IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy – 1 etat.
 2. Miejsce pracy – siedziba Spółki.
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

    V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).
 4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki w księgowości.
 5. Ksero innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w W-M SSE S.A.” należy składać osobiście w siedzibie Spółki w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na adres: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Barczewskiego 1 10-061 Olsztyn w terminie do dnia 21 października 2021 r. do godz. 15.30 włącznie (za datę dostarczenia uważa się  datę wpływu do W-M SSE S.A.).

Aplikacje, które wpłyną do W-M SSE S.A. po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

Zarząd W-M SSE S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.

Zarząd W-M SSE S.A. zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.