Przejdź do treści strony

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego, zarządzanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., została powołana na podstawie art. 11 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

W skład Rady Obszaru wchodzą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez W-M SSE S.A. oraz przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego. 

Do uprawnień Rady Obszaru należy przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

 

Skład Rady:

 

Przedstawiciele przedsiębiorców:         

Agnieszka Kalisz         

Krzysztof Kamiński     

Bartosz Stentoft          

Łukasz Morawski        

Marcin Berkowski       

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:    

Paulina Puza-Oleszczuk          

Janina Ewa Orzełowska

Sławomir Kowalewski 

Maria Borzym 

Artur Wilczek

Ewa Jabłońska 

Sławomir Hatalski       

Jakub Kaska    

Przedstawiciele wojewódzkich rad dialogu społecznego:                       

Rafał Laskowski          

Wiesław Kołodziejski  

 

Kontakt: rrog@wmsse.eu