Warunki uzyskania wsparcia

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:

 

 • być jeszcze nierozpoczęta
 • spełniać kryteria ilościowe
 • spełniać kryteria jakościowe

Rozpoczęcie inwestycji

O wsparcie można starać się tylko przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. 

 

Co JEST uznawane za rozpoczęcie inwestycjiCo NIE jest rozpoczęciem inwestycji
 
 • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją
 • pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń
 • inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna
 
 
 • zakup gruntów
 • prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności
 • podpisanie listów intencyjnych
 

 

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe to minimalne koszty kwalifikowane inwestycji, które należy ponieść, aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Ich wysokość  jest uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów.

Minimalne nakłady inwestycyjne dużych firm -  od 10 mln zł do 100 mln zł 
Minimalne nakłady inwestycyjne średnich firm - od 2 mln zł do 20 mln zł 
Minimalne nakłady inwestycyjne dla małych firm - od 500 tys. zł do 5 mln zł 
Minimalne nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw -  od 200 tys. zł do 2 mln zł 

W miastach średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze i w gminach graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady inwestycyjne są obniżane i wynoszą odpowiednio: 

 • 10 mln zł dla dużego przedsiębiorstwa
 • 2 mln zł dla średniego przedsiębiorstwa
 • 500 tys. zł dla małego przedsiębiorstwa
 • 200 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstwa
 

Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Elbląg, Mrągowo, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno, Ciechanów, Ostrołęka i Pułtusk.

Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. W przypadku tych inwestycji koszty kwalifikowane są obniżane o 95% dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

 

Koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą

Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się wydatki będące:

 1. ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 2. ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika
 3. kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
 4. ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji
 5. kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji
 6. ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu, lub dzierżawy

– pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu i w objętej nią lokalizacji.

► Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1713 ze zm.) 

 

 

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe to warunki, które Twoja inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na dwie grupy:

 • zrównoważony rozwój gospodarczy
 • zrównoważony rozwój społeczny

Kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług, czy w sektorze produkcji przemysłowej. Przedsiębiorca realizujący nową inwestycję w danym sektorze powinien zobowiązać się do spełnienia minimum:

 • 4 kryteriów, jeśli inwestycja jest planowana w woj. warmińsko-mazurskim
 • 5 kryteriów, jeśli inwestycja jest planowana w woj. mazowieckim

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wskazania co najmniej jednego kryterium z każdej kategorii tj. z zakresu zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju społecznego.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich poprzez aktywizację zawodową
Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji
Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji
Inwestycja w odnawialne źródła energii
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego. (Nie dotyczy sektora nowoczesnych usług)
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

Dla sektora przemysłu - utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia.                                                                                                  Dla sektora nowoczesnych usług - utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Zlokalizowanie inwestycji:

 • w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie, na której terenie położone jest to miasto lub w gminie graniczącej z tym miastem lub gminą;
 • na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
 
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami

 

Krzysztof Gąsior

tel. 603 406 076

krzysztof.gasior@wmsse.eu

 
 

Bronisław Anfolecki

tel. 607 406 042

bronislaw.anfolecki@wmsse.eu

 
 

Marcin Kemski

tel. 603 196 707

marcin.kemski@wmsse.eu