Jak uzyskać wsparcie

Procedura uzyskania wsparcia jest prosta. Pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku otrzymasz od nas decyzję o wsparciu.

 

4  kroki do ulgi podatkowej

KROK 1. Skontaktuj się z nami

Zalecamy, aby procedurę ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu rozpocząć od kontaktu z naszym biurem. Pozwoli to naszym pracownikom przekazać niezbędne informacje, wstępnie ocenić kwalifikowalność projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), omówić procedurę i wiele innych ważnych aspektów dotyczących wsparcia. 

KROK 2. Przygotuj i złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu. Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz mapę ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta decyzją
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości
 • aktualną umowę spółki/statut spółki

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o wsparciu:

 • Oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do umieszczenia w widocznym miejscu przeprowadzenia nowej inwestycji planszy informacyjnej o realizacji
 • Zobowiązanie do składania sprawozdań kwartalnych
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnym Spółki, w szczególności zgoda na publikację na stronie wmsse.com.pl
 • Zaświadczenie przedsiębiorcy o braku zaległości wobec urzędu skarbowego
 • Zaświadczenie przedsiębiorcy o niezaleganiu ze składkami ZUS

Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się w zakładce Pliki do pobrania

KROK 3. Rozpatrzenie wniosku

Po złożeniu wniosek jest rozpatrywany w trybie administracyjnym. W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku.

KROK 4. Wydanie decyzji o wsparciu

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne i warunki udzielania wsparcia, otrzymasz decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Decyzja będzie określać:

 • okres jej obowiązywania
 • przedmiot działalności gospodarczej
 • teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości
 • termin zakończenia realizacji twojej inwestycji
 • warunki, które musisz spełnić

Po wydaniu decyzji możesz rozpocząć realizację swojego projektu inwestycyjnego i korzystać z ulgi podatkowej!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami

 

Krzysztof Gąsior

tel. 603 406 076

krzysztof.gasior@wmsse.eu

 
 

Bronisław Anfolecki

tel. 607 406 042

bronislaw.anfolecki@wmsse.eu

 
 

Marcin Kemski

tel. 603 196 707

marcin.kemski@wmsse.eu