Procedura wprowadzania nowego zawodu

PROCEDURA WPROWADZANIA NOWEGO ZAWODU DO KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO:

Kształcenie zawodowe w ramach polskiego systemu oświaty jest prowadzone w zawodach ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.

Chcąc wprowadzić do szkoły inny niż wymienione w rozporządzeniu zawody, stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze, organizacje pracodawców oraz inne organizacje gospodarcze mogą występować do właściwych ministrów resortowych z propozycjami ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. Przykładowo, w zawodach z branży rolno-spożywczej ministrem właściwym jest minister rolnictwa, w zawodach medycznych – minister zdrowia, w zawodach z branży hotelarsko-turystycznej – minister sportu i turystyki, w zawodach z branży transportowej – minister infrastruktury, w tzw. zawodach „usługowych” – minister gospodarki.
Powyższe podmioty, ubiegając się o wprowadzenie do klasyfikacji nowego zawodu, powinny przedstawić zapotrzebowanie gospodarki na absolwentów szkół w tym zawodzie oraz informacje o potencjalnych miejscach ich zatrudniania, poparte wynikami badań rynku pracy. Ponadto, propozycje powinny obejmować ogólny opis zawodu (sylwetkę absolwenta z umiejętnościami zawodowymi), typ szkoły, w którym ma być prowadzone kształcenie w nowym zawodzie (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum lub szkoła policealna). Wnioskując o ustanowienie nowego zawodu trzeba zaproponować liczbę, nazwy oraz ramowe opisy kwalifikacji wyodrębnionych w zgłaszanym zawodzie, zgodnie z nazwami kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Tak przygotowane propozycje ze strony organizacji pracodawców stanowić będą podstawę dla właściwego ministra, który następnie składa wniosek o wpis nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego do ministra edukacji narodowej.

Wymogi dotyczące złożenia przez właściwego ministra wniosku o wpis nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uregulowane są w przepisie art. 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Wniosek ten powinien zawierać nazwę zawodu, jego sześciocyfrowy symbol cyfrowy oraz miejsce w określonej grupie w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określanej przez ministra ds. pracy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Zawody wprowadzane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego powinny być zawodami już wpisanymi do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji;
2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;
3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego może nastąpić wyłącznie w przypadku gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.
Do wniosku o wprowadzenie zawodu do klasyfikacji minister właściwy dla zawodu dołącza opinię organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, tj. np. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Krajowa Izba Gospodarcza, Business Center Club. W opinii tej organizacja pracodawców powinna potwierdzić zasadność ustanowienia nowego zawodu szkolnictwa zawodowego oraz prowadzenia kształcenia w tym zawodzie w systemie oświaty z uwagi na zapotrzebowanie gospodarki.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.