Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Elblągu

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-061 Olsztyn, ul. Walentego Barczewskiego 1 ogłasza aukcję na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki.

1. Prowadzącym aukcję jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn.

2. Przedmiotem aukcji jest nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr: 53, 67/5 i 67/6 o łącznej powierzchni 3,8768 ha, położona w obrębie nr 2 m. Elbląg, objęta księgą wieczystą KW nr EL1E/00093129/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu, stanowiącym treść Uchwały nr XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub zabudowy usługowej.

4. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana. Położona jest w Elblągu przy ul. Michała Rosnowskiego, w dzielnicy przemysłowej Modrzewina-Południe i posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki odbywa się istniejącym zjazdem z ul. M. Rosnowskiego o nawierzchni asfaltowej. Teren działki jest pofałdowany i częściowo zakrzaczony.

Wyposażenie w elementy infrastruktury technicznej:

woda: sieć wodociągowa Ø110 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

kanalizacja deszczowa: sieć kanalizacji deszczowej Ø600 przebiega w ulicy ul. Michała Rosnowskiego;

gaz: brak;

energia: podziemna sieć energetyczna średniego napięcia zlokalizowana jest w ul. Michała Rosnowskiego;

W odległości ok. 165m od południowo-zachodniego narożnika nieruchomości w ul. Antoniego Czuchnowskiego zlokalizowana jest sieć ciepłownicza cw2x88.9/250.

5. Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cena wywoławcza netto: 1 860 000 zł

Minimalne postąpienie: 18 600 zł

Wadium: 93 000 zł

6. Warunkiem udziału w aukcji jest dokonanie wpłaty i okazanie dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić w terminie do dnia 21 września 2021 r. włącznie w tytule przelewu podając oznaczenie aukcji z dopiskiem „wadium”. Wpłaty należy dokonać na konto Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie, prowadzone przez PKO Bank Polski S.A. nr: 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062. Przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał aukcję zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu aukcji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

7. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 – t.j. ze zm.) Gminie Miasto Elbląg przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

8. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;

2) podmioty gospodarcze prowadzące aukcję oraz członkowie ich władz i organów nadzorczych;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem aukcji;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję.

9. Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję, w dniu 23 września 2021 r.

Składanie i analiza dokumentów odbędzie się o godz. 10:30, natomiast aukcja rozpocznie się o godz. 11:00.

10. Oferent zobowiązany jest do złożenia przed aukcją dokumentów, zawierających następujące dane:

1) imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;

2) dowód wniesienia wadium;

3) datę oraz wskazanie nieruchomości, której aukcja dotyczy;

4) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami aukcji;

5) podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

6) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Oferenta;

7) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku zamknięcia aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia odpowiedniej zgody korporacyjnej, nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży.

11. § 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem.

§ 2. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, w tym reprezentującej osobę prawną, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzenia aukcji.

§ 3. W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

§ 4. W przypadku osoby fizycznej, jeżeli Oferenta reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie pisemnej do zastępowania Oferenta na aukcji.

§ 5. W przypadku małżonków, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem zawierającym zgodę na uczestnictwo w aukcji w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

12. Uczestnik aukcji, którego oferta została przyjęta, jest obowiązany do zapłaty ceny netto powiększonej o podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

13. Wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na wybór Nabywcy nieruchomości i istotne postanowienia umowy sprzedaży nieruchomości.

14. Po rozstrzygnięciu aukcji i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, Sprzedający powiadomi pisemnie Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie 5 dni od daty uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie 40 dni od daty zamknięcia postępowania.

15. Koszty notarialne ponosi Nabywca.

16. Informacje na temat aukcji można uzyskać w siedzibie Spółki, Olsztyn 10-061, ul. Walentego Barczewskiego 1, tel. (89) 535 02 41, fax 535 90 02, e-mail: wmsse@wmsse.eu.

17. Oglądanie nieruchomości jest możliwe do dnia 21 września 2021 r. po uprzednim kontakcie z Panem Dariuszem Truszczyńskim, tel. (89) 535 02 41, e-mail: dariusz.truszczynski@wmsse.eu.

18. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do zmiany jej warunków oraz do jej unieważnienia lub zamknięcia bez dokonania rozstrzygnięcia i podania przyczyny – w każdym czasie.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.