Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Elblągu

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 67/5 o powierzchni 0,6762 ha, położona w obrębie nr 2 m. Elbląg, objęta księgą wieczystą KW EL1E/00093129/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu.

 

2.      Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu, stanowiącego treść Uchwały nr XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.

 

3.      Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Elblągu przy ul. Michała Rosnowskiego, w dzielnicy przemysłowej Modrzewina-Południe i posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się istniejącym zjazdem z ul. M. Rosnowskiego o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest pofałdowany i częściowo zakrzaczony.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

           woda: sieć wodociągowa Ø110 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

           kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

           kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø600 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

           gaz: brak;

           energia: podziemna sieć energetyczna średniego napięcia zlokalizowana jest w ul. Michała Rosnowskiego;

           W odległości ok. 165m od południowo-zachodniego narożnika nieruchomości w ul. Antoniego Czuchnowskiego zlokalizowana jest sieć ciepłownicza cw2x88.9/250.

 

4.      Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

5.      Cena wywoławcza netto nieruchomości opisanej w pkt 1 wynosi 371 910,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziesięć  00/100).

 

6.      Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości 37 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy 00/100). Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie przetargu z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie w PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

7.      W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1)      członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2)      podmioty gospodarcze prowadzące przetarg oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3)      osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4)      małżonek, dzieci i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5)      osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

8.      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 w zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminem. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:00.

 

9.       Oferta powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2)      dowód wniesienia wadium;

3)      datę sporządzenia oferty;

4)      wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

5)      wskazanie oferowanej ceny netto;

6)      oznaczenie terminu związania z ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony w ust. 10;

7)      oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu;

8)      podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

9)      odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującego ofertę.

 

10.  Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

 

11.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. w siedzibie Spółki.

 

12.  Jedynym kryterium wyłonienia nabywcy nieruchomości jest zaoferowana cena. Przetarg wygra Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

 

13.  Oferent, którego oferta została wybrana, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

 

14.  Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

 

15.  Po rozstrzygnięciu przetargu i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od daty zamknięcia postępowania. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

 

16.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

 

17.  Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

 

18.  Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 16 czerwca 2020 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

 

19.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert i podania przyczyny – w każdym czasie.

 

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.