Refundacja ponoszonych przez pracodawcę kosztów

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU U PRACODAWCY (UMOWĘ O NAUKĘ ZAWODU PODPISUJE DYREKTOR SZKOŁY Z PRACODAWCĄ – ŚRODKI Z SUBWENCJI DLA PRACODAWCY)
Wg § 9 ust 1 rozporządzenia o pnz, organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Środki finansowe, o których mowa powyżej, przeznaczane są na:
– refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu (pracownicy, dla których opieka nad uczniami stanowi podstawowe zajęcie), prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – 1 802,00 zł;
– refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidulane gospodarstwa rolne, dla których opieka nad uczniami stanowi dodatkowe zajęcie), prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dodatek szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca – 413,86 zł;
– refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia – 827,72 zł w miesiącu lutym 2015 r.

Opiekunowi praktyk, który został częściowo bądź całkowicie zwolniony z wykonywania swoich podstawowych obowiązków w pracy. Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od świadczenia pracy opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy.
W przypadku, gdy opiekun praktyk zawodowych nie został zwolniony od świadczenia pracy, pracodawca ustala i wypłaca opiekunowi praktyk zawodowych dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10 % przeciętnego wynagrodzenia – 398,18 zł w miesiącu lutym 2015 r.

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU U PRACODAWCY – MŁODOCIANI PRACOWNICY
Zgodnie z art. 70b ustawy wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
– w przypadku nauki zawodu: 8 081, 00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 3 lata (36 miesięcy);
– w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy: 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia następujących warunków:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa powyżej.
Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających, że osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa powyżej, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniach UE.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:
– w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%: obecnie – nie mniej niż 157,71 zł;
– w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%: obecnie – nie mniej niż 197,13 zł;
– w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%: obecnie – nie mniej niż 236,56 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
– zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
– spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Wysokość refundacji jest ograniczona – nie może przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę (obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne – odnosimy je do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale).
Od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:
– 157,71 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
– 197,13 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
– 236,56 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).
W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka jest równa kwocie wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu.
Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają więc ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Powyższe kwoty stanowią zatem podstawę do opłacania składek. Są zarazem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne liczonymi od tych wynagrodzeń maksymalnymi kwotami refundacji otrzymywanej przez pracodawcę na jednego pracownika młodocianego.
Przepisy określają limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją. I tak, wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:
– maksymalnie trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,
– liczby nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi, jeżeli pracodawca zatrudnia także pracowników niebędących młodocianymi.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych pracodawca składa w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (ponadpowiatowe jednostki Wojewódzkiej Komendy OHP) właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.
Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.
Wzory wniosków kierowanych do centrum edukacji oraz umowy o refundację zostały zamieszczone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.