Program Polska-Rosja uzgodniony

W Warszawie odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego, podczas którego uzgodniona została treść Programu Polska-Rosja. W Komitecie zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, polskich województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, euroregionów Bałtyk i Niemen, a także przedstawiciele rosyjskich władz centralnych i Obwodu Kaliningradzkiego.
 
Założenia Programu oraz strategiczna ocena jego oddziaływania na środowisko zostaną poddane konsultacjom publicznym. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag Program Polska-Rosja zostanie przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.
 
Rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków o wsparcie z Programu przewiduje się w 2017 r.
 
Cele tematyczne Programu
Program musi być skoncentrowany na wyborze maksymalnie 4 celów tematycznych
1. Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego,
2. Ochrona środowiska i dostosowanie do zmian klimatu,
3. Poprawa dostępności regionów, rozwój sieci i systemów transportowych oraz komunikacji,
4. Promocja zarządzania granicami i bezpieczeństwo granic.
 
Program będzie wspierać następujące Osie Priorytetowe:
1. Współpraca na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju transgranicznego. Przykładowe działania: wspólne projekty promujące turystykę; ochrona, renowacja i rekonstrukcja mienia dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia; projekty uzupełniające infrastrukturę turystyczną, wspólne kreowanie produktów turystycznych z uwzględnieniem konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego.
2. Współpraca na rzecz czystego środowiska w obszarze transgranicznym. Przykładowe działania: wspólne projekty w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; współpraca transgraniczna w celu ochrony cennych ekosystemów i zagrożonych gatunków; wspólne szkolenia, spotkania i wymiana dobrych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi w zakresie ochrony środowiska; wspólne projekty dotyczące zrównoważonego zarządzania, ochrony i wykorzystania zasobów słodkiej wody.
3. Dostępność regionów i zrównoważony transgraniczny transport i komunikacja. Przykładowe działania: wspólny rozwój multimodalnych systemów transportowych; wspólny rozwój i poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych; wspólne projekty dotyczące poprawy mobilności towarów i osób; wspólne inicjatywy dotyczące rozwoju i poprawy jakości istniejącej infrastruktury teleinformatycznej; wspólne tworzenie sieci szerokopasmowych.
4. Wspólne działania w zakresie efektywności i bezpieczeństwa granic. Przykładowe działania: wspólne inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury przejść granicznych; wspólne tworzenie spójnego systemu znaków i identyfikacji wizualnej przejść granicznych; wspólne projekty dotyczące wyposażenia istniejących przejść granicznych pozwalających na usprawnienie ich funkcjonowania.
 
Obszar wsparcia po polskiej stronie granicy będzie obejmował podregiony: suwalski, gdański, starogardzki, trójmiejski, elbląski, ełcki i olsztyński, a także dwa regiony przyległe: słupski i białostocki. Po stronie rosyjskiej obszarem kwalifikowalnym będzie cały Obwód Kaliningradzki.
 
PL-RU_obszar
 
Budżet Programu
Planowany budżet nowego Programu wynosi 48,584 mln EUR. Alokacja pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 24,292 mln EUR oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) – 24,292 mln EUR.
 
Dofinansowanie
Poziom dofinansowania projektów prawdopodobnie pozostanie na tym samym poziomie i będzie wynosił do 90% kosztów kwalifikowalnych. W każdym przedsięwzięciu musi brać udział co najmniej dwóch beneficjentów (po jednym z Polski i Rosji).

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.