Przetarg łączny, rokowania 19.08.2016 r.

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu

jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA DO:

 

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

Mającego na celu:

 

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1309/5 o powierzchni 3,1107 ha, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1C/00016706/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olecku, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Olecko, na terenie Podstrefy Olecko.

Cena wywoławcza działki wynosi: 428 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 43 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

lub

 

3) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 26/4 o powierzchni 1,2652 ha, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1N/00014734/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Nidzica, na terenie Podstrefy Nidzica.

Cena wywoławcza działki wynosi: 288 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 30 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

II. ROKOWAŃ

 

Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

 

 

1. Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:

  • odpłatne nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”,
  • w przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
  • złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

 

2. Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.

 

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062 kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

 

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

a) kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo

b) kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

 

6. Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 12.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

7. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 12.09.2016 r. o godz. 11:00.

 

Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. OLSZTYN

10-061 Olsztyn, Barczewskiego Str. 1, phone/fax +48 (0-89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eul

 

as the managing company of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

on the basis of the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004 regarding tenders and negotiations as well as the intentions* evaluation criteria concerning business activities to be taken by entrepreneurs within the area of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

INVITES TO:

 

I. Combined tender on

 

Aiming at:

 

1) choosing an entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

and

 

2) sale of an undeveloped plot of land marked with number 1309/5 with an area of 3.1107 ha, the property covered by the mortgage register No OL1C/00016706/5 ninths conducted by the District Court in Olecko, located within the registration No. 2 City of Olecko, in the Subzone Olecko.

The opening bidding price of the real estate is 428 000.00 PLN + 23% VAT.

Deposit (vadium): 43 000.00 PLN.

The opening bidding price is at the same time the minimum price below which land properties won’t be sold.

 

or

 

3) sale of an undeveloped plot of land marked with numbers 26/4 of area 1.2652 ha, the property covered by the mortgage register No. OL1N/00014734/7 conducted by the District Court in Nidzica, located within the registration No. 1 City of Nidzica, on the territory of the Subzone Nidzica.

The opening bidding price of the real estate is 288 000.00 PLN + 23% VAT.

Deposit (vadium): 30 000.00 PLN.

The opening bidding price is at the same time the minimum price below which land properties won’t be sold.

 

II. Negotiations

 

Negotiations are aimed at choosing the entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone.


 

1. Taking part in negotiations is conditioned by the following:

purchase of “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”,

paying of the deposit in case of taking part in tender,

making of the written including all conditions from the “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”.

 

2. The amount, the form as well as the term of deposit payment as well as circumstances of its forfeit are defined within the “The specification of essential conditions of tender”.

 

3. Offers should include all elements mentioned in the “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”. The evaluation of business enterprise, presented in the offer would be conducted on the basis of the criteria in accordance with the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004.

 

4. “The specification of essential conditions of tender” can be obtained in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone every day except Saturdays and Sundays between 8 a.m. and 3:30 p.m. after presenting the receipt of payment in amount of PLN 10,000,00 net (say: ten thousand) PLN plus 23% VAT paid in cash in the office of the Company or into the account of W-M SSE S.A. conducted in PKO Bank Polski S.A. account no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062

 

5. „The specification of essential conditions of negotiations” is available every day, except Saturdays and Sundays, in the chair. 8: 00- 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of the PKO Bank Polski S.A. No. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

 

20 000.00 (twenty thousand) PLN + 23% VAT – applies to entrepreneurs who intend to do business on the property, referred to in Art. 5 paragraph. 3 of the Act of 20 October 1994. On special economic zones, or

10 000.00 (ten thousand) PLN + 23% VAT – applies to other cases.

 

6. Offers should be made in the seat of the Zone (secretary’s room) in Olsztyn, Barczewskiego Street 1, for day 12.09.2016, till 10 a.m.

 

7. The offers will be opened by the committee in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone on 12.09.2016 at 11 a.m.

 

Information about negotiations and “The specification of essential conditions of negotiations” are being issued in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone.

 

* Govern, Regulations and Laws Gazette 2015, pos. 2049

 

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.